Mô hình lý thuyết lựa chọn làm nền tảng nghiên cứu

Như tổng quan lý thuyết và mô phỏng nghiên cứu về vấn đâu tư chứng khoán gồm mang mô phỏng CAPM, APT, Fama- French. Mỗi mô phỏng mang những ưu nhược điểm trong việc xác định tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của chứng khoán đầu tư và tác động tới quyết định của nhà đầu tư chứng khoán. Mô phỏng CAPM và mô phỏng Fama- French đều là mô phỏng lượng hóa mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi của của từng chứng khoán cụ thể hoặc danh mục dựa trên phương pháp hồi qui tuyến tính. Mô phỏng Fama- French tỷ suất sinh lợi của từng chứng khoản bị tác động bởi 3 nhân tố là phần bù thị trường, trị giá và qui mô trong lúc đó mô phỏng CAPM thì chỉ tác động bởi phần bù thị trường. Mô phỏng CAPM và APT thì chỉ  sử  dụng một biến duy nhất là mức đền bù rủi ro thị trường và đều sử dụng những yếu tố rủi ro hệ  thống và ko xét rủi ro phi hệ thống. Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của chứng khoán theo mô phỏng CAPM thì tác động bởi một nhân tố duy nhất là mức bù rủi ro cho tập hợp chứng khoán thị trường, còn mô phỏng APT thì tác động bởi nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô khác nhau để tăng cường mức độ thích hợp với những nền kinh tế đặc thù và vào những giai đoạn cụ thể.

Tổng quan nghiên cứu về nhân tố tác động tới đầu tư chứng khoán cho thấy mang nhiều nhân tố tác động tới quyết định của nhà đầu tư như tỷ suất sinh lợi, giá chứng khoán, yếu tố bày đàn, tâm lý mỏ neo… Trong đó, yếu tố tác động mạnh nhất tới quyết định của nhà đầu tư là tỷ suất sinh lợi của chứng khoán. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những yếu tố mang tác động tới lợi tức cổ phiếu, tỷ suất sinh lời kỳ vọng của chứng khoán là lạm phát, tăng trưởng kinh tế GDP, giá vàng, tỷ giá…Mô phỏng APT sẽ là thích hợp hơn để giảng giải nhân tố tác động tới tỷ suất sinh lợi của từng chứng khoán, tác động tới quyết định của nhà đầu tư bởi mô phỏng APT mang thể xử lý đa nhân tố bởi mô phỏng đa nhân tố phản ánh thực tế nhiều hơn. Do vậy nghiên cứu này của tác giả sẽ lựa chọn mô phỏng APT làm nền tảng nghiên cứu nhân tố tác động tới tỷ suất sinh lời kỳ vọng của chứng khoán.

Rate this post

Bình luận