Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Theo quy định tại Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội, người thất nghiệp thừa hưởng bảo hiểm thất nghiệp lúc mang đủ điều kiện sau:

– Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời kì hai mươi bốn tháng trước lúc thất nghiệp.

– Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội.

– Chưa tìm được việc làm sau mười năm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định.

1/5 - (1 bình chọn)

Bình luận