Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực thông qua chính sách đối với các cơ sở giáo dục đào

Định hướng phát triển chung là chuyển mạnh mẽ giáo dục tập huấn và giáo dục nghề nghiệp từ mở rộng quy mô sang tăng chất lượng giáo dục, dạy nghề và chất lượng tập huấn đáp ứng nhu cầu của TTLĐ, đạt trình độ những nước phát triển trong khu vực ASEAN và trên toàn cầu; hình thành nhóm lao động sở hữu tri thức cao, lành nghề, góp phần tăng năng lực khó khăn quốc gia và năng suất lao động trong bối cảnh CMCN 4.0; gắn kết chặt chẽ giữa tập huấn và sử dụng lao động thông qua kết nối với và khuyến khích sự tham gia của những Hiệp hội, của người sử dụng lao động trong quá trình giáo dục, tập huấn cũng như ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong những hoạt động giáo dục, tập huấn thông qua tập huấn liên thông, hợp tác tập huấn và trao đổi giảng viên, sinh viên và kết nối mạng lưới. Đặc trưng, cần làm tốt công việc nghiên cứu và dự đoán cầu việc làm trên thị trường lao động trong nước và ở khu vực và tầm quốc tế để sở hữu những định hướng giáo dục và tập huấn xác thực hơn.

Chuyển hệ thống tập huấn và dạy nghề khép kín thành hệ thống tập huấn mở, linh hoạt, liên thông giữa những thành tố của hệ thống và liên thông với những bậc học khác của hệ thống giáo dục quốc dân và với môi trường bên ngoài hệ thống giáo dục nhằm bảo đảm “xây dựng một xã hội học tập”, phát huy tính thông minh cho việc xây dựng, tổ chức những nội dung, hình thức giáo dục, tạo thời cơ tiếp cận giáo dục cho người học, bảo đảm tính hiệu quả, phát triển vững bền của hệ thống cũng như gắn chặt với những yêu cầu thực tế bên ngoài xã hội.

Đầu tư nguồn lực vào nhóm giảng dạy. Hàng ngũ thầy giáo phải được tập huấn, bồi dưỡng cả ở trong nước và ngoài nước để thực hiện chuẩn hóa về trình độ tập huấn, kỹ năng và sư phạm. Triển khai những hoạt động thẩm định kỹ năng nghề cho thầy giáo. Chuẩn hóa nhóm cán bộ quản lý, hình thành nhóm cán bộ quản lý giáo dục và dạy nghề sở hữu tính nhiều năm kinh nghiệm.

Cụ thể, trước mắt cần tập trung đổi mới giáo dục, tập huấn nghề nghiệp theo hướng:

Thứ nhất, chuyển chương trình dạy nghề từ chủ yếu nhằm trang bị tri thức sang mục tiêu phát triển kỹ năng và năng lực hành nghề cho người học. Rộng rãi hóa nội dung dạy nghề theo hướng tích hợp tri thức, kỹ năng, thái độ, hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học. Phát triển chương trình tập huấn thích hợp với khoa học sản xuất hiện đại theo hướng mở, mềm mỏng thích hợp với các ngành và trình độ tập huấn nghề; ứng dụng một số chương trình tập huấn của những nước tiên tiến trong khu vực và toàn cầu thích hợp với yêu cầu KT-XH của Việt Nam. Nhà nước thống nhất quản lý khung chương trình trong toàn quốc;tạo điều kiện để những trường chủ động xây dựng chương trình, giáo trình tập huấn nghề thích hợp nhu cầu sử dụng lao động.

Thứ hai, đổi mới quản lý quá trình dạy và học, nội dung, hình thức rà soát, thi và thẩm định kết quả dạy trên hạ tầng chú trọng thẩm định việc hiểu, vận dụng tri thức, kỹ năng vào việc khắc phục những vấn đề trong thực tiễn, sở hữu sự tham gia của doanh nghiệp hoặc đại diện sử dụng lao động. Tăng chất lượng tập huấn theo hướng hình thành năng lực thực hiện cho người học ngay trong nhà trường, hướng tới chuẩn mực quốc tế và của ASEAN. Ngoài những tri thức cơ bản về khung tập huấn và nghề nghiệp, người học phải được trang bị những tri thức kỹ năng mà người sử dụng, doanh nghiệp trong nước và những nước thành viên AEC đang sở hữu nhu cầu, nhất là trong bối cảnh CMCN 4.0. Chú trọng tập huấn cơ bản và tập huấn tăng kỹ năng mềm, rèn luyện tác phong nghề nghiệp, ngoại ngữ; chú trọng tập huấn, bồi  dưỡng những kỹ năng mà lao động Việt Nam trong 8 nghề còn đang hạn chế, yếu kém. Cần đưa chương trình tập huấn kỹ năng mềm vào những hạ tầng tập huấn, giáo dục dạy nghề và trường đại học ở Việt Nam. Tuy nhiên cũng cần đẩy mạnh việc hợp tác và liên kết tập huấn với những trường và hạ tầng tập huấn trong nước với những nước ASEAN, tạo thuận lợi cho xác nhận kỹ năng nghề lẫn nhau.

Thứ ba, xây dựng, hoàn thiện hệ thống giám sát, kiểm định và thẩm định những hạ tầng tập huấn, chương trình tập huấn và kết quả tập huấn nhân lực theo những điều kiện đảm bảo chất lượng, hướng tới đạt được những tiêu chuẩn ASEAN và khu vực. Để khuyến khích nỗ lực tăng tiêu chuẩn tập huấn và giáo dục, cần sở hữu những giải pháp thiết thực để quảng báo cho những trường đạt tiêu chuẩn cao trong cùng đồng và công chúng, tương trợ những trường thu hút học trò, sinh viên theo học và xúc tiến những giải pháp kết nối việc làm tốt trong và ngoài nước cho sinh viên.

Rate this post

Bình luận