Tăng cường nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước

Trong thời kì tới, đối với Hà Tĩnh thì nguồn NSNN vẫn giữ vị trí rất quan yếu đối với nhiệm vụ XDNTM, vì vậy, việc sử dụng kênh huy động của Nhà nước nhằm tập trung những NLTC vào NSĐP để phân bổ NLTC cho XDNTM là giải pháp quan yếu hàng đầu. Tăng cường NSNN cho XDNTM gồm cách thức làm tăng quy mô của NSNN, đồng thời tăng mức phân bổ NSNN cho đầu tư XDNTM. Để thực hiện giải pháp này, cần chú trọng một số vấn đề sau:

Một là, hoàn thiện chính sách quản lý NS theo hướng phân cấp và mở rộng quyền tự chủ cho các ngành ngân sách. Những năm qua, Hà Tĩnh đã ứng dụng chính sách phân cấp quản lý NSNN cho cấp hạ tầng và mang kết quả đáng khích lệ, track chính sách phân cấp quản lý NSNN vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Do đó, trong giai đoạn tới, Hà Tĩnh nên tiếp tục đổi mới công việc phân cấp quản lý NS của tỉnh theo hướng bảo đảm tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm khai thác những thế mạnh của từng quận, từng xã để tăng thu cho NSĐP. Việc phân cấp quản lý NS phải đảm bảo những yêu cầu: Phân cấp nguồn thu phải gắn sát với thực tế, hiệu quả, đơn vị nào thực hiện tốt nhất thì ủy quyền đơn vị đó thực hiện, ko nên cùng một nguồn thu mang nhiều cơ quan cùng tham gia quản lý nhằm tránh tình trạng quản lý chồng chéo, kém hiệu quả; Việc phân định nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu và bổ sung mang mục tiêu phải ổn định trong thời kỳ ổn định NS tối thiểu từ 3 tới 5 năm và với một số sắc thuế, phí, khoản thu, tỷ lệ điều tiết mang thể ổn định lâu hơn nhằm khắc phục sự giằng co mỗi lúc thảo luận dự toán NS theo định kỳ; đồng thời, tăng cường tính chủ động của NS cấp dưới trong việc xây dựng dự toán của những năm ổn định NS tiếp theo. Cho phép chính quyền cấp quận được trực tiếp thu theo quy định và hưởng tỷ lệ (%) số thu trực tiếp từ những DN đóng trên khu vực quận, nhằm khuyến khích cấp quận cùng với tỉnh tạo môi trường đầu tư, tích cực cải cách thủ tục hành chính để thu hút tài chính đầu tư bên ngoài. Việc phân cấp, phân quyền sẽ khuyến khích tăng thu, mang cơ chế tạo nguồn, nuôi dưỡng, huy động nguồn thu từ đóng góp của dân và những tổ chức, DN trên khu vực… Hơn nữa, phân cấp rõ ràng sẽ làm tăng cường vai trò chủ động, tích cực của chính quyền các ngành hơn trước và UBND các ngành sẽ phấn đấu tăng thu NS để mang nguồn chi cho

XDNTM. Phân định hợp lý sự tham gia của những NLTC cho XDNTM. NLTC từ NSNN sẽ mang điều kiện tập trung vào những dự án chính, phát huy vai trò nguồn “vốn mồi” để kích thích sự tham gia của những NLTC khác.

Hai là, khai thác mang hiệu quả trị giá những quỹ đất nhằm tập trung NLTC từ đất đai vào NSĐP để cân đối NLTC XDNTM. Cách làm này nhằm biến nguồn lực từ đất đai trở thành nguồn thu NS thông qua kênh huy động nguồn lực của nhà nước  để phân bổ đầu tư xây dựng CSHT. Sở hữu thể triển khai theo hai hình thức: giao đất tạo vốn bằng việc mở rộng phạm vi thu hồi đất của dự án xây dựng dự án liên lạc; giao đất tạo vốn nằm ngoài phạm vi xây dựng dự án hạ tầng của dự án. Ngoài ra, quy hoạch những khu đất mang vị trí thuận lợi, khả năng sinh lợi cao; tiến hành giải tỏa mặt bằng xây dựng hạ tầng để giao đất theo hình thức bán đấu giá. Tiến hành tăng tỷ lệ điều tiết những khoản thu từ đất đai cho chính quyền cấp quận, cấp xã, nhằm khuyến khích các ngành chính quyền chủ động, tích cực hơn trong việc quản lý, khai thác nguồn thu từ đất để đầu tư XDNTM tại địa phương. xây dựng phương án thanh lý, chuyển mục đích sử dụng đối với hạ tầng vật chất những trường, nhà văn hóa thôn sau lúc sáp nhập ko sử dụng và mang chính sách tương trợ riêng cho những thôn  mới sáp nhập về mở rộng, xây dựng mới hạ tầng vật chất nhà trường, nhà văn hóa thôn và khu thể thao…

Ba là, tiết kiệm chi thường xuyên dành nguồn lực cho XDNTM. Xây dựng dự toán NS theo những mục ưu tiên và gắn với kết quả đầu ra, linh hoạt trong quản lý ngân sách. Hoàn thiện nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách; đề xuất những chính sách đặc thù xúc tiến sự phát triển Hà Tĩnh gắn với XDNTM. Tiếp tục rà soát để cắt giảm, đình, hoãn, giãn tiến độ và chuyển đổi phương thức đầu tư đối với dự án, dự án chưa thực sự cấp bách, cấp thiết, những dự án ko hiệu quả hoặc kém hiệu quả để tập trung NLTC cho những dự án trọng tâm, dự án chuyển tiếp và hoàn thành nhằm sớm phát huy hiệu quả sau đầu tư. Tăng cường kiểm soát thanh, quyết toán vốn đầu tư giữa chủ đầu tư, cơ quan quản lý vốn, ngân khố nhằm giúp tiết kiệm thời kì, giá bán quản lý cho chủ đầu tư.

Bốn là, mang chính sách tương trợ riêng, mang tính đặc thù cho những thôn, xã thuộc những vùng mang điều kiện KT-XH khác nhau. Thực tế cho thấy, cứ những vùng nào mang thu nhập thấp, đời sống nhân dân khó khăn, mang nhiều hộ nghèo thì việc huy động đóng góp của cùng đồng, đặc trưng là từ những hộ nghèo bao gồm cả đóng góp bằng tiền, vật liệu thi công và ngày công lao động rất khó khăn, từ đó tác động tới tiến độ chung XDNTM của cả thôn, xã, do đó cần phải xây dựng chính sách đặc thù cho những đối tượng này.

Rate this post

Bình luận