Thực trạng xây dựng kế hoạch huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới

Sau lúc tiến hành rà soát thực trạng tại 229 xã, UBND tỉnh Hà Tĩnh nhận thấy xuất phát điểm của Hà Tĩnh rất thấp, đòi hỏi phải đầu tư nhiều mới đạt được những mục tiêu XDNTM. Vì vậy, trên hạ tầng đăng ký của những xã và sự tính toán, rà soát  của BCĐ XDNTM các ngành, UBND Tỉnh đề ra kế hoạch cụ thể cho những xã đạt chuẩn NTM vào từng năm cụ thể (giai đoạn 1 tập trung chỉ đạo“12 xã hoàn thành XDNTM trước năm 2013 và 35 xã hoàn thành trước 2015”[89]), trên hạ tầng đó, xác định khối lượng công việc cần hoàn thành và xây dựng kế hoạch huy động, sử dụng NLTC để thực hiện Chương trình XDNTM giai đoạn 2011-2015, giai đoạn 2016-2020.

Trình tự lập kế hoạch huy động, sử dụng những NLTC cho XDNTM trên khu vực tỉnh Hà Tĩnh tuân thủ những quy định tại Quyết định số 800/QĐ-TTg; Thông tư 26/2011/TTLB-BNNPTNT-BKHDT-BTC: Kế hoạch huy động, sử dụng những NLTC thực hiện đề án XDNTM của xã “thực hiện lấy ý kiến của cùng đồng dân cư, sau lúc được HĐND xã thông qua, Ban quản lý xã gửi kế hoạch của xã cho UBND thị xã để tổng hợp, thẩm định và phê duyệt kế hoạch chung toàn thị xã, gửi UBND tỉnh và những Sở với liên quan. UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện XDNTM và gửi những Bộ: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính và NNPTNT để tổng hợp, làm căn cứ sắp xếp vốn”[106].

Sau lúc nhận quyết định giao kế hoạch giao vốn phân cấp của UBND tỉnh, UBND thị xã phân bổ vốn cho từng xã và cho những chủ đầu tư khác (đối với những dự án xã ko làm chủ đầu tư) để thực hiện đầu tư theo kế hoạch XDNTM. UBND xã chỉ đạo Ban quản lý XDNTM cấp xã phân bổ vốn cho từng dự án, trình HĐND xã thông qua. UBND xã ra quyết định phân bổ vốn cho từng dự án, đồng thời gửi Ngân khố Nhà nước thị xã để làm hạ tầng giám sát và thanh quyết toán.

Kế hoạch NLTC từ cùng đồng dân cư: UBND những xã đứng ra tổ chức quản lý huy động, sử dụng những NLTC với sự tham gia của đại diện hộ dân, những tổ chức đoàn thể địa phương để thực hiện huy động những khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng của xã, công khai mọi thông tin cho dân biết. Lúc xác định mức đóng góp, những địa phương ko đóng góp theo bình quân những hộ mà với căn cứ vào thu nhập bình quân và khả năng đóng góp của nhân dân trên khu vực để vận động đóng góp. UBND xã “tùy theo từng nội dung, dự án, dự án, vận động người dân tham gia đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng của địa phương bằng những hình thức thích hợp, trên hạ tầng phát huy dân chủ để người dân đàm luận, quyết định mức đóng góp và tự nguyện đóng góp”.

Kế hoạch NLTC từ tín dụng, từ DN thường được xây dựng dựa trên xu hướng của số liệu quá khứ tổng hợp từ những tổ chức tín dụng, từ tổng hợp những dự án đầu tư của những doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Kế hoạch sử dụng những NLTC cho XDNTM trên khu vực Hà Tĩnh được xây dựng dựa trên đề án XDNTM của những xã.

Việc xây dựng kế hoạch huy động, sử dụng những NLTC cho XDNTM ở Hà Tĩnh còn một số hạn chế như sau:

Về quy hoạch, kế hoạch XDNTM – tiền đề cho kế hoạch huy động và sử dụng những NLTC, nhìn chung chất lượng còn thấp, tính khả thi chưa cao; lúc lập quy hoạch, kế hoạch, quyết định đầu tư ko chủ động xác định NLTC đầu tư. Những BCĐ XDNTM các ngành nhường nhịn như chỉ tập trung vào việc làm thế nào để đạt được  19 tiêu chí xã nông thôn mới như là một danh hiệu thi đua, hơn là một tiến trình phát triển trong tương lai và toàn diện. Việc lập quy hoạch phát triển cấp xã được ưu tiên thực hiện với ba nội dung: (i)“quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho việc phát triển sản xuất NN hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhà cung cấp; (ii) quy hoạch phát triển hạ tầng KT-XH – môi trường theo tiêu chuẩn mới; (iii) quy hoạch phát triển những khu dân cư mới và chỉnh trang khu dân cư hiện với theo hướng văn minh, bảo tồn được những bản sắc văn hóa tốt đẹp”[107]. Tuy rằng những văn bản pháp quy đã nêu đều đòi hỏi quy hoạch cấp xã phải thích hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của cấp thị xã, tỉnh, quốc gia, nhưng trên thực tế, điều này rất khó thực hiện.

Về kế hoạch những NLTC, Hà Tĩnh chưa tuân thủ tỷ lệ theo quy định của Chính Phủ: 40% NSNN các ngành, 30% từ tín dụng, 20% từ DN và 10% đóng góp của cùng đồng dân cư.

Rate this post

Bình luận