CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 19

CHUẨN MỰC SỐ 19 – HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

QUY ĐỊNH CHUNG
01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn những nguyên tắc, phương
pháp giám định và ghi nhận những yếu tố của hợp đồng bảo hiểm trên BCTC của doanh
nghiệp bảo hiểm, gồm:
a) Phương pháp kế toán hợp đồng bảo hiểm trong những doanh nghiệp bảo hiểm;
b) Trình bày và giảng giải số liệu trong những BCTC của doanh nghiệp bảo
hiểm phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm.
02. Chuẩn mực này ứng dụng đối với:
a) Kế toán hợp đồng bảo hiểm (bao gồm cả hợp đồng nhận tái và nhượng tái bảo
hiểm);
b) Những dụng cụ tài chính với đặc điểm là với phần ko đảm bảo gắn liền với Hợp
đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm phát hành
03. Chuẩn mực này ko ứng dụng cho kế toán những hoạt động khác của doanh nghiệp
bảo hiểm, như: Kế toán tài sản tài chính do những doanh nghiệp bảo hiểm sở hữu và kế toán những
dụng cụ nợ tài chính do những doanh nghiệp bảo hiểm phát hành nhưng ko gắn liền với hợp
đồng bảo hiểm.
04. Chuẩn mực này ko ứng dụng đối với:
a) Giấy bảo hành sản phẩm, hàng hoá;
b) Tài sản và những khoản nợ phải trả cho người lao động;
c) Những quyền và nghĩa vụ mang tính hợp đồng liên quan tới việc sử dụng hoặc quyền
được sử dụng trong tương lai một khoản phi tài chính (Ví dụ: Phí đăng ký, phí bản quyền, tiền
chi trả hợp đồng phát sinh đột xuất và những khoản tương tự khác), cũng như đảm bảo trị giá còn
lại của bên thuê trong một hợp đồng thuê tài chính (quy định tại Chuẩn mực kế toán số 06 –
“Thuê tài sản”; Chuẩn mực kế toán số 14 – “Doanh thu và thu nhập khác” và Chuẩn mực kế
toán số 04 – “TSCĐ vô hình”);
d) Những cam kết bảo lãnh tài chính do doanh nghiệp cam kết thực hiện hoặc giữ lại để
chuyển ủy quyền một bên khác về tài sản tài chính hoặc dụng cụ nợ tài chính thuộc phạm vi
điều chỉnh của chuẩn mực kế toán “Phương tiện tài chính” (Những cam kết tài chính với thể được thể
hiện dưới những hình thức như: Những bảo đảm tài chính, thư tín dụng);
e) Những khoản phải thu hay phải trả tiềm tàng trong hoạt động thống nhất kinh doanh
(quy định tại Chuẩn mực kế toán số 11 – Thống nhất kinh doanh);
f) Những hợp đồng bảo hiểm gốc mà doanh nghiệp bảo hiểm là bên tìm bảo hiểm.
05. Những thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:
Doanh nghiệp bảo hiểm: Là bên tham gia vào một hợp đồng bảo hiểm, với nghĩa vụ phải trả tiền bồi thường cho chủ hợp đồng theo quy định của hợp đồng trong trường hợp với sự kiện được bảo hiểm xảy ra.
Hợp đồng bảo hiểm: Là một hợp đồng mà doanh nghiệp bảo hiểm thoả thuận một khoản tiền (gọi là phí bảo hiểm) và chấp nhận rủi ro bảo hiểm trọng yếu từ khách hàng (chủ hợp đồng) bằng những thoả thuận bồi thường cho chủ hợp đồng nếu với sự kiện xảy ra trong tương lai gây tổn thất tới chủ hợp đồng.
Hợp đồng bảo hiểm gốc: Là hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm ký trực tiếp với tổ chức, tư nhân tìm bảo hiểm mà ko phải là hợp đồng tái bảo hiểm.
Chủ hợp đồng: Là bên với quyền được nhận khoản bồi thường theo quy định tại hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp một sự kiện được bảo hiểm xảy ra.
Hợp đồng tái bảo hiểm: Là hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm phát hành để bồi thường cho doanh nghiệp nhượng tái đối với những tổn thất của một hay nhiều hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp nhượng tái phát hành.
Doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm: Là doanh nghiệp bảo hiểm gốc chuyển giao rủi ro bằng hình thức tái bảo hiểm.
Rủi ro bảo hiểm: Là những rủi ro ngoài rủi ro tài chính được chuyển từ chủ hợp đồng bảo hiểm sang doanh nghiệp bảo hiểm.
Khoản nợ bảo hiểm: Là những nghĩa vụ thuần theo hợp đồng bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm.
Tài sản bảo hiểm: Là trị giá quyền thuần theo hợp đồng bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm.
Khoản đặt cọc: Là một phần của hợp đồng nhưng ko được hạch toán là dụng cụ phái sinh theo quy định của chuẩn mực kế toán “Phương tiện tài chính” và sẽ thuộc phạm vi của chuẩn mực kế toán “Phương tiện tài chính” nếu nó là một dụng cụ riêng biệt.
Những nhân tố được đảm bảo: Là nghĩa vụ phải trả những lợi ích được đảm bảo, đã ghi trong nội dung hợp đồng.
Những lợi ích được đảm bảo: Là những khoản trả tiền hoặc những lợi ích khác mà chủ hợp đồng hay nhà đầu tư được lợi một cách vô điều kiện mà theo hợp đồng ko nằm trong quyền quyết định của doanh nghiệp bảo hiểm.
Tài sản tái bảo hiểm: Là quyền thuần theo hợp đồng của nhà nhượng tái trong hợp đồng tái bảo hiểm.
Phần ko đảm bảo: Là một quyền dựa trên hợp đồng để nhận một số những lợiích như một phần bổ sung cho những lợi ích được đảm bảo:
a) Những lợi ích này phải là một phần đáng kể của toàn bộ lợi ích thoả thuận trong
hợp đồng;
b) Trị giá và thời khắc nhận được những lợi ích này theo hợp đồng tuỳ thuộc vào ý
muốn của bên phát hành; và
c) Những lợi ích theo hợp đồng này dựa trên:
(i) Mức độ hiệu quả của một nhóm những hợp đồng cụ thể hoặc của một loại hợp
đồng cụ thể;
(ii) Lãi từ những khoản đầu tư đã hoặc chưa thực hiện từ một nhóm tài sản cụ
thể do bên phát hành sở hữu; hoặc
(iii) Lợi nhuận hay số thua lỗ của một doanh nghiệp, một quỹ hay bất kỳ một đơn vị
nào khác phát hành hợp đồng.
Công khai: Là việc hạch toán và với thể cung ứng thông tin về những phòng ban của
một hợp đồng nếu chúng là những hợp đồng riêng rẽ.
Trị giá hợp lý: Là trị giá tài sản với thể được trao đổi, hoặc một khoản nợ được
trả tiền giữa các đối tác với đầy đủ hiểu biết trong sự trao đổi ngang giá.
Rủi ro tài chính: Là rủi ro xảy ra lúc với sự thay đổi trong tương lai của một hay
những yếu tố như: Lãi suất, giá của dụng cụ tài chính, giá hàng hoá, tỷ giá hối đoái, chỉ số
giá cả, tỷ suất tín dụng, chỉ số tín dụng hoặc những biến số khác, kể cả những biến số phi tài
chính mà những biến số này ko được quy định cụ thể trong hợp đồng.
Phương tiện tài chính: Là một hợp đồng trong đó một doanh nghiệp trong hợp đồng
tạo ra một tài sản tài chính, đồng thời một doanh nghiệp khác trong hợp đồng lại tạo ra
một khoản nợ tài chính hay một dụng cụ vốn tự với.
Phương tiện phái sinh: Là dụng cụ tài chính mà trị giá của nó thay đổi do với sự thay
đổi của một đối tượng hạ tầng, đối tượng này ko đòi hỏi hay chỉ đòi hỏi một khoản đầu
tư ròng rã ban sơ rất nhỏ so với những hợp đồng khác, và sẽ được trả tiền vào một thời
điểm trong tương lai.
Những sự kiện được bảo hiểm: Là những sự kiện với thể xảy ra rủi ro trong tương lai
được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.
Rà soát tính đầy đủ của khoản nợ: Là việc giám định nhằm xác định xem trị giá
ghi sổ của một khoản nợ bảo hiểm với cần phải được tăng lên hay ko (hoặc trị giá ghi
sổ của những giá tiền khai thác chờ phân bổ hoặc những tài sản vô hình với liên quan với
cần phải được giảm đi hay ko) dựa trên việc xem xét những dòng tiền trong tương lai.
NỘI DUNG CHUẨN MỰC
Phương tiện phái sinh
06. Chuẩn mực kế toán “Phương tiện tài chính” quy định những doanh nghiệp phải tách và
xác định dụng cụ phái sinh từ hợp đồng bảo hiểm gốc theo trị giá hợp lý, và ghi nhận những
khoản chênh lệch do thay đổi trị giá hợp lý vào Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh năm tài
chính. Chuẩn mực kế toán “Phương tiện tài chính” ứng dụng cho những dụng cụ phái sinh gắn liền với
một hợp đồng bảo hiểm cụ thể, trừ lúc chính dụng cụ phái sinh này là một hợp đồng bảo
hiểm.
07. Chuẩn mực kế toán “Phương tiện tài chính” quy định trường hợp ngoại lệ là: Doanh
nghiệp bảo hiểm ko cần phải tách dụng cụ phái sinh từ hợp đồng bảo hiểm gốc và xác
định trị giá hợp lý của giá hoàn lại lúc bên tìm bảo hiểm kết thúc hợp đồng bảo hiểm (đây
là khoản nhất định hoặc là khoản nhất định gộp với một khoản lãi nào đó), thậm chí trị giá hiện tại
của khoản nợ bảo hiểm khác với trị giá ghi sổ của nó. Tuy nhiên, chuẩn mực kế toán “Công
cụ tài chính” ứng dụng cho quyền chọn và kết thúc hợp đồng bảo hiểm nếu nhận trị giá hoàn
lại gắn liền trong hợp đồng bảo hiểm và trị giá hoàn lại này dao động theo sự thay đổi của
biến số tài chính (Ví dụ: Chỉ số chứng khoán, giá cả hàng hoá hay chỉ số giá cả), hoặc do sự
thay đổi của biến số phi tài chính mà ko phải do bất kỳ một bên nào trong hợp đồng. Quy
định này cũng ứng dụng đối với khả năng thực hiện quyền chọn hoặc quyền kết thúc hợp
đồng do sự thay đổi của những biến số trên (Ví dụ: Quyền chọn bán với thể thực hiện được nếu với
một chỉ số chứng khoán đạt được một mức độ cụ thể nào đó).
08. Đoạn 07 với thể ứng dụng đối với quyền kết thúc một dụng cụ tài chính với đặc điểm
ko đảm bảo.
Công khai khoản tiền đặt cọc
09. Một số hợp đồng bảo hiểm bao gồm cả phần bảo hiểm và phần đặt cọc, doanh
nghiệp bảo hiểm được quyền lựa chọn công khai hay ko công khai khoản tiền đặt cọc theo
quy định sau:
a) Khoản tiền đặt cọc phải công khai nếu thoả mãn cả hai điều kiện sau:
(i) Doanh nghiệp bảo hiểm với thể xác định riêng rẽ được khoản tiền đặt cọc bao gồm
bất kỳ quyền kết thúc nào đi kèm và ko xét tới phần bảo hiểm;
(ii) Chính sách kế toán của doanh nghiệp bảo hiểm ko yêu cầu phải ghi nhận tất cả
quyền và nghĩa vụ phát sinh từ khoản tiền đặt cọc này như ví dụ tại đoạn 10.
b) Ko đề xuất phải công khai trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm xác định
được khoản tiền đặt cọc một cách riêng rẽ như quy định tại điểm (a/i) nhưng chính sách kế
toán đòi hỏi doanh nghiệp bảo hiểm phải ghi nhận tất cả những quyền và nghĩa vụ phát sinh từ
khoản tiền đặt cọc, ko kể tới hạ tầng được sử dụng để tính toán những quyền và nghĩa vụ
đó.
c) Ko phải công khai trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm ko thể xác định
được khoản tiền đặt cọc một cách riêng rẽ như quy định tại điểm (a/i).
10. Ví dụ trường hợp những chính sách kế toán của doanh nghiệp bảo hiểm ko yêu
cầu phải ghi nhận tất cả nghĩa vụ phát sinh từ khoản tiền đặt cọc:
Doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm nhận khoản tiền đặt cọc để trả tiền tổn thất
trong tương lai từ những doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm nhưng theo hợp đồng thì doanh nghiệp
nhượng tái bảo hiểm phải với trách nhiệm hoàn trả khoản tiền đặt cọc này trong những năm
tới. Nếu chính sách kế toán của doanh nghiệp nhượng tái cho phép họ ghi nhận khoản đặt cọc
này là thu nhập, mà ko ghi nhận là khoản phải trả thì đề xuất phải công khai.
11. Để phục vụ yêu cầu công khai BCTC, doanh nghiệp bảo hiểm phải áp
dụng:
a) Chuẩn mực này đối với phần bảo hiểm;
b) Chuẩn mực “Phương tiện tài chính” đối với khoản tiền đặt cọc.
Tìm hiểu và ghi nhận
Ứng dụng chính sách kế toán
12. Doanh nghiệp bảo hiểm phải ứng dụng những chính sách kế toán:
a) Ko được trích lập và ghi nhận khoản dự phòng để bồi thường trong tương lai,
nếu những yêu cầu đòi bồi thường phát sinh từ những hợp đồng này ko tồn tại tại thời khắc
khoá sổ lập BCTC (Ví dụ: Dự phòng dao động to hay dự phòng đảm bảo cân đối);
b) Phải rà soát tính đầy đủ của những khoản nợ phải trả quy định trong đoạn 13-17.
c) Xoá bỏ một khoản nợ bảo hiểm (hoặc một phần của khoản nợ bảo hiểm) ra khỏi
Bảng cân đối kế toán lúc nó đã được trả tiền, được huỷ bỏ hay hết hạn.
d) Doanh nghiệp bảo hiểm ko được bù trừ:
(i) Những tài sản tái bảo hiểm với những khoản nợ bảo hiểm liên quan; hoặc
(ii) Thu nhập hay giá tiền của những hợp đồng tái bảo hiểm với những giá tiền hay thu
nhập của những hợp đồng bảo hiểm liên quan;
đ) Cần phải xem xét, giám định mức độ khuyến mại của những tài sản tái bảo hiểm như quy
định tại đoạn 18.
Rà soát tính đầy đủ của những khoản nợ bảo hiểm
13. Tại thời khắc khoá sổ lập BCTC, doanh nghiệp bảo hiểm phải giám định
việc ghi nhận những khoản nợ bảo hiểm đã đầy đủ hay chưa, bằng cách ước tính trị giá hiện tại
của những luồng tiền phát sinh trong tương lai theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Nếu đánh
giá đó cho thấy trị giá ghi sổ của những khoản nợ bảo hiểm (sau lúc trừ đi những giá tiền khai
thác chờ phân bổ và những tài sản vô hình với liên quan như quy định trong đoạn 27 và 28) là
ko đủ so với những luồng tiền ước tính trong tương lai, thì toàn bộ số thiếu hụt này sẽ được
phản ánh vào Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh.
14. Doanh nghiệp bảo hiểm phải rà soát tính đầy đủ của những khoản nợ bảo hiểm xem
với thoả mãn những yêu cầu tối thiểu dưới đây hay ko:
a) Rà soát, xem xét những ước tính hiện tại của tất cả những luồng tiền theo hợp đồng và
những luồng tiền với liên quan (những giá tiền khắc phục khiếu nại) cũng như những luồng tiền phát
sinh từ những quyền lựa chọn và đảm bảo đi kèm.
b) Nếu qua rà soát cho thấy việc tính toán những khoản nợ là ko đầy đủ thì toàn bộ
số thiếu hụt này sẽ được hạch toán vào Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh.
Lúc lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nộp cho cơ quan quản lý bảo hiểm (Bộ
Tài chính), những doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân theo quy định của những cơ chế tài chính đối
với giá tiền khai thác.
15. Trường hợp chính sách kế toán của doanh nghiệp bảo hiểm ko quy
định phải rà soát tính đầy đủ của khoản nợ xem với thoả mãn những yêu cầu tối
thiểu trong đoạn 14 hay ko, doanh nghiệp bảo hiểm phải:
a) Xác định khoản chênh lệch giữa trị giá ghi sổ của những khoản nợ bảo hiểm tương ứng với trị giá ghi sổ của:
(i) Những giá tiền khai thác với liên quan chờ phân bổ; và
(ii) Bất kì một tài sản vô hình nào với liên quan như những tài sản với được từ thống nhất
doanh nghiệp hay chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm như quy định tại đoạn 27 và 28. Tuy
nhiên, những tài sản tái bảo hiểm liên quan ko được xem xét vì chúng đã được hạch toán một
cách riêng rẽ như quy định tại đoạn 18.
b) Xác định xem số liệu được nêu trong đoạn (a) với thấp hơn trị giá ghi sổ của nó hay
ko, nếu những khoản nợ bảo hiểm tương ứng thuộc phạm vi của Chuẩn mực kế toán “Những
khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”. Trường hợp phát sinh chênh lệch nhỏ hơn, doanh
nghiệp bảo hiểm sẽ phải ghi nhận toàn bộ khoản chênh lệch đó vào Thống kê kết quả hoạt động
kinh doanh và ghi khuyến mại trị ghi sổ của những giá tiền khai thác hợp đồng chờ phân bổ hoặc
những tài sản vô hình với liên quan hoặc ghi tăng trị giá ghi sổ của những khoản nợ bảo hiểm
tương ứng.
16. Nếu việc rà soát tính đầy đủ của khoản nợ bảo hiểm thoả mãn được
những yêu cầu tối thiểu quy định tại đoạn 14 thì việc rà soát sẽ được ứng dụng ở
mức độ tổng thể. Trái lại nếu việc rà soát tính đầy đủ của khoản nợ bảo
hiểm ko thoả mãn những yêu cầu tối thiểu, thì cách tính trong đoạn 15 được
sử dụng ở mức độ của từng nhóm hợp đồng với mức độ rủi ro tương tự và coi
như một nhóm danh mục đơn lẻ.
17. Số liệu tính được theo quy định tại đoạn 15(b) (Ví dụ: Kết quả của
việc ứng dụng Chuẩn mực “Những khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”) sẽ
phản ảnh tỷ suất lợi nhuận đầu tư trong tương lai như quy định tại đoạn 24 – 26
lúc số liệu tính được theo quy định tại đoạn 15(a) cũng phản ánh những tỷ suất
lợi nhuận đó.
Sự khuyến mại trị của những tài sản tái bảo hiểm
18. Nếu như những tài sản tái bảo hiểm của doanh nghiệp nhượng tái bị giảm
trị giá thì với thể khuyến mại trị ghi sổ một cách thích hợp và ghi nhận sự khuyến mại
trị trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Một tài sản tái bảo hiểm bị giảm
trị giá lúc:
a) Sở hữu chứng cứ kiên cố là kết quả của một sự kiện phát sinh sau lúc
ghi nhận tài sản tái bảo hiểm, theo đó doanh nghiệp nhượng tái với thể ko thu
hồi được toàn bộ số phải thu theo điều khoản của hợp đồng tái bảo hiểm;
b) Sở hữu thể đo lường được một cách đáng tin cậy những tác động của sự
kiện đó đối với số phải thu của doanh nghiệp nhượng tái từ doanh nghiệp nhận
tái.
Những thay đổi trong chính sách kế toán
19. Doanh nghiệp bảo hiểm với thể thay đổi những chính sách kế toán đối với hợp đồng bảo hiểm lúc và chỉ lúc những thay đổi này làm cho những BCTC trở nên thích hợp hơn đối với yêu cầu ra quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo mà ko làm giảm độ tin cậy hoặc tăng độ tin cậy mà ko giảm tính thích hợp đối với những yêu cầu này. Doanh nghiệp bảo hiểm với thể giám định mức độ tin cậy và thích hợp dựa trên những tiêu chuẩn trong Chuẩn mực kế toán số 29 – “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và những sai
sót”.
20. Để lý giải cho việc thay đổi chính sách kế toán đối với những hợp đồng bảo hiểm, Doanh nghiệp bảo hiểm phải chứng minh được những thay đổi này sẽ làm cho những BCTC thích hợp hơn với những quy định trong Chuẩn mựcsố 29, nhưng những thay đổi này ko nhất thiết phải hoàn toàn tuân theo những quy định đó, cụ thể những nội dung sau:
a) Lãi suất thị trường hiện hành (đoạn 21);
b) Tiếp tục thực hiện những chính sách kế toán hiện hành (đoạn 22);
c) Thận trọng (đoạn 23);
d) Tỷ suất đầu tư trong tương lai (đoạn 24 – 26).
Lãi suất thị trường hiện hành
21. Doanh nghiệp bảo hiểm được phép, nhưng ko đề xuất phải thay
đổi những chính sách kế toán để tính lại những khoản nợ bảo hiểm theo lãi suất thị
trường hiện hành và ghi nhận những thay đổi của những khoản nợ đó trong Thống kê
kết quả hoạt động kinh doanh. Tại thời khắc đó, họ cũng với thể ứng dụng những
chính sách kế toán mà với yêu cầu những ước tính hiện tại và những giả thiết khác để
xác định những khoản nợ bảo hiểm theo công thức đã định sẵn. Ko ứng dụng những
chính sách kế toán này một cách nhất quán cho tất cả những khoản nợ tương tự
khác vì Chuẩn mực kế toán số 29 đã với hướng dẫn khác cho những khoản nợ này.
Nếu như doanh nghiệp bảo hiểm lựa chọn cách xác định nợ bảo hiểm theo cách
này, họ sẽ tiếp tục sử dụng lãi suất thị trường hiện hành (nếu với thể và những ước
tính, giả thiết hiện hành khác – nếu với) một cách nhất quán trong tất cả những kỳ
báo cáo và cho tất cả những khoản nợ này cho tới lúc chúng được trả tiền.
Tiếp tục thực hiện những chính sách kế toán hiện hành
22. Nếu sự thay đổi chính sách kế toán ko thoả mãn những quy định nêu
tại đoạn 19, doanh nghiệp bảo hiểm với thể tiếp tục thực hiện những chính sách kế
toán hiện hành như
a) Xác định khoản nợ bảo hiểm trên hạ tầng ko chiết khấu.
b) Xác định những quyền theo hợp đồng đối với những khoản phí quản lý đầu
tư trong tương lai với trị giá vượt quá trị giá hợp lý của chúng, như những trị giá
này được tính toán bằng cách so sánh với mức phí của những doanh nghiệp cung
cấp những nhà cung cấp tương tự trên thị trường. Hầu như kiên cố rằng những giá
trị hợp lý tại thời khắc ban sơ sẽ bằng với những giá tiền gốc, chỉ trừ lúc những
khoản phí quản lý đầu tư chứng khoán trong tương lai và những giá tiền với liên
quan ko thích hợp với những giá tiền tương tự trên thị trường.
c) Sử dụng những chính sách kế toán ko đồng nhất cho những hợp đồng bảo hiểm (những giá tiền khai thác chờ phân bổ và những tài sản vô hình với liên quan) của những doanh nghiệp con, trừ những trường hợp đã được quy định trong đoạn 21. Nếu những chính sách kế toán này ko đồng nhất, doanh nghiệp bảo hiểm phải thay đổi
những chính sách này nếu như sự thay đổi đó ko làm những chính sách kế toán thay đổi nhiều hơn và vẫn thoả mãn những yêu cầu khác trong chuẩn mực này.
Thận trọng
23. Trường hợp đang ứng dụng nguyên tắc kế toán thận trọng, doanh nghiệp bảo hiểm ko nhất thiết phải thay đổi những chính sách kế toán đối với những hợp đồng bảo hiểm để làm giảm sự thận trọng đó. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang ứng dụng những chính sách đối với hợp đồng bảo hiểm với một mức độ thận trọng vừa đủ thì ko cần thiết phải tăng thêm mức độ thận trọng này.
Tỷ suất đầu tư trong tương lai
24. Doanh nghiệp bảo hiểm ko nhất thiết phải thay đổi những chính sách kế toán cho những hợp đồng bảo hiểm để tính toán lại tỷ suất đầu tư trong tương lai. Tuy nhiên với một giả thiết là BCTC của doanh nghiệp bảo hiểm với thể sẽ giảm độ hợp lý và tin cậy nếu như họ sử dụng chính sách kế toán để phản ánh tỷ suất đầu tư trong tương lai nhằm tính toán những hợp đồng bảo hiểm, trừ lúc những tỷ suất đó phản ánh khoản phải trả tiền theo hợp đồng.
Ví dụ về những chính sách kế toán phản ánh những tỷ suất đầu tư trong tương lai:
a) Sử dụng tỷ lệ chiết khấu phản ảnh tiền lãi được ước tính trên tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm; hoặc
b) Đưa ra dự kiến mức hoàn vốn trên những tài sản này với một tỷ lệ hoàn vốn ước tính, chiết khấu những khoản hoàn vốn dự kiến đó bằng những tỷ lệ khác nhau và bao gồm cả những kết quả tính toán nợ bảo hiểm.
25. Doanh nghiệp bảo hiểm với thể khắc phục giả thiết nêu ở đoạn 24 chỉ lúc những sự thay đổi khác trong chính sách kế toán với mức tăng tính hợp lý và độ tin cậy của những BCTC to hơn mức giảm tính hợp lý và độ tin cậy gây ra bởi tỷ suất đầu tư tương lai.
Ví dụ: Những chính sách kế toán hiện tại của doanh nghiệp bảo hiểm đối với những hợp đồng bảo hiểm bao hàm những giả thiết quá thận trọng được đặt ra tại thời khắc ban sơ và một tỷ lệ chiết khấu theo qui định mà ko cần tham khảo thực trạng thị trường, bỏ qua một số quyền chọn cũng như bảo đảm đi kèm.
Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm với thể làm cho BCTC trở lên hợp lý hơn mà ko làm giảm độ tin cậy bằng cách chuyển sang một số thay đổi, với sự chú ý hơn cho mục đích đầu tư và được sử dụng một cách rộng rãi hơn, liên quan tới:
a) Những ước tính và giả thiết hiện hành;
b) Sự điều chỉnh hợp lý (nhưng ko quá thận trọng) để phản ánh rủi ro và tính ko kiên cố;
c) Việc xác định phản ánh cả trị giá thực và trị giá thời kì của quyền lựa chọn và đảm bảo đính kèm;
d) Tỷ lệ chiết khấu thị trường hiện hành, thậm chí tỷ lệ chiết khấu đó phản ánh tỷ lệ lãi ước tính trên tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm.
26. Trong một số phương pháp tính toán, tỷ lệ chiết khấu được sử dụng để xác định trị giá hiện tại của khoản lợi nhuận trong tương lai. Khoản lợi nhuận này được quy về từng giai đoạn khác nhau theo một công thức. Trong những phương pháp đó, với phương pháp tỷ lệ chiết khấu tác động tới việc tính toán những khoản nợ một cách gián tiếp. Cụ thể phương pháp sử dụng tỷ lệ chiết khấu ko hợp lý với thể với những tác động nhất định hoặc là ko với tác động gì đối với việc tính toán những khoản nợ tại thời khắc ban sơ. Tuy nhiên, trong những phương pháp khác, tỷ lệ chiết khấu xác định việc tính toán những khoản nợ một cách trực tiếp, thì việc sử dụng tỷ lệ chiết khấu dựa trên tài sản với tác động đáng kể hơn, nên hầu như doanh nghiệp bảo hiểm sẽ ko thể khắc phục được giả thiết nêu trong đoạn 24.
Những hợp đồng bảo hiểm thu được từ thống nhất kinh doanh hay chuyển giao với tính tìm lại hợp đồng bảo hiểm
27. Theo Chuẩn mực kế toán số 11- “Thống nhất kinh doanh”, trong ngày thống nhất doanh nghiệp bảo hiểm với thể tính toán trị giá hợp lý những khoản nợ bảo hiểm ước tính và những tài sản bảo hiểm được thu nhận trong thống nhất kinh doanh. Tuy nhiên, doanh nghiệp bảo hiểm được phép nhưng ko đề xuất sử dụng cách trình bày để tách biệt trị giá hợp lý của những hợp đồng bảo hiểm thu nhận được thành 2 phần:
a) Nợ được xác định trị giá dựa trên hạ tầng những chính sách kế toán của doanh nghiệp
bảo hiểm đối với những hợp đồng bảo hiểm mà họ phát hành; và
b) Tài sản vô hình đại diện cho sự khác biệt giữa:
i) Trị giá hợp lý của những quyền bảo hiểm trong hợp đồng được thu nhận và những nghĩa
vụ bảo hiểm ước tính;
ii) Trị giá khoản nợ nêu tại điểm a.
Sau đó việc tính toán tài sản này sẽ phải nhất quán với tính toán của khoản nợ bảo
hiểm với liên quan.
28. Doanh nghiệp bảo hiểm nhận chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm với thể sử dụng
phương thức trình bày chi tiết hơn như đã mô tả trong đoạn 27.
29. Những tài sản vô hình quy định tại đoạn 27, 28 ko thuộc phạm vi của Chuẩn mực “Tổn thất tài sản” và Chuẩn mực “Tài sản nhất định vô hình”. Tuy nhiên, Chuẩn mực “Tổn thất tài sản” và Chuẩn mực “Tài sản nhất định vô hình” được ứng dụng cho những khách hàng liên quan tới những hợp đồng tương lai mà những quyền hoặc nghĩa vụ bảo hiểm trong hợp đồng ko hiện hữu tại ngày thống nhất kinh doanh hoặc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm.
Phần ko đảm bảo
Phần ko đảm bảo trong hợp đồng bảo hiểm
30. Một số hợp đồng bảo hiểm với phần đảm bảo và phần ko đảm bảo. Đối với những
hợp đồng này doanh nghiệp bảo hiểm ứng dụng quy định sau:
a) Sở hữu thể, nhưng ko nhất thiết phải hạch toán riêng phần đảm bảo và phần ko đảm bảo. Nếu doanh nghiệp bảo hiểm ko ghi nhận một cách riêng rẽ, thì với thể xác định toàn bộ hợp đồng bảo hiểm như một khoản nợ phải trả. Nếu doanh nghiệp bảo hiểm phân loại một cách riêng rẽ, thì với thể xác định phần với đảm bảo như một khoản nợ phải trả.
b) Trường hợp ghi nhận riêng rẽ phần ko đảm bảo và phần với đảm bảo, doanh nghiệp bảo hiểm với thể ghi nhận phần ko đảm bảo là một khoản nợ phải trả, (hoặc là một phần riêng biệt của vốn đầu tư chủ sở hữu). Chuẩn mực này ko quy định phương pháp xác định phần ko đảm bảo là một khoản nợ hay vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp bảo hiểm với thể chia thành phần thuộc khoản nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu và phải ứng dụng một cách nhất quán, mà ko được xác định phần này như là một phần trung gian ở giữa nợ phải trả hoặc
vốn chủ sở hữu.
c) Sở hữu thể ghi nhận tất cả những khoản phí bảo hiểm nhận được như là doanh thu mà ko phải tách riêng bất kỳ phần nào với liên quan tới vốn chủ sở hữu. Kết quả của sự thay đổi phần với đảm bảo và phần ko đảm bảo lúc được phân loại là khoản nợ phải trả sẽ được ghi nhận trong Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh. Nếu một phần hoặc toàn bộ phần ko đảm bảo được phân loại trong vốn chủ sở hữu, thì một phần của lãi hoặc lỗ sẽ được tính cho phần ko đảm bảo (cũng giống cách tính lợi ích của cổ đông thiểu số) thì doanh
nghiệp bảo hiểm với thể ghi nhận một phần của lãi hoặc lỗ quy cho bất kỳ một phần nào của vốn chủ sở hữu thuộc phần ko đảm bảo như một khoản phân phối lãi hoặc lỗ chứ ko phải thu nhập hay giá tiền (quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày BCTC”).
d) Sở hữu thể ứng dụng Chuẩn mực “Phương tiện tài chính”, nếu trong hợp đồng bảo hiểm với dụng cụ phái sinh thuộc phạm vi của Chuẩn mực “Phương tiện tài chính”.
e) Sở hữu thể tiếp tục ứng dụng những chính sách kế toán hiện hành cho những hợp đồng đối với những vấn đề ko được quy định trong những đoạn 12 – 18 và 30 (a), 30 (d) trừ lúc doanh nghiệp bảo hiểm thay đổi những chính sách kế toán theo quy định tại những đoạn 19 – 26.
Phần ko đảm bảo trong những dụng cụ tài chính của hợp đồng bảo hiểm
31. Những quy định trong đoạn 30 cũng được ứng dụng cho một dụng cụ tài chính với phần ko đảm bảo, ngoài ra:
a) Nếu doanh nghiệp bảo hiểm phân loại toàn bộ phần ko đảm bảo là một khoản
nợ phải trả, họ với thể ứng dụng việc rà soát tính đầy đủ của những khoản nợ phải trả theo quy
định tại những đoạn từ 14 – 17 cho toàn bộ hợp đồng (Bao gồm cả phần với đảm bảo và phần
ko đảm bảo). Doanh nghiệp bảo hiểm ko cần phải xác định trị giá phần với đảm bảo do
đã ứng dụng Chuẩn mực “Phương tiện tài chính”.
b) Nếu doanh nghiệp bảo hiểm phân loại một phần hay toàn bộ phần ko đảm bảo
như một phần riêng biệt của vốn chủ sở hữu thì khoản nợ được ghi nhận cho toàn bộ hợp
đồng ko được nhỏ hơn trị giá của phần với đảm bảo theo quy định của Chuẩn mực “Công
cụ tài chính”. Trị giá này bao gồm trị giá của quyền chọn với thể thực hiện đối với quyền chấm
dứt hợp đồng nhưng ko nhất thiết phải bao gồm cả trị giá thời kì nếu như đã miễn trừ
quyền chọn ko phải giám định theo trị giá hợp lý (Theo đoạn 08). Doanh nghiệp bảo hiểm
ko phải công khai trị giá phần với đảm bảo theo quy định của Chuẩn mực “Phương tiện tài
chính” và cũng ko cần phải trình bày khoản này một cách riêng rẽ. Ngoài ra doanh nghiệp
bảo hiểm ko nhất thiết phải xác định khoản này nếu toàn bộ khoản nợ phải trả đã được ghi
nhận rõ ràng.
c) Mặc dù những hợp đồng này là những dụng cụ tài chính, track doanh nghiệp bảo hiểm
với thể hạch toán những khoản thu phí của những hợp đồng này vào doanh thu và ghi nhận phần
tăng lên đối với trị giá ghi sổ của khoản nợ phải trả là giá tiền.
Trình bày BCTC
Giảng giải những khoản được ghi nhận
32. Doanh nghiệp bảo hiểm phải trình bày rõ ràng những thông tin giúp người sử dụng
nhận mặt và giảng giải những số liệu phát sinh từ những hợp đồng bảo hiểm trong BCTC.
33. Để tuân thủ quy định tại đoạn 32, doanh nghiệp bảo hiểm phải trình bày rõ ràng:
a) Những chính sách kế toán đối với những hợp đồng bảo hiểm và những tài sản, những khoản nợ
phải trả, doanh thu và giá tiền với liên quan.
b) Tài sản, những khoản nợ phải trả, doanh thu và giá tiền được ghi nhận (và những luồng
tiền nếu Thống kê lưu chuyển tiền tệ lập theo phương pháp trực tiếp) phát sinh từ những hợp đồng
bảo hiểm. Trong trường hợp nhượng tái bảo hiểm, doanh nghiệp phải trình bày:
(i) Những khoản lãi hay lỗ được ghi nhận trong Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh từ
hoạt động nhượng tái bảo hiểm;
(ii) Nếu doanh nghiệp nhượng tái giữ lại và phân bổ dần những khoản lãi hay lỗ phát
sinh từ nhượng tái bảo hiểm, thì phải trình bày khoản phân bổ trong kỳ và khoản chờ phân bổ
vào đầu và cuối kỳ.
c) Trật tự được sử dụng để xác định những giả thiết với tác động to nhất đối với
việc giám định những khoản được ghi nhận như đã nêu trong đoạn (33/b). Trường hợp với thể,
doanh nghiệp bảo hiểm nên trình bày số liệu liên quan tới những giả thiết này.
d) Tác động của những thay đổi trong những giả thiết được sử dụng để giám định những tài
sản bảo hiểm và những khoản nợ bảo hiểm, trình bày riêng những tác động của từng sự thay
đổi mà với tác động trọng yếu lên những BCTC.
e) Đối chiếu những thay đổi của những khoản nợ bảo hiểm, những tài sản liên quan tới tái bảo
hiểm, và những giá tiền khai thác với liên quan chờ phân bổ (nếu với).
Trị giá, thời kì và tính ko kiên cố của những luồng tiền trong tương lai của hợp
đồng bảo hiểm
34. Doanh nghiệp bảo hiểm phải trình bày rõ ràng mọi thông tin để tạo điều kiện cho người sử
dụng hiểu được trị giá, thời kì và tính ko kiên cố của luồng tiền trong tương lai của
những hợp đồng bảo hiểm.
35. Để thực hiện theo quy định tại đoạn 34, doanh nghiệp bảo hiểm phải trình bày rõ
ràng:
a) Những mục tiêu trong việc quản lý rủi ro phát sinh từ những hợp đồng bảo hiểm và những
chính sách trong việc làm giảm bớt những rủi ro này;
b) Những điều khoản và điều kiện của hợp đồng với tác động trọng yếu tới trị giá, thời
gian và tính ko kiên cố của luồng tiền trong tương lai của những hợp đồng bảo hiểm;
c) Thông tin về rủi ro bảo hiểm (cả trước và sau lúc rủi ro được san sẻ bằng tái bảo
hiểm), bao gồm thông tin về:
(i) Tính nhạy cảm của lãi hay lỗ và vốn chủ sở hữu đối với những thay đổi của những
biến số với tác động trọng yếu lên chúng;
(ii) Sự tập trung của rủi ro bảo hiểm;
(iii) Những khoản chi trả bồi thường thực tế so với những ước tính trước đó (ví dụ Bảng
thống kê bồi thường). Việc lập bảng thống kê bồi thường nên kể từ giai đoạn đầu từ lúc
phát sinh khoản khiếu nại chính thức trước nhất mà chưa biết được kiên cố số tiền và thời
gian của những khoản chi trả bảo hiểm. Tuy nhiên, ko nhất thiết phải quay ngược thời kì
tới hơn 10 năm. Doanh nghiệp bảo hiểm ko cần công khai những thông tin về những khoản
khiếu nại nếu ko kiên cố về trị giá và thời khắc của những khoản phải trả về bồi thường
được khắc phục trong vòng 1 năm.
d) Thông tin về rủi ro lãi suất và rủi ro tín dụng theo quy định của Chuẩn mực “Phương tiện tài chính” sẽ yêu cầu trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm nằm trong phạm vi của chuẩn mực đó;
e) Thông tin về rủi ro lãi suất và rủi ro thị trường của những dụng cụ tài chính phái sinh
thuộc hợp đồng bảo hiểm gốc nếu doanh nghiệp bảo hiểm ko buộc phải, hay ko đánh
giá dụng cụ tài chính theo trị giá hợp lý./.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 17:54:00.

Bình luận