Quản lý và bảo vệ quyền lợi của lao động làm việc ở nước ngoài

Một trong những văn kiện quan yếu về lao động di trú và mang cam kết chính trị cao nhất là Tuyên bố Cebu về Bảo vệ và xúc tiến quyền của người lao động di trú được Cấp cao ASEAN thông qua vào năm 2007. Văn kiện thực hiện Tuyên bố Cebu là Đồng thuận ASEAN về Bảo vệ và thúc đầy quyền của người lao động di trú đã được thông qua vào năm 2017, nêu rõ trách nhiệm của nước tiếp nhận và phái cử và của bản thân người lao động từ trước, trong quá trình di trú và lúc quay trở về. Việt Nam cần chủ động và tích cực trong việc thực hiện Kế hoạch triển khai Đồng thuận này với những hoạt động liên quan tới thông tin, bảo vệ và tương trợ người lao động di trú hợp pháp hay bị trở thành phạm pháp do yếu tố khách quan.

Ngoài ra, Việt Nam cần tiếp tục đề xuất ký kết và thực hiện những cam kết tune phương trong vấn đề bảo vệ người lao động di trú, bao gồm cả việc xúc tiến bảo hiểm xã hội tương hỗ giữa Việt Nam và những nước tới trong khu vực hay việc tránh đánh thuế thu nhập hai lần lên người lao động. Đồng thời, cần kiện toàn bộ máy quản lý lao động tại những Sứ quán, lãnh sự quán tại những nước mang nhiều lao động Việt Nam làm việc về cả năng lực và trình độ, khả năng xử lý những vấn đề liên quan tới quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động di trú và phối hợp chặt chẽ với những doanh nghiệp, người sử dụng lao động và cơ quan quản lý lao động sở tại nhằm đảm bảo mang thể xử lý những vấn đề phát sinh kịp thời.

Rate this post

Bình luận