Triển khai giải pháp quản trị quan hệ khách hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại

Triển khai giải pháp eCRM tại những NHTM là quá trình tập trung vào tìm hiểu những thứ tự kinh doanh liên quan tới eCRM và phản ánh những yêu cầu này trong cài đặt, cấu hình hệ thống eCRM. Trước lúc khởi đầu tiến hành triển khai giải pháp eCRM, những NHTM thường tiến hành giám định trạng thái giải pháp eCRM của NH, tìm hiểu những khó khăn, cản trở, thời cơ, thách thức để tiến hành triển khai giải pháp eCRM. Những NHTM cũng xác định chiến lược eCRM của NH đồng thời xác định những mục tiêu cần đạt được của giải pháp, những yêu cầu cụ thể của giải pháp. Thứ tự triển khai giải pháp eCRM tại những NHTM thực hiện theo thứ tự chung 11 bước về triển khai giải pháp HTTT:

(1). Lựa chọn sơ bộ giải pháp eCRM cho nhà băng: Những NHTM tham khảo những chuyên gia tư vấn giải pháp eCRM, tham khảo những giải pháp eCRM triển khai thành công tại những NHTM khác và nghiên cứu những giải pháp eCRM để lựa chọn sơ bộ từ 03-05 giải pháp eCRM thích hợp với NH.

Trong quá trình khảo sát và phân tích giám định, đội dự án thực hiện những hội thảo trao đổi với những người sử dụng chính, quản lý thứ tự trong nghiệp vụ quản trị quan hệ khách hàng tại NH để thống nhất giải pháp chi tiết, những thứ tự chi tiết. Đồng thời, đối chiếu những giải pháp quản lý để thực hiện những mục tiêu cấp cao và mục tiêu chi tiết của giải pháp. Kết thúc khảo sát, đội triển khai dự án sở hữu được báo cáo chi tiết thực trạng thực hiện eCRM tại NH. Từ đó, tiến hành phân tích và giám định sự khác biệt giữa thứ tự hiện tại của NH với thứ tự thực hiện trong giải pháp. Nếu sở hữu sự khác biệt giữa thứ tự thực tế tại NH và thứ tự thực hiện trong giải pháp eCRM, đội dự án sẽ đưa ra những phương án khắc phục tối ưu theo một trong hai phương án là tùy biến trong giải pháp eCRM sẵn sở hữu hoặc tái cấu trúc thứ tự thực tế tại NH.

Thành phần nhân sự tham gia triển khai eCRM tại những NHTM thường bao gồm:

trình kinh doanh hiện tại, nắm bắt được những nhu cầu và thiết kế những nhu cầu để triển khai trong hệ thống. Đội dự eCRM thường bao gồm nhân sự của những phòng ban: RM; Advertising; Bán hàng; Kinh doanh; Tương trợ khách hàng; Chăm sóc khách hàng; Giao dịch viên; Tín dụng/ Vốn đầu tư; Nhà băng bán lẻ; Nhà băng điện tử; CNTT; Dữ liệu và phân tích dữ liệu; Thứ tự; An toàn bảo mật; Quản trị những hệ thống; Pháp chế, v.v… Trưởng dự án thường là trưởng ban khách hàng của NH hoặc trưởng ban CNTT của NH.

Rate this post

Bình luận