Những hạn chế trong nhận thức về vai trò, vị trí của biển, đảo nước ta

Sự nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự phát triển của quốc gia chưa đúng tầm, tuy là quốc gia biển, nhưng người Việt Nam lại chưa tạo dựng được cho mình một truyền thống kinh tế và văn hoá biển đặc sắc, điều kiện hạ tầng vật chất trang thiết bị còn lạc hậu, thô sơ, trình độ khai thác còn nhiều hạn chế (trừ ngành dầu khí), vẫn chủ yếu dựa vào tự nhiên, chưa với những trung tâm nghiên cứu biển với quy mô to xứng tầm với một quốc gia biển, đời sống của cư dân ven biển, trên đảo còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp.

Ở những địa phương ven biển chưa với bộ máy tổ chức quản lý biển, đảo thống nhất nên rất lúng túng và với tình trạng thả lỏng hoặc rất yếu trong ngành quản lý biển, đời sống cư dân vùng ven biển và trên những đảo còn thiếu thốn như: điện lưới quốc gia, hệ thống đường liên lạc kể cả đường thủy, đường bộ và đường ko, chỉ với một vài thị xã đảo với sân bay nhưng còn nhỏ, những trung tâm y tế tuyến cụm, xã, cùng với lực lượng cán bộ làm thuê tác y tế, giáo dục còn thiếu và nhiều khó khăn khác. Nguồn nhân lực trong những hoạt động kinh tế biển, đảo nhìn chung còn thấp kém, chưa giải quyết được nhu cầu thực tiễn trong khai thác, nuôi trồng, tái tạo những nguồn tài nguyên, thiên nhiên cũng như những hoạt động nhà sản xuất trong vùng biển, đảo.

Rate this post

Bình luận