Cơ chế quản lý, giám sát và cơ sở hạ tầng cho sự phát triển trong thị trường tiền tệ

Cơ chế quản lý, giám sát hiệu quả nhằm quản trị rủi ro, duy trì kỷ luật thị trường.
Thông thường, NHTW là cơ quan thực hiện việc quản lý, điều tiết và giám sát hoạt động và sự phát triển của TTTT. Theo đó, cơ quan này thực hiện nhiệm vụ thông qua việc:
(i) Ban hành những văn bản pháp luật, những quy tắc, luật lệ cho hoạt động của thị trường, bao gồm: những quy định, thể lệ, quy tắc chung; những quy định pháp lý liên quan tới thành viên tham gia thị trường, phương tiện tài chính giao dịch trên thị trường; khắc phục tranh chấp lúc phát sinh và những quy định liên quan tới những nội dung mà những thanh viên của thị trường ko được thực hiện.
(ii) Rà soát, kiểm soát việc tuân thủ quy định của những thành viên trên thị trường: Căn cứ vào những quy định đã ban hành, NHTW thực hiện việc giám sát hoạt động của những thanh viên tham gia thị trường và sở hữu những giải pháp xử lý kịp thời đối với những thành viên vi phạm.
(iii) Thành lập những định chế tài chính chủ yếu hoạt động trên TTTT (như những nhà kinh doanh nhiều năm kinh nghiệm, những nhà môi giới tiền tệ).
(iv) Quyết định can thiệp thị trường lúc thấy cần thiết (quản lý thanh khoản với vai trò người cho vay cuối cùng và quản lý lãi suất), tránh xảy ra vỡ vạc và duy trì hoạt động thị trường ổn định, an toàn: Để nắm bắt được thực trạng hoạt động và sự phát triển của TTTT phục vụ cho quản lý CSTT và kiểm soát thị trường, NHTW phải tiến hành thu thập, phân tích thông tin của thị trường để đưa ra quyết định can thiệp (nếu thấy cần thiết) và đưa ra những dự đoán về diễn biến của thị trường trong tương lai. Thông tin thu thập sở hữu thể bao gồm:
– Thông tin về tình hình biến động vốn khả dụng của hệ thống.
– Thông tin về tình hình biến động của những loại lãi suất thị trường, đặc thù là lãi suất trên thị trường liên nhà băng.
– Những thông tin chính trị, kinh tế-xã hội nhạy cảm với thị trường tài chính- tiền tệ.
Cơ sở vật chất hạ tầng cho phát triển thị trường
Cơ sở vật chất hạ tầng thông tin và trả tiền hiện đại là nhân tố cốt lõi cho sự phát triển và khó khăn của hệ thống nhà băng hiện đại. Theo đó, TTTT càng phát triển thì nhu cầu trả tiền thông qua hệ thống điện tử sẽ ngày càng tăng đặt ra yêu cầu yêu cầu phải xây dựng và thường xuyên nâng cấp hệ thống giao dịch điện tử liên nhà băng; đồng thời hệ thống khoa học thông tin cũng phải phát triển ở mức độ tương ứng để tạo điều kiện thực hiện những giao dịch và xử lý thông tin ngày càng nhanh, nhiều và trên phạm vi rộng.
Ngoài ra, để tạo điều kiện cho những thị trường phòng ban của TTTT phát triển (như thị trường liên nhà băng), hệ thống giao dịch tập trung/ hệ thống thông tin tập trung giữa những thị trường phòng ban cần phải được tạo dựng. Hệ thống này đáp ứng nhu cầu thu thập, phân tích và công bố những chỉ số cơ bản của thị trường để công chúng và những định chế tài chính tham khảo, làm hạ tầng để định giá và tìm kiếm đối tác trên thị trường.
Một hệ thống thông tin hiện đại và kết nối thành một mạng thống nhất cho tất cả những giao dịch của TTTTcũng sẽ là điều kiện thuận lợi đảm bảo thực hiện vai trò giám sát và quản lý của NHTW. Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy hoạt động quản lý và can thiệp của NHTW những nước sở hữu sự tương trợ đắc lực của hệ thống trả tiền điện tử liên nhà băng hiện đại (như BATHNETcủa Thái Lan).
Không những thế, để thu thập và xử lý thông tin sở hữu hiệu quả như nói tại mục
nêu trên, NHTW cũng cần sở hữu một hệ thống khoa học phát triển làm hạ tầng cho những giao dịch của thị trường (hệ thống giao dịch, trả tiền điện tử liên nhà băng, trung tâm trả tiền bù trừ quốc gia); đồng thời tương trợ những nhà băng hoàn thiện khoa học phục vụ cho những nghiệp vụ kinh doanh trên TTTT.
Tương tự, việc hoàn thiện và phát triển hệ thống hạ tầng khoa học thông tin và giao dịch điện tử tập trung là một nhiệm vụ cần phải được hoàn thiện sớm để tạo nền tảng hoạt động cho toàn hệ thống, góp phần tạo điều kiện cho sự ra đời và phát triển của những nhân tố khác cấu thành thị trường cũng như xây dựng một hệ thống giám sát, quản lý hiệu quả và hiện đại cho NHTW.

Rate this post

Bình luận