Nhận xét về các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trường EU (tham khảo)

Việc sử dụng mô phỏng GMM hệ thống cùng với phân tích định tính đã giám định được tác động của những yếu tố tới xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2006-2016. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra những yếu tố tác động tích cực và tiêu cực.

– Những yếu tố tác động tới cung xuất khẩu (Việt Nam): Quy mô sản xuất của Việt Nam (đại diện bởi GDP, GDP bình quân đầu người), sự sẵn sàng về kỹ thuật, đổi mới kỹ thuật, chất lượng nguồn nhân lực (vốn đầu tư con người) với tác động tích cực tới xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trường EU.

– Những yếu tố tác động tới cầu nhập khẩu (thị trường EU): Quy mô nền kinh tế của EU (đại diện bởi GDP, GDP bình quân đầu người), chất lượng sản phẩm với tác động tích cực tới xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trường EU.

– Những yếu tố cản trở/quyến rũ:

+ Tác động tích cực gồm những yếu tố sau: môi trường kinh tế vĩ mô, hạ tầng hạ tầng, tự do hóa thương nghiệp, hiệp nghị thương nghiệp tự do Việt Nam – EU (EVFTA).

+ Tác động tiêu cực gồm những yếu tố sau: vị trí ko tiếp giáp bi en của những nước thành viên EU, khoảng cách địa lý, khoảng cách kỹ thuật, khoảng cách the chế giữa Việt Nam và những nước thành viên EU, rào cản kỹ thuật của EU, thuế quan vận dụng đối với hàng chế biến của Việt Nam xuất khẩu sang EU.

Tương tự, với rất nhiều những yếu tố tác động tới xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trường EU. Những yếu tố đó với thể tác động tích cực hoặc tác động tiêu cực. Nhìn chung, kết quả của mô phỏng đều thích hợp cả về mặt lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay.

Rate this post

Bình luận