Định hướng chính sách phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Thứ nhất, đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa những doanh nghiệp nhà nước, gắn cổ phần hóa với việc niêm yết và mở rộng phát hành cổ phiếu mới trên thị trường chứng khoán. Đối với những doanh nghiệp đã cổ phần hóa, cần tiếp tục rà soát thực trạng hoạt động để tiếp tục chuyển đổi vốn sở hữu nhà nước còn lại tại những doanh nghiệp đã cổ phần hóa.

Thứ hai, phát triển, phổ quát hóa những loại chứng khoán phái sinh như: quyền chọn tậu, quyền chọn bán chứng khoán, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, những sản phẩm liên kết, những sản phẩm chứng khoán hóa tài sản và những khoản nợ.

Thứ ba, hoàn chỉnh tái cấu trúc thị trường vốn theo hướng: (i) tiếp tục duy trì và từng bước tự do hóa thị trường chứng khoán; hình thành và phát triển thị trường giao dịch tương lai cho những phương tiện phái sinh, thị trường chứng khoán hóa những khoản cho vay của nhà băng; (ii) Phát triển thị trường cổ phiếu nhiều cấp độ, đáp ứng phổ quát nhu cầu phát hành, niêm yết, giao dịch cổ phiếu của nhiều loại hình doanh nghiệp, tách biệt thị trường giao dịch tập trung, thị trường giao dịch phi tập trung (OTC), thị trường đăng ký phát hành, giao dịch cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thứ tư, tăng chất lượng hoạt động của những tổ chức chứng khoán, tổ chức quản lý quỹ, tổ chức đầu tư chứng khoán; phổ quát hóa  những loại hình nhà sản xuất, đảm bảo tính công khai, sáng tỏ và đồng đẳng trên thị trường; (ii) hình thành thị trường định mức tín nhiệm, cho phép thành lập những tổ chức định mức tín nhiệm tại Việt Nam và cho phép một số tổ chức định mức tín dụng nước ngoài tăng cường hoạt động tại Việt Nam.

Thứ năm, phát triển hệ thống nhà đầu tư trong và ngoài nước theo hướng: khuyến khích những tổ chức tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán như: bảo hiểm xã hội, tiết kiệm bưu điện; phổ quát hóa những quỹ hưu trí để thu hút những vốn dân cư tham gia đầu tư; khuyến khích việc thành lập những quỹ đầu tư ở nước ngoài đầu tư dài hạn vào thị trường Việt Nam.

Thứ sáu, hoàn thiện khung pháp lý, hiệu quả trong quản lý, giám sát của Nhà nước đối với TTCK như: bổ sung những chế tài xử lý nghiêm minh về dân sự, hình sự để phòng ngừa và xử lý những hành vi vi phạm trong hoạt động thị trường vốn, thị trường chứng khoán thông qua tòa án kinh tế giỏi nhằm mục tiêu đảm bảo tuân thủ những quy định của pháp luật.

Thứ bảy, trong dài hạn, hoàn chỉnh về cấu trúc và hiện đại thị trường vốn theo hướng hòa nhập và liên kết với những thị trường khu vực và toàn cầu và vận dụng theo những chuẩn mực quốc tế.

Thứ tám, kết hợp nhịp nhàng việc thực thi chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa trong việc thực hiện những mục tiêu kinh tế vĩ mô.

Rate this post

Bình luận