Đánh giá kết quả đo lường tại các doanh nghiệp

Kết quả đo lường những chỉ số/chỉ số con của 3 đơn vị xi măng Bút Sơn, Hoàng Mai, Hoàng Thạch cho biết 23/41 chỉ số sở hữu thể đo lường được ngay. Mặc dù còn 18 chỉ số chưa sở hữu kết quả nhưng theo ý kiến tại những đơn vị này cho biết 41 chỉ số trong bộ tiêu chí thực hiện TTX hoàn toàn sở hữu thể đo lường được. Mặc dù 3 doanh nghiệp tiến hành đo lường chưa đại diện tốt nhất cho tất cả những doanh nghiệp xi măng nhưng 3 doanh nghiệp SXXM này là những đơn vị tiêu biểu trong VICEM, là một cơ sở vật chất để kiểm chứng khả năng đo lường của bộ tiêu chí và sở hữu thể xem là những trường hợp tiêu biểu cho kết quả sơ bộ ban sơ.

Mang thể thấy rằng, những chỉ số về tiêu hao NVL và năng lượng của cả 3 doanh nghiệp trên đều đạt định mức VICEM. Những chỉ số về phát thải và bụi ra ko khí  cần đo lường kỹ hơn tại những doanh nghiệp và sở hữu kế hoạch cũng như chương trình so sánh tỉ mỉ để xác định trị giá trung bình của chỉ số tại những doanh nghiệp cho kết quả tốt hơn. Những chỉ số còn lại trong bộ tiêu chí đã được đo lường tại 3 doanh nghiệp thì chưa sở hữu đơn vị nào ban hành định mức. Hiện nay, định mức về bộ tiêu chí TTX của ngành xi măng chưa sở hữu. Một số định mức những chỉ số khác do những đơn vị khác nhau quy định. Cụ thể, định mức về tiêu hao NVL và năng lượng đã được quy định trong nội bộ những doanh nghiệp thuộc VICEM, định mức về những chất phát thải và bụi do Bộ TMMT và Bộ Y tế quy định tùy thuộc vào vị trí quan trắc. Những chỉ số khác trong bộ tiêu chí TTX chưa ban hành định mức từ những cơ quan quản lý.

Để sở hữu thể xác định được trị giá chuẩn so sánh bộ tiêu chí thực hiện TTX cho những doanh nghiệp, những cơ quan quản lý cần yêu cầu những doanh nghiệp SXXM trong ngành thực hiện đo lường những chỉ số trong bộ tiêu chí TTX. Trên cơ sở vật chất mở rộng đo lường kết quả cho những doanh nghiệp khác trong VICEM trước và sau đó cho những doanh nghiệp SXXM khác để cho kết quả để so sánh giữa những doanh nghiệp trong toàn ngành xi măng.

Tóm lại, việc xây dựng bộ tiêu chí giám định thực hiện TTX là cần thiết và quan yếu trong bối cảnh xúc tiến doanh nghiệp, ngành phát triển theo hướng TTX. Tuy nhiên, khả năng đo lường, vận dụng của những chỉ số trong bộ tiêu chí quyết định tính khả thi và hiệu quả thực tế của bộ tiêu chí. Một chỉ số sở hữu chất lượng sở hữu thể đo lường được và hữu ích cho doanh nghiệp cũng như quản lý ngành. Tiêu chuẩn sở hữu thể đo lường và tính hữu ích được kiểm chứng trong quá trình khảo sát bộ tiêu chí tại 3 doanh nghiệp.

Kết quả đo lường bộ tiêu chí từ 3 doanh nghiệp bước đầu cho thấy sự cần thiết và thích hợp của bộ tiêu chí khẳng định là dụng cụ giám định thực hiện TTX tại những doanh nghiệp SXXM. Kết quả này cũng khẳng định rằng khả năng vận dụng đo lường bộ tiêu chí tại những doanh nghiệp SXXM là hoàn toàn khả thi đáp ứng yêu cầu thực tế. Kết quả vận dụng này một lần nữa khẳng định lại phương pháp nghiên cứu và trật tự xây dựng bộ tiêu chí của luận án là thích hợp về mặt khoa học và hữu ích.

Rate this post

Bình luận