Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ

Tài khoản này sử dụng để phản ánh tuh trả tiền những khoản phải trảgiữa doanh nghiệp độc lập với những đơn vị trực thuộc, phụ thuộc trong một doanh nghiệp độc lập, Tổng đơn vị, đơn vị về những khoản phải trả, phải nộp, phải cấp hoặc những khoản mà đơn vị trong doanh nghiệp độc lập đã chi, đã thu hộ cấp trên, cấp dưới hoặc đơn vị thành viên khác.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUI ĐỊNH SAU

1. Tài khoản 336 chỉ phản ánh những nội dung kinh tế về quan hệ trả tiền nội bộ đối với những khoản phải trả giữa đơn vị cấp trên với đơn vị cấp dưới, giữa những đơn vị cấp dưới với nhau, trong đó cấp trên là Tổng đơn vị, đơn vị phải là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh độc lập ko phải là cơ quan quản lý. những đơn vị, Tổng đơn vị, nhưng phải là đơn vị với tổ chức kế toán riêng.

2. Quan hệ đầu tư vốn của doanh nghiệp vào đơn vị con, đơn vị liên kết, công suất kinh doanh đồng kiểm soát và những giao dịch giữa đơn vị mẹ với những đơn vị con và giữa những đơn vị con với nhau ko phản ánh vào Tài khoản 336.

3. Nội dung những khoản phải trả nội bộ phản ánh trên Tài khoản 336- “Phải trả nội bộ” bao gồm:

– Những khoản đơn vị trực thuộc phải nộp tổng đơn vị, đơn vị, những khoản tổng đơn vị, đơn vị cấp cho đơn vị trực thuộc, phụ thuộc;

– Những khoản mà những Tổng đơn vị, đơn vị, đơn vị trực thuộc, phụ thuộc trong Tổng đơn vị, đơn vị đã chi, trả hộ hoặc những khoản thu hộ Tổng đơn vị, đơn vị đơn vị trực thuộc, phụ thuộc hoặc những đơn vị thành viên khác và những khoản trả tiền vãng lai khác. Riêng về vốn kinh doanh của tổng đơn vị, đơn vị ủy quyền đơn vị trực thuộc, phụ thuộc được ghi nhận vào Tài khoản 1361- “Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc”, để phản ánh số vốn kinh doanh đã ủy quyền đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập. Những đơn vị trực thuộc lúc nhận vốn kinh doanh của Tổng đơn vị, đơn vị giao được ghi tăng tài sản và tài chính kinh doanh, ko hạch toán vốn kinh doanh được giao vào Tài khoản 336- “Phải trả nội bộ”.

4. Tài khoản 336- “Phải trả nội bộ” được hạch toán chi tiết cho từng đơn vị với quan hệ trả tiền, trong đó được theo dõi từng khoản phải trả, phải nộp.

5. Cuối kỳ, kế toán tiến hành rà soát, đối chiếu Tài khoản 136, Tài khoản 336 giữa những đơn vị theo từng nội dung trả tiền nội bộ để lập biên bản trả tiền bù trừ theo từng đơn vị làm căn cứ hạch toán bù trừ trên 2 tài khoản này. Lúc đối chiếu, nếu với chênh lệch, phải tìm nguyên nhân và điều chỉnh kịp thời.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 336- PHẢI TRẢ NỘI BỘ

Bên Nợ:

– Số tiền đã trả cho đơn vị trực thuộc, phụ thuộc;
– Số tiền đã nộp cho tổng đơn vị, đơn vị;
– Số tiền đã trả về những khoản mà những đơn vị nội bộ chi hộ, hoặc thu hộ đơn vị nội bộ;
– Bù trừ những khoản phải thu với những khoản phải trả của cùng mộtđơn vị với quan hệ trả tiền.

Bên Sở hữu:

– Số tiền phải nộp cho tổng đơn vị, đơn vị;
– Số tiền phải trả cho những đơn vị trực thuộc, phụ thuộc;
– Số tiền phải trả cho những đơn vị khác trong nội bộ về những khoản đã được đơn vị khác chi hộ và những khoản thu hộ đơn vị khác.

Số dư bên Sở hữu:

Số tiền còn phải trả, phải nộp cho những đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

I- Hạch toán ở đơn vị trực thuộc, phụ thuộc với tổ chức kế toán:

1. Định kỳ, tính vào giá tiền quản lý doanh nghiệp số phải nộp co tổng đơn vị, đơn vị về giá tiền quản lý, ghi:

Nợ TK 642 – Giá bán quản lý kinh doanh
Sở hữu TK 336 – Phải trả nội bộ.

2. Tính số phải nộp về quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, phúc lợi theo qui định cho tổng đơn vị, đơn vị, ghi:

Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển
Nợ TK 415 – Quỹ dự phòng tài chính
Nợ TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Sở hữu TK 336 – Phải trả nội bộ.

3. Tính số lợi nhuận phải nộp về tổng đơn vị, đơn vị, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối
Sở hữu TK 336 – Phải trả nội bộ.

4. Số tiền phải trả cho tổng đơn vị, đơn vị và những đơn vị nội bộ khác về những khoản đã được tổng đơn vị, đơn vị và những đơn vị nội bộ khác chi hộ, trả hộ, ghi:

Nợ TK 152 – Vật liệu, vật liệu
Nợ TK 153 – Phương tiện, dụng cụ
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Nợ TK 641 – Giá bán bán hàng
Nợ TK 642 – Giá bán quản lý kinh doanh
Sở hữu TK 336 – Phải trả nội bộ.

5. Lúc thu hộ tổng đơn vị, đơn vị và những đơn vị nội bộ khác về khoản phải trả, phải nộp, chi hộ, thu hộ, ghi:

Nợ những TK 111, 112,…
Sở hữu TK 336 – Phải trả nội bộ

6. Lúc trả tiền cho tổng đơn vị, đơn vị và những đơn vị nội bộ về những khoản phải trả, phải nộp, chi hộ, thu hộ, ghi:

Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ
Sở hữu những TK 111, 112,…

7. Lúc với quyết định điều chuyển TSCĐ hữu hình cho những đơn vị khác trong tổng đơn vị, đơn vị, ghi:

Nợ TK 411 – Tài chính kinh doanh (Trị giá còn lại)
Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (Trị giá hao mòn)
Sở hữu TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

8. Lúc sắm hàng hoá của tổng đơn vị, đơn vị hoặc đơn vị khác, ghi:

8.1. Đối với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Lúc nhận được hàng, căn cứ vào Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và những chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 156 – Hàng hoá
Sở hữu TK 336 – Phải trả nội bộ.

b) Lúc bán hàng hoá, đơn vị phải lập hoá đơn GTGT, căn cứ vào hoá đơn GTGT kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và thuế GTGT đầu ra, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131,…
Sở hữu TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất
Sở hữu TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33311).

– Đồng thời lập bảng kê hoá đơn bán hàng chuyển cho tổng đơn vị, đơn vị để xác định doanh thu tiêu thụ nội bộ.

c) Lúc đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc nhận được hoá đơn GTGT về số hàng tiêu thụ nội bộ do tổng đơn vị, đơn vị chuyển tới trên cơ sở vật chất số hàng đã bán, kế toán căn cứ hoá đơn GTGT phản ánh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Sở hữu TK 156 – Hàng hoá
Sở hữu TK 632 – Giá vốn hàng bán (Nếu kết chuyển vào giá vốn hàng bán).

d) Trường hợp những đơn vị do điều chuyển, yêu cầu quản lý và hạch toán, nếu ko muốn sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ mà sử dụng ngay hoá đơn GTGT thì lúc xuất hàng hoá cho những đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương phải lập hoá đơn GTGT. Căn cứ hoá đơn GTGT kế toán phản ánh doanh thu bán hàng, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 136 (Giá ban nội bộ đã co thuế GTGT)
Sở hữu TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp
Sở hữu TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ.

– Lúc đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc nhận được hoá đơn GTGT và những chứng từ liên quan phản ánh giá vốn hàng bán theo giá bán nội bộ chưa với thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ những TK 155, 156 (Giá bán nội bộ chưa với thuế GTGT)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Sở hữu những TK 111, 112, 136 (Tổng giá trả tiền nội bộ).

8.2. Đối với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

a) Lúc đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc nhận được sản phẩm của tổng công ty, đơn vị điều động, giao bán, căn cứ vào Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và những chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK155 – Thành phẩm (Giá bán nội bộ)
Sở hữu TK 336 – Phải trả nội bộ.

b) Lúc xuất bán hàng hoá, đơn vị phải lạp hoá đơn bán hàng, căn cứ hoá đơn bán hàng kế toán phản ánh doanh thu bán hàng, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131,…
Sở hữu TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất.

9. Lúc vay tiền đơn vị cấp trên (tổng đơn vị, đơn vị,…), ghi:

Nợ những TK 111, 112,…
Sở hữu TK 336 – Phải trả nội bộ.

10. Bù trừ giữa những khoản phải thu của tổng đơn vị, đơn vị, những đơn vị khác trong tổng đơn vị, đơn vị với những khoản phải nộp, phải trả tổng đơn vị, đơn vị và những đơn vị khác, ghi:

Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ
Sở hữu TK 136 – Phải thu nội bộ.

II- Hạch toán ở tổng đơn vị, đơn vị:

1. Số quỹ đầu tư phát triển mà tổng đơn vị, đơn vị pảhi cấp cho những đơn vị trực thuộc, ghi:

Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển
Sở hữu TK 336 – Phải trả nội bộ

2. Số quỹ dự phòng tài chính tổng đơn vị, đơn vị phải cấp cho những đơn vị trực thuộc, ghi:

Nợ TK 415 – Quỹ dự phòng tài chính
Sở hữu TK 336 – Phải trả nội bộ.

3. Số quỹ khen thưởng, phúc lợi tổng đơn vị, đơn vị phải cấp cho những đơn vị trực thuộc, ghi:

Nợ TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Sở hữu TK 336 – Phải trả nội bộ.

4. Lúc tổng đơn vị, đơn vị cấp tiền cho đơn vị trực thuộc về những quỹ, ghi:

Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ
Sở hữu những TK 111, 112,…

5. Trường hợp tổng đơn vị, đơn vị phải cấp bù lỗ về hoạt động kinh doanh cho những đơn vị trực thuộc, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối
Sở hữu những TK 111, 112,…

6. Tổng đơn vị, đơn vị xác định số phải trả cho những đơn vị trực thuộc về những khoản mà những đơn vị trực thuộc đã chi hộ, trả hộ, ghi:

Nợ TK 152 – Vật liệu, vật liệu
Nợ TK 153 – Phương tiện, dụng cụ
Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Nợ TK 623 – Giá bán sử dụng máy thi công
Nợ TK 627 – Giá bán sản xuất chung
Nợ TK 641 – Giá bán bán hàng
Nợ TK 642 – Giá bán quản lý kinh doanh
Sở hữu TK 336 – Phải trả nội bộ.

7. Lúc tổng đơn vị, đơn vị trả tiền cho những đơn vị trực thuộc về những khoản chi hộ, trả hộ, thu hộ, ghi:

Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ
Sở hữu những TK 111, 112,…

8. Trường hợp tổng đơn vị, đơn vị sắm hàng ở đơn vị trực thuộc (Xen nghiệp vụ 8 của phần I- Hạch toán ở đơn vị trực thuộc, phụ thuộc với tô chức công việc kế toán)

9. lúc nhận tiền tài đơn vị cấp dưới về nộp tiền quản lý cấp trên, ghi:

Nợ những TK 111, 112,…
Sở hữu những TK 136, 511,…

(Chi tiết xem hướng dẫn ở Tài khoản 136, 642)

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 10:10:43.

Bình luận