Đầu tư tài chính thích đáng cho thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Những DN could cần chủ động đầu tư tài chính thích đáng cho thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ:

Thứ nhất, nguồn lực tài chính của những DN could là hữu hạn vì thế cần căn cứ vào hoạch định chiến lược và mô phỏng TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ đã lựa chọn trên hạ tầng đó xác định những khoản giá bán hiển thị cần chuẩn bị để thực hiện theo từng giai đoạn từ đó xác định ngân sách cần với cho hoạt động này. Đồng thời chỉ rõ nguồn tài chính cho những hoạt động.

Thứ hai, triển khai những chính sách, giải pháp thích hợp tăng hiệu quả huy động vốn, bổ sung vốn thích hợp với khả năng của DN. Trong điều kiện khó khăn, DN tìm kiếm những nguồn tương trợ từ quỹ đầu tư, quỹ tương trợ, quỹ tương trợ DNNVV, quỹ tương trợ sắp xếp, phát triển DN với chính sách ưu tiên, ưu đãi như vay vốn kích cầu đầu tư hạ tầng cụm của những nhà đầu tư cũng như chính sách tương trợ tín dụng và khuyến khích sản phẩm mới, ưu đãi giá bán duy tu bảo dưỡng hạ tầng, giá bán thuê đất. Đây là những nguồn tương trợ, chính sách ưu đãi giúp những DN could sản xuất, kinh doanh.

Thứ ba, chú trọng tới quỹ lương, thưởng, phúc lợi. Đối với quỹ lương và hoàn thiện những hình thức trả lương bằng việc vận dụng phương pháp trả lương linh hoạt, phương pháp trả lương hỗn hợp- 3Ps (Place – Individual – Efficiency). Ví dụ như trả lương 3P (xem hình 15 – phụ lục 9). Đây là sự kết hợp của những phương pháp trả lương, là cách thức tính lương cho NLĐ dựa vào những yếu tố quyết định như trị giá công việc, kỹ năng, tri thức của NLĐ, kết quả thực hiện công việc, cụ thể như:

P1: Trả lương theo vị trí chức danh công việc. Mỗi công việc đều với dải lương từ Min – Max và những ngạch lương.

P2: Trả lương theo tư nhân thông qua giám định năng lực viên chức. Tùy vào năng lực để xếp lương cho tư nhân (mức lương trong dải lương Min-Max).

P3: Trả lương theo hiệu quả, kết quả hoàn thành công việc. Dựa trên mục tiêu đã thiết lập cho từng tư nhân để giám định kết quả thực hiện.

Thứ tư, tuân thủ trang nghiêm định kỳ BCTC, báo cáo kết quả    hoạt động kinh doanh; Kiểm soát chặt chẽ hiệu quả ngân sách thực hiện TNXH  đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ mặc dù việc được thực hiện linh hoạt, thích  nghi với môi trường và hiệu quả nhưng những DN could cần phải chủ động hoạch định ngân sách cho hoạt động này.

Rate this post

Bình luận