TÍNH CẤP THIẾT PHẢI XÂY DỰNG TRUNG TÂM LOGISITCS PHỤC VỤ CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ HẢI PHÒNG TẠI LẠCH HUYỆN

Nhằm góp phần triển khai thực hiện tốt Quyết định 2190/2009/QĐ- TTg ngày 24/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch cảng biển Việt Nam tới 2020 và định hướng tới 2030; nhằm góp phần phát triển hiện đại hóa hệ thống cảng biển tại thành phường Hải Phòng và những vùng phụ cận; xây dựng thành phường Hải Phòng trở thành thương cảng to, hiện đại ở Đông Nam Á, là thành phường công nghiệp hiện đại, là trung tâm phát triển về khoa học kỹ thuật cảng biển, kinh tế vận tải biển, nhà cung cấp hàng hóa xuất nhập khẩu, tăng năng lực canh tranh trong điều kiện hội nhập quốc tế; góp phần cho thành phường Hải Phòng khắc phục những hạn chế tồn tại như: phát triển manh mún, tràn lan, thiếu kinh nghiệm, thiếu tính giỏi, thiếu tính chuyên môn hóa trong việc vận tải hàng hóa, vận tải container, trong việc xếp toá hàng hóa, phục vụ khách hàng, chưa kết hợp tốt giữa nhà vận chuyển,đơn vị giao nhận, đơn vị bảo hiểm, giá thành sản phẩm xuất nhập khẩu cao thiếu tính khó khăn, việc triển khai khảo sát, quy hoạch đầu tư xây dựng TT logistics phục vụ cảng biển tại thành phường Hải Phòng là một thế tất khách quan, trong đó nhà cung cấp logistics cảng biển là một trong những nhà cung cấp chất lượng cao, mũi nhọn của cảng Hải Phòng.

Dự đoán khối lượng hàng hóa thông qua những cảng tại Hải Phòng

Hải Phòng là thành phường cảng lối vào quốc tế của vùng KTTĐ Bắc Bộ nên khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Hải Phòng sẽ quyết định tới khối lượng hàng hóa sở hữu nhu cầu cung ứng nhà cung cấp logistics của thành phường (kế bên lượng hàng hóa tiêu sử dụng nội địa,…). Dự đoán khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Hải Phòng đã được nghiên cứu trong rất nhiều những quy hoạch sở hữu liên quan như điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam tới năm 2020, định hướng tới năm 2030 (phê duyệt tại quyết định số 1037/QĐ–TTg ngày 24/6/2014); Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc (nhóm 1) giai đoạn tới năm 2020 định hướng tới năm 2030 (phê duyệt tại quyết định số 2367/QĐ–BGTVT ngày 29/7/2016); thiết kế chi tiết hệ thống cảng lối vào quốc tế Hải Phòng (cảng Lạch Quận),…

Trong quy hoạch này, tư vấn tham khảo kết quả dự đoán khối lượng hàng hóa thông qua nhóm cảng biển phía Bắc của báo cáo Rà soát, cập nhật điều chỉnh quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc được phê duyệt tại Quyết định số 2367/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 trong đó đã cập nhật những số liệu mới về tình hình phát triển KT–XH, tình trạng phát triển kết cấu hạ tầng và vận tải,… sát với thực tế.

Xuất phát từ quy hoach phát triển kinh tế xã hội khu vực cũng như quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, quy hoạch phát triển cảng đã được phê duyệt, năm 2016 TDSI tính toán và dự đoán khối lượng hàng hóa sở hữu nhu cầu cung ứng nhà cung cấp logistics qua hệ thống cảng khu vực Hải Phòng theo bảng 3.2. Thông tin quy hoạch và dự đoán khẳng định sự cần thiết và tính khả thi cho phương án thành lập TT logistics phục vụ cảng lối vào quốc tế Hải Phòng tại Lạch Quận.

Rate this post

Bình luận