Vai trò quản lý, giám sát sự phát triển thị trường tiền tệ của Ngân hàng trung ương Thái Lan

Vai trò của BOT trong phát triển TTTT của Thái Lan thể hiện ở 03 nội dung chính:
(i) Xây dựng khung pháp lý cho hoạt động của TTTT và điều chỉnh hoạt động những thành viên tham gia, như:
– Quy định về điều kiện tham gia những giao dịch liên nhà băng: những nhà băng cần mang sự hội nhập quốc tế về phạm vi hoạt động tài chính, tự do hóa lãi suất và những giao dịch ngoại hối, phát triển hệ thống trả tiền và hệ thống thanh tra tài chính, và ứng dụng những quy định quốc tế trong hoạt động liên nhà băng.
– Những hoạt động giao dịch giữa phải tuân theo những quy chế quốc tế về thực tiễn tốt nhất (Finest Follow) mà BOT quy định trong Luật Nhà băng, đặc thù việc cho vay và đi vay phải ứng dụng lãi suất cho vay liên nhà băng bám sát với lãi suất chính sách mà BOT công bố.
– Quy định về biên độ lãi suất cho vay nhằm khống chế những giao dịch liên nhà băng ko vượt quá biên độ này và đảm bảo tính thanh khoản cho toàn bộ hệ thống nhà băng.
(ii) Là cơ quan đầu mối thực hiện việc theo dõi, giám sát và quản lý TTTT:
Hoạt động trả tiền trên thị trường liên nhà băng được quản lý bởi Ủy ban những Hệ thống Trả tiền (PSC) của BOT.Ngoài ra, Để đảm bảo BIBOR phản ánh chuẩn xác những điều kiện thị trường tài chính Thái Lan, BOT lập ra những tiêu chuẩn để lựa chọn Ban hội thẩm nhằm giám sát những giao dịch liên nhà băng mang kỳ hạn dài hơn.
BOT chịu trách nhiệm tính toán và công bố lãi suấtlãi suất giao dịch thực tế trên TTTT liên ngân hàngvà doanh số giao dịch thực tế dựa trên kết quả tổng hợp bình quân gia quyền của tất cả những giao dịch diễn ra thực tế trên thị trường từ báo cáo của tất cả những NHTM, nhà băng chuyên biệt và những đơn vị tài chính nếu mang giao dịch.
Ngoài ra, BoT thực hiện những quyết định về lãi suất của mình thông qua 3 phương tiện CSTT chính: Dự trữ đề nghị,thị trưởng mở (OMOs) vàcông cụ túc trực. Trong đó OMOs là phương tiện hữu hiệu nhất cho việc duy trì lãi suất chính sách và đảm bảo được tính thanh khoản hiệu quả cho hệ thống nhà băng, đáp ứng nhu cầu dự trữ và trả tiền của những nhà băng. Những giao dịch qua thị trường này rất sôi động, diễn ra liên tục hàng ngày và khá nhiều, phục vụ cho cả mục đích tương trợ thanh khoản ngắn, trung và dài hạn.
(iii) Xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng tương trợ hoạt động của TTTT:
Ở Thái Lan, những giao dịch liên nhà băng được trả tiền thông qua Trung tâm trả tiền bù trừ (Clearing Home). Ở tại trung tâm này, những nhà băng sẽ duy trì một lượng tiền trên tài khoản của những nhà băng khác nhằm trả tiền những giao dịch liên nhà băng. Ngoài ra, những giao dịch liên nhà băng giữa những tổ chức trong và ngoài nước cũng mang thể thực hiên trả tiền thông qua hệ thống Swift. Hệ thống này được liên kết với nhau bằng vệ tinh và những bức điện được chuyển hóa giữa những nhà băng đựơc tiêu chuẩn hóa nhằm tối đa hóa những sơ sót do tập quán và tiếng nói.

Rate this post

Bình luận