Phân loại thị trường chứng khoán theo hình thức tổ chức của thị trường

 

Thị trường chứng khoán với thể được tổ chức theo hai cách sau:

Cách thứ nhất là tổ chức thành những Sở giao dịch (Inventory Trade), tại  đây, người tậu và người bán (hoặc đại lý, môi giới của họ) gặp nhau tại một  địa điểm nhất định để tiến hành giao dịch tậu bán, trao đổi chứng khoán.  Chính vì vậy, người ta còn gọi Sở giao dịch chứng khoán là thị trường tập  trung, nơi giao dịch tậu bán, trao đổi những chứng khoán của những tổ chức to,  hoạt động với hiệu quả. Sở giao dịch chứng khoán được quản lý một cách  chặt chẽ bởi Uỷ ban chứng khoán quốc gia, những giao dịch chịu sự điều tiết  của Luật Chứng khoán và thị trường chứng khoán. Những thị trường chứng  khoán tập trung tiêu biểu được biết tới là Sở giao dịch chứng khoán Luân  đôn (London Inventory Trade), Sở giao dịch chứng khoán Mỹ (American  Inventory Trade), Sở giao dịch chứng khoán Pari (Paris Inventory Trade).

Cách thứ hai, khác với thị trường tập trung, thị trường giao dịch qua  quầy hay thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC: Over -The – Counter  Market) là thị trường của những nhà buôn, những người tạo thị trường (Market  Makers). Những nhà buôn với một danh mục chứng khoán và họ sẵn sàng tậu  và bán với những nhà buôn khác cũng nhưcác nhà đầu tưkhi những người này  chấp nhận giá cả của họ. ở thị trường này ko với địa điểm giao dịch  chính thức mà với thể diễn ra tại tất cả những quầy, sàn giao dịch của những thành  viên thông qua điện thoại hay mạng máy tính diện rộng. Khối lượng giao  dịch của thị trường này thường to hơn rất nhiều lần so với thị trường Sở  giao dịch.

Ngoài hai loại thị trường nêu trên, người ta còn nói tới thị trường thứ  ba, thị trường dành cho những chứng khoán ko đủ tiêu chuẩn để giao dịch  trên thị trường tập trung và thị trường OTC. Ngoài ra, người ta còn phân loại  thị trường chứng khoán thành thị trường mở và thị trường giao dịch, thị  trường giao ngay (Spot Markets) và thị trường kỳ hạn (Future Markets). Việc  phân loại thị trường chứng khoán sẽ giúp phân tích cụ thể hơn vai trò của thị  trường chứng khoán.

Rate this post

Bình luận