Khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF)

ASEAN là khu vực tiêu biểu trên toàn cầu về mô phỏng phát triển những KTĐQG giữa những nước. Trong lúc một số nước đã thiết lập KTĐQG toàn diện; một số nước mới mang khung theo ngành (giáo dục phổ thông, nghề nghiệp, đại học); một số nước khác hoàn toàn chưa xây dựng KTĐQG. Trong bối cảnh này, AQRF nhằm mục đích tạo điều kiện so sánh, đối chiếu những trình độ xuyên quốc gia để: (i) Tương trợ xác nhận những trình độ; (ii) Xúc tiến học tập suốt đời; (iii) Khuyến khích sự phát triển những cách tiếp cận quốc gia để hợp thức kết quả học tập ngoài giáo dục chính quy; (iv) Xúc tiến di chuyển lao động; (v) Xúc tiến và khuyến khích sự di động của giáo dục và người học; (vi) San sớt hiểu biết về những hệ thống trình độ; (vii) Xúc tiến những hệ thống trình độ mang chất lượng cao hơn.

AQRF sẽ tương trợ và tăng cường KTĐQG hoặc hệ thống trình độ của mỗi nước trong lúc cũng cung ứng một cơ chế tương trợ so sánh, sáng tỏ và hệ thống trình độ chất lượng cao hơn, đặt nền tảng cho việc hội nhập giáo dục dạy nghề ở khu vực. Điều này đạt được thông qua: (i) Quá trình học tập lẫn nhau giữa tất cả quốc gia, ví dụ như thiết kế và vận hành hệ thống trình độ; (ii) Sự hiểu biết tốt hơn về hệ thống trình độ của quốc gia, ví dụ tạo cho hệ thống rõ ràng dễ hiểu hơn đối với những quốc gia khác; (iii) Vận dụng những trật tự chất lượng được sử dụng ở những quốc gia khác.

AQRF mang 8 mức trình độ (từ cấp độ 1 tới cấp độ 8) để mô tả các ngành trình độ, năng lực khác nhau mà người lao động đạt được.

Mô tả bậc AQRF gồm hai cấu phần chính: (i) Tri thức và kỹ năng: bao gồm những tri thức khác nhau (về lý thuyết và thực hiện) cũng như những tri thức được sử dụng (kỹ năng về nhận thức và thực hiện); (ii) Khả năng vận dụng và trách nhiệm:chính là bối cảnh mà ở đó tri thức và kỹ năng được sử dụng trong thực hiện cũng như mức độ độc lập của người lao động, bao gồm khả năng ra quyết định và trách nhiệm của người lao động đối với bản thân và những người khác. (Phụ lục 15)

Xem xét AQRF, mang thể thấy việc xác định trình độ làm việc của người lao động trong khu vực ASEAN ko dựa vào bằng cấp mà dựa vào năng lực kỹ năng, tri thức chuyên môn mà người lao động học tập và thích ứng được trong quá trình làm việc. Đặc thù, khung tham chiếu trình độ ASEAN đề cao những năng lực tư nhân, những kỹ năng mềm như kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng phân tích và khắc phục vấn đề, kỹ năng thích ứng với môi trường công việc, kỹ năng giao tiếp…

ASEAN đã thống nhất 11 tiêu chí làm cơ sở vật chất cho quá trình đối chiếu ở những nước thành viên. Tới bây giờ, đã mang 8 nước ASEAN, trừ Bru-nây và Lào đã mang khung trình độ quốc gia của mình. Những nước In-đô-nê-xia, Philipines, Thái Lan và Ma-lai-xia đề ra kế hoạch hoàn thành việc đối chiếu Khung TĐQG với AQRF trước năm 2018.

Rate this post

Bình luận