Yêu cầu, nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính

Việc lập và trình bày BCTC phải tuân thủ những yêu cầu qui định tại Chuẩn mực kế toán số 21 – Trình bày BCTC, sở hữu tức là phải trình bày một cách trung thực và hợp lý, lựa chọn và ứng dụng những chính sách kế toán thích hợp với qui định của từng chuẩn mực kế toán nhằm đảm bảo phân phối thông tin thích hợp với nhu cầu ra quyết định kinh tế của người sử dụng và phân phối được những thông tin đáng tin cậy.

Những yêu cầu này được cụ thể như sau:

Thứ nhất là những BCTC phải trình bày trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp;

Thứ hai là những BCTC phải phản ánh đúng bản tính kinh tế của những

giao dịch và sự kiện ko chỉ đơn thuần phản ánh hình thức hợp pháp của chúng;

Thứ ba là những BCTC phải trình bày khách quan, ko thiên vị;

Thứ tư là những BCTC phải tuân thủ nguyên tắc thận trọng;

Thứ năm là những BCTC phải trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu.

Việc lập BCTC phải căn cứ vào số liệu sau lúc khoá sổ kế toán. Thống kê tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa những kỳ kế toán. Thống kê tài chính phải được người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán ký, đóng dấu của đơn vị.

Việc lập và trình bày BCTC phải tuân thủ sáu nguyên tắc quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 – Trình bày BCTC bao gồm:

–   Nguyên tắc hoạt động liên tục

–   Nguyên tắc cơ sở vật chất dồn tích

–   Nguyên tắc nhất quán

–   Nguyên tắc trọng yếu và tập hợp

–   Nguyên tắc bù trừ

–   Nguyên tắc sở hữu thể so sánh.

Việc thuyết minh BCTC phải căn cứ vào yêu cầu trình bày thông tin quy định trong những chuẩn mực kế toán. Những thông tin trọng yếu phải được giải trình để giúp người đọc hiểu đúng thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Những doanh nghiệp phải lập BCTC theo kỳ kế toán năm là năm dương lịch hoặc kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn sau lúc thông tin cho cơ thuế quan. Trường hợp đặc trưng, doanh nghiệp được phép thay đổi ngày kết thúc kỳ kế toán năm dẫn tới việc lập BCTC cho một kỳ kế toán năm trước nhất hay kỳ kế toán năm cuối cùng sở hữu thể ngắn hơn hoặc dài hơn 12 tháng nhưng ko được vượt quá 15 tháng.

Những doanh nghiệp sở hữu thể lập BCTC theo kỳ kế toán khác (như tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng v.v.) theo yêu cầu của pháp luật, của tổ chức mẹ hoặc của chủ sở hữu.

Đơn vị kế toán bị chia, tách, thống nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, kết thúc hoạt động, vỡ nợ phải lập BCTC tại thời khắc chia, tách, thống nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, kết thúc hoạt động, vỡ nợ.

3/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 12:35:32.

Bình luận