Nguyên tắc tối thiểu hoá chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp

Nguyên tắc này được xây dựng trên quan niệm về tầm giá sử dụng vốn. Mức giá sử dụng vốn phản ánh mức giá mà DN bỏ ra để đạt được quyền sử dụng vốn trên thị trường.Do vậy, để tối đá hoá lợi ích của chủ sở hữu DN thì việc hoàn thiện cơ cấu tài chính phải đảm bảo nguyên tắc tối thiểu hoá tầm giá sử dụng vốn. Nguyên tắc này đặt ra yêu cầu đối với những nhà quản trị DN phải với năng lực thẩm định và dự đoán được xu hương biến động đối với tầm giá của những nguồn tài trợ trên thị trường qua đó lựa chọn thời khắc huy động vốn một cách thích hợp. Việc tuân thủ nguyên tắc này đặt ra yêu cầu cho những DN trong việc hoàn thiện cơ cấu tài chính cần phải nghiêng về phía những nguồn tài trợ với thời kì đáo hạn ngắn và thời kì hoàn trả nợ gốc và lãi vay với thể điểu chỉnh linh hoạt như cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu với thể chuyển đổi thành cổ phiếu và những nguồn tài trợ ngắn hạn khác.

Rate this post

Bình luận