Trình tự hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Bước 1: Phân tích và giám định thực trạng tình hình tài chính và cơ cấu tài chính của DN

Việc phân tích và giám định thực trạng tình hình tài chính và cơ cấu tài chính của DN sẽ cho phép nhà quản trị tài chính nhìn nhận một cách khách quan, trung thực về tình hình tài chính và cơ cấu tài chính hiện hành của DN. Trên hạ tầng giám định những kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại để xây dựng mục tiêu và phương án hoàn thiện cơ cấu tài chính DN. Mục tiêu chung hoàn thiện cơ cấu tài chính là nhằm tăng khả năng sinh lợi, tránh giá tiền sử dụng vốn và gia tăng trị giá DN mà cụ thể là giảm bớt gánh nặng về sức ép đối với dòng tiền và lợi nhuận, phân phối tài chính mới phục vụ cho sự tăng trưởng tăng năng lực khó khăn của DN

Bước 2: Hoạch định cơ cấu tài chính mục tiêu

Lý thuyết về cơ cấu tài chính tối ưu đã cho rằng trong DN tồn tai một mức cơ cấu tài chính tối ưu mà tại mức cơ cấu tài chính này sẽ làm thăng bằng giữa rủi ro và tỷ suất sinh lời dành cho chủ sở hữu của DN qua đó làm tối thiểu hoá giá tiền sử dụng vốn bình quân và tối đa hoá trị giá DN. Tuy nhiên trong thực tế việc xây dựng một mức cơ cấu tài chính tối ưu là khó khăn nên nhà quản trị tài chính phải căn cứ vào đặc điểm hoạt động kinh doanh cũng như từng giai đoạn phát triển của DN, mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu để xây dựng mức cơ cấu tài chính mục tiêu cho DN. Mức cơ cấu tài chính mục tiêu cũng sở hữu sự thay đổi do sự biến động của những nhân tố bên trong và bên ngoài DN nên DN cần định kỳ giám định lại cơ cấu tài chính nhằm điều chỉnh lại cơ cấu tài chính mục tiêu và đảm bảo việc huy động vốn phải hướng tới mức cơ cấu tài chính mục tiêu.

Bước 3: Xây dựng phương án và giải pháp hoàn thiện cơ cấu tài chính của DN

Căn cứ vào mức cơ cấu tài chính mục tiêu đã xây dựng, DN cần phải xây dựng phương án và giải pháp hoàn thiện cơ cấu tài chính của DN. Phương án và giải pháp hoàn thiện cơ cấu tài chính phải được thực hiện theo lộ trình và căn cứ vào bối cảnh phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia. Giải pháp hoàn thiện cơ cấu tài chính phải xác định rõ được những vấn đề quan yếu bao gồm: kế hoạch điều chỉnh nợ vay; kế hoạch tăng vốn góp của chủ sở hữu hoặc tái cấu trúc sở hữu…

Bước 4: Tổ chức thực hiện và giám định giải pháp hoàn thiện cơ cấu tài chính

Sau lúc đưa ra sự lựa chọn đối với phương án hoàn thiện cơ cấu tài chính việc hoán vị thiện cơ cấu tài chính được những DN tiến hành và trong quá trình tổ chức thực hiện sở hữu thể sở hữu sự điều chỉnh căn cứ vào tình hình thực tiễn của DN và bối cảnh kinh tế – xã hội. Ngoài ra, sau mỗi giai đoạn thực hiện việc hoàn thiện cơ cấu tài chính, DN nhất thiết phải sở hữu sự giám định lại kết quả, tính hiệu quả của phương án lựa chọn cũng như tiến độ thực hiện những giải pháp hoàn thiện cơ cấu tài chính để sở hữu sự điều chỉnh kịp thời và hợp lý.

Rate this post

Bình luận