Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả bền vững doanh nghiệp

Bộ chỉ số thực hiện bền vững của doanh nghiệp đánh giá thực hiện bền vững doanh nghiệp theo góc độ cơ quan quản lý ngành dựa trên hai khía cạnh định tính (Bảng 2.3) và định lượng (Bảng 2.4)

Rate this post

Bình luận