Những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh chăn nuôi gia cầm ở nước ta

 

a-   Khắc phục vấn đề giống gia cầm.

Một mặt cần tăng cường những hoạt động nghiên cứu, lai tạo những giống lúa gia cầm nhập nội mang năng suất, chất lượng cao và thời gia sản xuất ngắn. Công việc này phải được thực hiện tại những trung tâm nghiên cứu và nhân giống tập trung của Nhà nước. Mở rộng hệ thống những trạm trại nhân giống và sản xuất giống gia cầm thương phẩm tại những vùng dân cư để sản xuất giống gia cầm cho tất cả những hoạt động chăn nuôi trong vùng, tiến tới thay thế hoàn toàn phương thức nhân giống theo phương thức tự nhiên.

b-  Khắc phục vững chắc vấn đề thức ăn.

Dù thực hiện phương thức chăn nuôi nhốt tại chỗ theo phương thức công nghiệp hay nuôi chăn thả kết hợp thì nguồn thức ăn tổng hợp chế biến sẵn với đầy đủ những yếu tố thành phần dinh dưỡng vẫn là nguồn sản xuất thức ăn chủ yếu cho chăn nuôi gia cầm. Do vậy một mặt cần đẩy mạnh phát triển hệ thống công nghiệp chế biến thức ăn gia súc, mặt khác cần đẩy mạnh những hoạt động trồng trọt lấy vật liệu cho công nghiệp chế biến thức ăn.

c-   Đầu tư xây dựng, trang bị những phương tiện vật chất như chuồng trại thích hợp với phương thức chăn nuôi công nghiệp.

Khu vực chuồng trại chăn nuôi cần được qui hoạch phát triển độc lập để hạn chế điều kiện truyền dịch đồng thời thuận tiện cho việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

d-   Tăng cường công việc thú y phòng trừ dịch bệnh và đẩy mạnh những hoạt động khuyến nông để chuyển giao tri thức kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh tới từng người chăn nuôi.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 01:44:33.

Bình luận