Khái niệm về chứng khoán và đầu tư chứng khoán

Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức giấy tờ, chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, nó cho phép chủ sở hữu sở hữu quyền yêu cầu về thu nhập và tài sản của tổ chức phát hành hoặc quyền sở hữu.

Từ những mô tả nêu trên, chúng ta sở hữu thể nêu khái niêm chung về chứng khoán như sau: Chứng khoán là bằng cớ xác nhận của tổ chức phát hành về quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản, phần vốn, khả năng chuyển đổi thanh tiền vốn và mang lại quyền được phân chia thu nhập trong điều kiện nhất định.

Từ những khái niệm về đầu tư và chứng khoán, chúng ta sở hữu thể xác định khái niệm về đầu tư chứng khoán như sau: Đầu tư chứng khoán là hình thức đầu tư gián tiếp bằng cách bỏ vốn thông qua những phương tiện nợ là những loại chứng khoán nhằm mục đích thu lợi nhuận.

Rate this post

Bình luận