Quyết định loại bỏ, điều chỉnh và bổ sung chỉ số tăng trưởng xanh

Dựa trên dữ liệu phân tích thống kê về sự cần thiết của những khía cạnh giám định TTX và sự thích hợp của mỗi chỉ số với mục tiêu doanh nghiệp SXXM và tổng vừa ý kiến từ phỏng vấn sâu (Bảng 4.10), luận án đưa ra quyết định về những khía cạnh, chỉ  số loại bỏ, chỉ số điều chỉnh, chỉ số bổ sung như sau:

Rate this post

Bình luận