Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường tiền tệ

Một là, về trình độ phát triển kinh tế xã hội của quốc gia và sự phát triển của những thị trường phòng ban trên thị trường tài chính:
Trình độ phát triển TTTT nói riêng và thị trường tài chính nói chung mang sự khác nhau ở mỗi quốc gia. Ở Châu Á (Trung Hoa, Thái Lan), TTTT đã được cải thiện đáng kể cả về chiều sâu và chiều rộng trong suốt thập kỷ qua, tuy nhiên, nếu so sánh về mức độ hội nhập chặt chẽ với với những thị trường tài chính quốc tế và sự tham gia của những nhà đầu tư và người đi vay nước ngoài của những thị trường tại Mỹ thì vẫn còn nhiều hạn chế. Hoạt động thị trường liên nhà băng ở những nước này hầu như chỉ tập trung phát triển ở nhóm cho vay, gửi tiền tiền truyền thống, thị trường repo, thị trường phái sinh chưa thực sự phát triển kém. Tại Mỹ, thị trường liên nhà băng diễn ra sôi động ở tất cả những tầng lớp và đặc thù kế bên hoạt động của tầng lớp cho vay, gửi tiền liên nhà băng truyền thống, những hoạt động repo và phái sinh cũng rất phát triển.
Hai là, phạm vi pháp lý và hành lang pháp lý tương trợ đóng vai trò quan yếu tương trợ sự phát triển của TTTT.
Ba là, cần xây dựng được cơ chế cho thị trường hoạt động hiệu quả; trong đó dù ở trình độ phát triển nào, NHTW đều đóng vai trò then chốt trong việc quản lý, giám sát, duy trì kỷ luật thị trường nhằm tương trợ tốt nhất cho sự phát triển của TTTT.
Bốn là chú trọng xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng cho phát triển thị trường, đặc thù là hệ thống trả tiền quốc gia, đảm bảo sự kết nối, vận hành thông suốt với những hệ thống trả tiền khác trong nền kinh tế.
Năm là,về năng lực của từng định chế tài chính và của toàn hệ thống: trong mọi trường hợp, nếu hệ thống nhà băng nằm trong tình trạng kém phát triển và những tiêu chuẩn trong nước liên quan tới những quy định về an toàn, giám sát còn yếu kém thì sẽ tác động trực tiếp tới sự phát triển của nền kinh tế nói chung, hệ thống tài chính nói riêng, trong đó mang TTTT. Kinh nghiệm của Trung Hoa cho thấy, sự phát triển của TTTT đặt trong mối quan hệ với việc cải cách thị trường tài chính nhà băng là điều kiện để cả hai thị trường cùng phát triển. Do đó, việc phát triển TTTT ở Việt Nam cũng cần được đặt trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế (trong đó mang tái cơ cấu thị trường tài chính và tái cơ cấu hệ thống những TCTD), đảm bảo sự phát triển kết hợp, đồng bộ giữa những thị trường.

Rate this post

Bình luận