Phân loại cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp căn cứ theo quan hệ sở hữu vốn

Căn cứ theo quan hệ sở hữu vốn, cơ cấu vốn đầu tư của DN được phân loại thành: (i) Nợ vay và (ii) Vốn chủ sở hữu.

Nợ vay: Nợ vay là biểu hiện bằng tiền tài những nghĩa vụ mà DN phải với trách nhiệm phải trả tiền cho những chủ thể kinh tế với liên quan. Nợ vay được phân loại thành nợ vay ngắn hạn và nợ vay dài hạn.

Nợ vay ngắn hạn: Phản ánh những khoản nợ vay mà DN phải với nghĩa vụ phải trả tiền cho những chủ thể kinh tế với liên quan từ thời kì ko quá một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh. Những tổ chức tín dụng với thể cho những DN vay ngắn hạn với thời hạn tối đa là 12 tháng.

Vay dài hạn: Là một thoả thuận tín dụng dưới dạng hợp đồng đi vay giữa DN và bên cho vay (tổ chức tín dụng, Nhà băng thuơng mại…) theo đó DN với nghĩa vụ phải trả tiền đúng hạn nợ gốc và lãi vay theo những điều khoản quy định của hợp đồng tín dụng. Những khoản vay dài hạn thông thường được DN sử dụng để tài trợ vốn cho những dự án đầu tư mới hoặc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

Phát hành trái phiếu DN dài hạn: Thông qua việc phát hành trái phiếu dài hạn, DN với thể thực hiện vay dài hạn trên thị trường vốn với khối lượng to, DN với quyền chủ động đưa ra những điều kiện linh hoạt để thích hợp với điều kiện thị trường như loại trái phiếu phát hành là trái phiếu trơn, trái phiếu kèm chứng quyền, linh hoạt trong việc định lãi trái phiếu (nhất mực, thả nổi, thả nổi theo kỳ), nên trái phiếu với tiềm năng quyến rũ nhà đầu tư hơn.

Thuê tài chính: Còn gọi là thuê vốn là phương thức tài trợ tín dụng trung và dài hạn ko thể hủy ngang. Theo phương thức này, người cho thuê cam kết tậu tài sản, thiết bị theo yêu cầu của người thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê. Người thuê sử dụng tài sản thuê và trả tiền tiền thuê trong suốt thời hạn đã được thoả thuận và ko được huỷ bỏ hợp đồng trước hạn. Nếu xét trên góc độ người thuê (DN đi thuê tài chính) thì thuê tài chính là hình thức vay trung hạn và dài hạn; còn trên góc độ người cho thuê (DN cho thuê tài chính), thì đây là hình thức tài trợ tín dụng trung và dài hạn bằng tài sản.

Vốn chủ sở hữu: Là những vốn đầu tư mà quyền sở hữu thuộc về chủ DN. Vốn chủ sở hữu được hình thành từ 2 nguồn chính: vốn góp của chủ sở hữu và lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư.

Phát hành cổ phiếu thường: Đây là hình thức đáp ứng gia tăng nhu cầu vốn, mở rộng kinh doanh mà những tổ chức cổ phần thường lựa chọn. Theo đó, việc phát hành thêm cổ phiếu thường được thực hiện qua 2 phương thức chính là chào bán riêng lẻ và chào bán rộng rãi ra sức chúng.

Phát hành cổ phiếu ưu đãi: Đây cũng là hình thức gia tăng nhu cầu vốn cho DN bằng cách phát hành cổ phiếu ưu đãi. Điểm thuận lợi của việc phát hành cổ phiếu ưu đãi thể hiện ở sự kết hợp được ưu điểm của hình thức “vốn lai” trong khi cổ phiếu ưu đãi vừa mang đặc điểm của phương tiện vốn và vừa mang đặc điểm của phương tiện nợ. Cổ đông ưu đãi thừa hưởng quyền lợi ưu đãi về cổ tức, được ưu tiên nhận lại vốn trong trường hợp DN bị giải thể hoặc vỡ nợ.

Mục đích phân loại cơ cấu vốn đầu tư theo quan hệ sở hữu vốn:

Thứ nhất, thẩm định được tính thích hợp giữa cơ cấu vốn đầu tư và đặc điểm hoạt động kinh doanh của DN. Những DN kinh doanh trong ngành đòi hỏi phải đầu tư vào những tài sản quy mô to, thời kì thu hồi vốn dài, thì ngoài việc sử dụng vốn chủ sở hữu, DN phải sử dụng nợ vay ở mức độ hợp lý đặc trưng là những khoản nợ vay dài hạn. Điều này sẽ đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh, tránh tình trạng thiếu vốn và giúp hạn chế tầm giá sử dụng vốn. Đối với những DN kinh doanh trong những ngành mang tính chất thời vụ thì với thể sử dụng nợ vay ngắn hạn ở mức độ cao để phục vụ nhu cầu vốn mang tính cấp thiết và hạn chế được tầm giá sử dụng vốn.

Thứ hai, thẩm định được tính độ độc lập tài chính của DN. Mức độ độc lập tài chính đối với những quyết định sản xuất kinh doanh của DN sẽ được tăng lúc DN gia tăng quy mô và tỷ trọng vốn chủ sở hữu trong tổng vốn đầu tư của DN. Mức độ độc lập tài chính cao sẽ giúp DN hạn chế rủi ro tài chính, hạn chế sức ép đối với việc đáp ứng nghĩa vụ nợ gốc và lãi vay cho những chủ nợ trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Rate this post

Bình luận