Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Thanh Hóa

Thông qua mô phỏng quản lý tài chính cho giáo dục địa phương của một số nước trên toàn cầu và quản lý chi NSĐP cho GDCL ở một số địa phương trong nướccho thấy, ở nước nào mà chi tiêu cho giáo dục công lập được quan tâm và quản lý chặt chẽ, phân cấp nguồn lực hợp lý theo hướng tăng cường nguồn lực cho chính quyền hạ tầng… thì ở nước đó giáo dục phát triển (Hàn Quốc, Canada, Hoa Kỳ). Trái lại, ở Thái Lan, quản lý giáo dục do nhiều cơ quan thực hiện (Bộ Giáo dục, Bộ Nội vụ) và nguồn lực tập trung chủ yếu ở trung ương, chất lượng giáo dục không phù hợp được như kỳ vọng với chất lượng giảng dạy và năng lực học trò thấp, tình trạng bất đồng đẳng giáo dục ngày càng to. Từ đó, sở hữu thể rút ra một số bài học cho tỉnh Thanh Hóa trong quản lý chi NSĐP cho GDCL như sau:

Thứ nhất, về định mức phân bổ  NSĐP cho GDCL

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống định mức phân bổ NSĐP cho GDCL theo hướng gắn kinh phí phân bổ với kết quả thực hiện nhiệm vụ, sở hữu phân biệt giữa những loại hình hạ tầng giáo dục dựa trên chất lượng và mục tiêu phát triển giáo dục của địa phương ở những khu vực sở hữu điều kiện KT-XH khác nhau. Định mức phân bổ NSĐP cho GDCL phải được xây dựng một cách thích hợp, đảm bảo phối hợp giữa nguồn lực và số lượng, chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của những đơn vị ngành giáo dục, đảm bảo lợi ích cho những vùng khó khăn, những đối tượng yếu thế trong thụ hướng nhà cung cấp giáo dục. Đồng thời, đảm bảo tính khoa học, linh hoạt theo sự phát triển của KT-XH.

Thứ hai, về phân cấp quản lý chi NSĐP cho GDCL

Thực tiễn ở những nước và những địa phương cho thấy, nguồn lực ngân sách càng được phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền địa phương thì khả năng đáp ứng nhu cầu của người dân về nhà cung cấp giáo dục càng cao. Tăng cường phân cấp nguồn lực cho chính quyền địa phương tạo điều kiện cho những địa phương chủ động sắp xếp, lựa chọn những nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên thích hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, từ đó tăng khả năng đáp ứng nhu cầu của người dân về nhà cung cấp giáo dục.

Phân cấp quản lý chi NSĐP cho GDCL cần tránh sự can thiệp quá sâu của chính quyền cấp tỉnh làm giảm tính chủ động, linh hoạt, tăng sự phụ thuộc của chính quyền cấp dưới. Phân cấp quản lý chi NSĐP cho GDCL phải thích hợp với phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục; đảm bảo rõ ràng và phối hợp về trách nhiệm, quyền hạn giữa các đơn vị quản lý chính quyền trong quản lý chi NSĐP cho GDCL vì sự phát triển chung của giáo dục địa phương.

Thứ ba, về thứ tự quản lý chi NSĐP cho GDCL

Kế hoạch ngân sách giáo dục ở những nước được xây dựng dựa trên nguồn kinh phí đầu tư toàn xã hội và khả năng của từng trường, khối trường. Kế hoạch chi ngân sách cần lập rõ ràng, chi tiết, sở hữu thể do cơ quan chuyên trách tiến hành hoặc được thực hiện phối hợp giữa những cơ quan của Chính phủ. Tùy thuộc vào thiết chế hành chính của mỗi nước mà sở hữu những cách thức lập kế hoạch ngân sách cho giáo dục riêng nhưng sở hữu điểm chung là lập kế hoạch theo trọng tâm, trọng tâm, ko tập trung chia đều, ưu tiên phổ cập giáo dục tiểu học và những vùng khó khăn. Hầu hết những nước thực hiện cấp phát ngân sách cho giáo dục dựa trên số lượng học trò, sinh viên tốt nghiệp (dựa trên số đầu ra). Vì vậy, cần phân bổ ngân sách Nhà nước cho từng ngành, từng đơn vị cụ thể, phân bổ ngân sách cần gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, căn cứ vào kết quả giám định của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục hoặc cơ quan kiểm định độc lập và xây dựng thang đo giám định chất lượng tập huấn cụ thể.

Phương pháp cấp phát được thực hiện qua cơ quan được Chính phủ ủy quyền, những đơn vị chủ quản sở hữu vai trò trong việc lập kế hoạch chi và rà soát, giám sát những khoản kinh phí. Những đơn vị thụ hưởng chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng sở hữu hiệu quả những nguồn tài chính từ NSNN.

Lập kế hoạch chi NSĐP cho GDCL cần được thực hiện một cách chặt chẽ, xác định những ưu tiên chi tiêu, thích hợp với mục tiêu phát triển ngành giáo dục trong từng thời kỳ cụ thể. Quá trình chấp hành dự toán cần sở hữu sự phối hợp giữa cơ quan quản lý ngành giáo dục và những cơ quan quản lý sở hữu liên quan để thực hiện giám sát, giám định định kỳ, giám định giữa kỳ để định hướng chi tiêu, quản lý thực hiện nhiệm vụ của những đơn vị SDNS.

Rate this post

Bình luận