Quy trình triển khai giải pháp hệ thống thông tin

Triển khai giải pháp HTTT là hoạt động quan yếu trong quá trình ứng dụng CNTT vào tổ chức, doanh nghiệp. Đây là quá trình hiện thực hóa trong kế hoạch HTTT của tổ chức. Triển khai là giai đoạn quan yếu của thứ tự phát triển HTTT: đưa HTTT vào văn cảnh sử dụng nó.

Theo O’Brien và Marakas (2005) vòng đời phát triển HTTT trải qua 5 giai  đoạn: “Khảo sát; Phân tích; Thiết kế; Triển khai; Bảo trì” (hình 1.6). Trong đó, giai đoạn khảo sát hệ thống nhằm khảo sát trạng thái và xác lập dự án; phân tích hệ thống tập trung vào xác định những nhu cầu thông tin và chức năng của hệ thống; thiết kế hệ thống là thiết kế vật lý, logic và những thông số kỹ thuật cho phần cứng, phần mềm, dữ liệu, con người, mạng đảm bảo thực hiện những chức năng đã phân tích; triển khai hệ thống thực hiện đưa hệ thống, kiểm thử hệ thống, tập huấn người sử dụng hệ thống, chuyển đổi dữ liệu; cuối cùng là giai đoạn bảo trì hệ thống thực hiện những điều chỉnh cần thiết những chức năng của HTTT đảm bảo theo yêu cầu thực tế.

Trật tự triển khai những giải pháp HTTT là thứ tự phức tạp, nhiều tác động tác động tới triển khai thành công. Do đó, thứ tự triển khai HTTT đòi hỏi tuân theo thứ tự chuẩn mực và được kiểm soát chặt chẽ. Mỗi giải pháp HTTT triển khai cho mỗi tổ chức khác nhau sẽ mang thứ tự triển khai khác nhau nhưng thứ tự triển khai giải pháp HTTT nói chung thường gồm 11 bước chính: Lựa chọn sơ bộ giải pháp; Tìm hiểu giải pháp và lựa chọn giải pháp tối ưu; Lập kế hoạch dự án; Phân trò trống khác biệt; Tái cấu trúc; Cấu hình, thiết lập hệ thống; Tập huấn lực lượng triển khai; Rà soát, thử nghiệm; Tập huấn người sử dụng; Chạy thật hệ thống; Tương trợ vận hành (theo hình 1.7) (Manoj (2013))

Rate this post

Bình luận