Hạch toán tiền thưởng

Những khoản tiền thưởng được pháp luật khuyến khích ko mang tính đề xuất, đó là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Những hình thức tiền thưởng phổ biến trong doanh nghiệp mang tính chất tiền lương mang thể kể tới, như:

– Thưởng thường niên (ngày Lễ, Tết, thưởng lương tháng 13 …).

– Thưởng đạt, vượt doanh số bán hàng.

– Thưởng hoàn thành vượt năng suất lao động.

– Thưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật …

Tương tự mang thể hiểu rằng, tiền thưởng là khoản tiền mà doanh nghiệp thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
Hạch toán tiền thưởng

Tiền thưởng mang được đưa vào giá bán hợp lý?

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (Mục 2.6) quy định cung cấp tiền lương, tiền công, tiền thưởng ko đủ chứng từ để ghi nhận giá bán hợp lý:

“a) Rót vốn lương, tiền công và những khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào giá bán sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế ko chi trả hoặc ko mang chứng từ trả tiền theo quy định của pháp luật.

b) Những khoản tiền lương, tiền thưởng, chi sắm bảo hiểm nhân thọ cho người lao động ko được ghi cụ thể điều kiện thừa hưởng và mức thừa hưởng tại một trong những hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Đơn vị, Tổng doanh nghiệp, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ toạ Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Đơn vị, Tổng doanh nghiệp”.

Tương tự, tiền thưởng được đưa vào giá bán hợp lý của doanh nghiệp lúc mang chứng từ cung cấp tiền, mang quy định thưởng trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế tài chính, quy chế thưởng của doanh nghiệp.

Tiền thưởng mang phải chịu thuế TNCN?

Tiền thưởng là khoản tiền mang tính chất tiền công, tiền lương nên nó phải chịu thuế TNCN, trừ tiền thưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được cơ quan Nhà nước mang thẩm quyền xác nhận.

Điều này được quy định rõ tại Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC về những khoản thu nhập chịu thuế:

“e) Những khoản thưởng bằng tiền hoặc ko bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng chứng cớ khoán, trừ những khoản tiền thưởng sau đây:

e.1) Tiền thưởng kèm theo những danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo những danh hiệu thi đua, những hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng …”

Lưu ý:

– Tiền thưởng lao động trong doanh nghiệp tính thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần; lao động ngoài doanh nghiệp, lao động học việc (ko thỏa thuận lao động) khấu trừ 10% thuế TNCN.

– Thưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật do cơ quan Nhà nước xác nhận được quy định tại Nghị định số 13/2012/NĐ-CP và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN.

– Thời khắc kê khai và tính thuế TNCN là thời khắc trả thu nhập. Do vậy, khoản tiền thưởng (như lương tháng 13) mang thể phải kê khai và nộp thuế năm sau nếu chi trả trong năm sau.

Hướng dẫn hạch toán những khoản tiền thưởng:

Như đã nói ở trên, những khoản thưởng ngày nghỉ Lễ, Tết … mang bản tính là tiền lương, tiền công nên được hạch toán vào tài khoản 334- Phải trả người lao động.

Do đó, tiền thưởng thuộc phòng ban nào sẽ được hạch toán giá bán tương ứng với tài khoản của phòng ban đó.

– Ghi nhận tiền thưởng vào giá bán:

Nợ TK 641, 642, 622, 154 (Thông tư 133) …
Sở hữu TK 334, 338

Đồng thời tính toán thuế TNCN phải nộp (nếu mang), ghi:

Nợ TK 334/ Sở hữu TK 3335

– Lúc trả tiền tiền thưởng cho người lao động, ghi:

Nợ TK 334, 338

Sở hữu TK 111, 112

– Lúc nộp thuế TNCN, kế toán ghi:

Nợ TK 3335
Sở hữu TK 111,112

3.5/5 - (13 bình chọn)

Originally posted 2019-02-12 19:25:21.

Bình luận