Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm CNTT

Điều 75. Khắc phục tranh chấp về khoa học thông tin

1. Tranh chấp về khoa học thông tin là tranh chấp phát sinh trong hoạt động ứng dụng và phát triển khoa học thông tin.

2. Khuyến khích các đối tác khắc phục tranh chấp về khoa học thông tin  thông qua hòa giải; trong trường hợp các đối tác ko hòa giải được thì khắc phục theo quy định của pháp luật.

Điều 75. Khắc phục tranh chấp về khoa học thông tin

1. Tranh chấp về khoa học thông tin là tranh chấp phát sinh trong hoạt động ứng dụng và phát triển khoa học thông tin.

2. Khuyến khích các đối tác khắc phục tranh chấp về khoa học thông tin  thông qua hòa giải; trong trường hợp các đối tác ko hòa giải được thì khắc phục theo quy định của pháp luật.

 

Điều 76. Hình thức khắc phục tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”

Tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được khắc phục theo những hình thức sau đây:

1. Thông qua thương lượng, hòa giải;

2. Thông qua trọng tài;

3. Khởi kiện tại Tòa án.

 

Điều 77. Xử lý vi phạm pháp luật về khoa học thông tin

1. Tư nhân mang hành vi vi phạm pháp luật về khoa học thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức mang hành vi vi phạm pháp luật về khoa học thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 78. Hiệu lực thi hành

Luật này mang hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 79. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

 

Luật này đã được Quốc hội nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Phú Trọng

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 21:32:16.

Bình luận