Tài khoản 161 – Chi sự nghiệp

Tài khoản này phản ánh những khoản chi sự nghiệp, dự án để thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, xã hội, chính trị do Nhà nước hoặc cấp trên gia cho doanh nghiệp ngoài nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và ko vì mục đích lợi nhuận của đơn vị. Những khoản chi sự nghiệp, dự án được trang trải bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án do Ngân sách NN cấp hoặc đơn vị cấp trên cấp, hoặc được viện trợ, tài trợ ko hoàn lại.

Tài khoản này chỉ sử dụng ở những đơn vị sở hữu những hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án được Ngân sách NN hoặc cấp trên cấp kinh phí hoặc được viện trợ, tài trợ ko hoàn lại, hoặc được thu những khoản thu sự nghiệp để trang trải những khoản chi.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUI ĐỊNH SAU

1. Phải mở sổ kế toán chi tiết chi sự nghiệp, chi dự án theo từng nguồn kinh phí , theo niên độ kế toán, niên khoá Ngân sách NN và theo phân loại của mục lục Ngân sách Nhà nước.

2. Hạch toán chi sự nghiệp, chi dự án phải đảm bảo thống nhất với công việc lập dự toán và phải đảm bảo sự khớp đúng, thống nhất giữa sổ kế toán với chứng từ và BCTC.

3. Hạch toán vào tài khoản này những khoản chi thuộc kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án hàng năm của đơn vị, bao gồm cả những khoản chi thường xuyên và những khoản chi ko thường xuyên theo chế độ tài chính hiện hành.

4. Cuối niên độ kế toán, nếu quyết toán chưa được duyệt thì toàn bộ số chi sự nghiệp, chi dự án trong năm được chuyển từ bên Mang TK 1612- “Chi sự nghiệp năm nay” sang bên Nợ TK 6111- “Chi sự nghiệp năm trước” để theo dõi cho tới lúc báo cáo quyết toán được duyệt.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 161- CHI SỰ NGHIỆP

Bên Nợ:

Những khoản chi sự nghiệp, chi dự án thực tế phát sinh.

Bên Mang:

– Những khoản chi sự nghiệp, chi dự án sai qui định ko được duyệt, phải xuất toán thu hồi;
– Số chi sự nghiệp, chi dự án được duyệt quyết toán vơi nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án.

Số dư bên Nợ:

Những khoản chi sự nghiệp, chi dự án chưa được quyết toán hoặc quyết toán chưa được duyệt.

Tài khoản 161 – Chi sự nghiệp, sở hữu 2 tài khoản cấp 2:
– Tài khoản 1611 – Chi sự nghiệp năm trước: Phản ánh những khoản chi sự nghiệp, chi dự án thuộc kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án năm trước chưa được quyết toán.
– Tài khoản 1612 – Chi sự nghiệp năm nay: Phản ánh những khoản chi sự nghiệp, chi dự án năm nay.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Lúc xuất tiền chi hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án, ghi:

Nợ TK 161 – Chi sự nghiệp (1612)
Mang những TK 111, 112,…

2. Tiền lương và những khoản phải trả người lao động của đơn vị, người bán hàng hoá, cung ứng nhà sản xuất tính vào chi sự nghiệp, chi dự án, ghi:

Nợ TK 161 – Chi sự nghiệp (1612)
Mang TK 334 – Phải trả người lao động
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán.

3. Lúc xuất kho vật tư, dụng cụ, dụng cụ sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, ghi:

Nợ TK 161 – Chi sự nghiệp (1612)
Mang TK 152 – Vật liệu, vật liệu
Mang TK 153 – Dụng cụ, dụng cụ.

4. Lúc nhận được những khoản kinh phí của cấp trên hoặc lúc rút dự toán chi sự nghiệp, dự án để chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp, dự án, ghi:

Nợ TK 161 – Chi sự nghiệp (1612)
Mang TK 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp.

– Nếu rút dự toán chi sự nghiệp, dự án ra sử dụng đồng thời ghi Mang TK 008- “Dự toán chi sự nghiệp, dự án” (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán).

5. Lúc kết chuyển mức giá sản xuất to TSCĐ hoàn thành để sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, ghi:

Nợ TK 161 – Chi sự nghiệp (1612)
Mang TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (2413- Sửa chữa to TSCĐ).

6. Trường hợp tậu sắm TSCĐ hoặc đầu tư xây dựng cơ bản cho những hoạt động sự nghiệp, dự án bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án:

– Lúc tậu sắm TSCĐ, xây dựng dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, ghi:
Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình
Mang những TK 111, 112, 331, 241, 461,…

– Đồng thời, ghi:
Nợ TK 161 – Chi sự nghiệp (1612)
Mang TK 466 – Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

– Nếu rút dự toán chi sự nghiệp, dự án để tậu sắm TSCĐ, đồng thời ghi Mang TK 008- “Dự toán chi sự nghiệp, dự án” (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán).

7. Lúc trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của người lao động tham gia hoạt động sự nghiệp, dự án của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 161 – Chi sự nghiệp (1612)
Mang TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384).

8. Cuối năm tài chính, nếu quyết toán chưa được duyệt, kế toán tiến hành chuyển số dư Nợ TK 1612- “Chi sự nghiệp năm nay” sang TK 1611- “Chi sự nghiệp năm trước”, ghi:

Nợ TK 1611 – Chi sự nghiệp năm trước
Mang TK 1612 – Chi sự nghiệp năm nay.

9. Lúc báo cáo quyết toán được duyệt, số chi sự nghiệp, dự án được quyết toán với nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án, ghi:

Nợ TK 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp (4611-Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước)
Mang TK 161 – Chi sự nghiệp (1611- Chi sự nghiệp năm trước).

10. Những khoản chi sai qui định ko được cấp sở hữu thẩm quyền phê duyệt phải xuất toán thu hồi, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388)
Mang TK 161 – Chi sự nghiệp (1611- Chi sự nghiệp năm trước).

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 11:18:12.

Bình luận