Đo lường tăng trưởng kinh tế

Thước đo tăng trưởng kinh tế được xác định theo những mục tiêu trong hệ thống tài khoản quốc gia gồm mang: tổng trị giá sản xuất (GO), tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tổng thu nhập quốc dân (GNI), thu nhập quốc dân (NI) và thu nhập bình quân đầu người.

Tổng trị giá sản xuất (GO – Gross Output): là tổng trị giá sản phẩm vật chất và nhà sản xuất được tạo ra trên phạm vi lãnh thổ của một số quốc gia trong một thời kỳ nhất định, thường được tính trong một năm. Mục tiêu tổng trị giá sản xuất mang thể tính theo hai cách: cách thứ nhất, mục tiêu tổng trị giá sản xuất là tổng doanh thu bán hàng thu được từ những đơn vị, những ngành trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân; cách thứ hai, mục tiêu tổng trị giá sản xuất được tính trực tiếp từ sản xuất và nhà sản xuất bao gồm giá bán trung gian và GTGT của sản phẩm vật chất và nhà sản xuất.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP-Gross Home Product): là tổng trị giá sản phẩm vật chất và nhà sản xuất cuối cùng do kết quả hoạt động kinh tế trên phạm vi lãnh thổ của một quốc gia tạo ra trong một thời kỳ nhất định. Sở hữu ba cách tiếp cận để tính GDP: theo cách tiếp cận từ sản xuất, GDP là GTGT tính cho toàn bộ nền kinh tế, được đo bằng tổng GTGT của tất cả những đơn vị sản xuất trong nền kinh tế; theo cách tiếp cận từ chi tiêu, GDP là tổng chi cho tiêu sử dụng cuối cùng của tư nhân và hộ gia đình, chính phủ, đầu tư tích lũy tài sản và chi tiêu qua thương nghiệp quốc tế; theo cách tiếp cận từ thu nhập, GDP được xác định trên hạ tầng những khoản hình thành thu nhập và phân phối thu nhập lần đầu, bao gồm: thu nhập của người mang sức lao động dưới hình thức tiền công và tiền lương, thu nhập của người mang đất cho thuê, thu nhập của người mang tiền cho vay, thu nhập của người mang vốn, khấu hao một mực và cuối cùng là thuế kinh doanh.

Tổng thu nhập quốc dân (GNI- Gross Nationwide Earnings): GNI được hình thành từ GDP tiếp cận theo góc độ thu nhập và được điều chỉnh theo số chệnh lệch thu nhập nhân tố với nước ngoài: GNI = GDP + chệnh lệch thu nhập nhân tố với nước ngoài.

Thu nhập quốc dân (NI – Nationwide Earnings): là trị giá sản phẩm vật chất và nhà sản xuất mà công dân một quốc gai tạo ra trong một thời kỳ nhất định. NI là tổng thu nhập quốc dân GNI sau lúc đã loại bỏ khấu hao vốn một mực của nền kinh tế:         NI = GNI – khấu hao vốn một mực của nền kinh tế.

Thu nhập bình quân đầu người (GDP/người, GNI/người): mục tiêu này phản ánh tăng trưởng kinh tế mang tính tới sự thay đổi về dân số. Quy mô và tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người là chỉ báo phản ánh mức sống dân cư của một quốc gia. Thu nhập bình quân đầu người được sử dụng trong việc so sánh mức sống của dân cư giữa tất cả quốc gia với nhau.

Rate this post

Bình luận