Kết quả đạt được trong việc di chuyển lao động có kỹ năng của việt nam trong cộng đồng asean

Thứ nhất, Việt Nam đã với những định hướng cấp quốc gia và những nỗ lực trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách nhằm tương trợ di chuyển lao động kỹ năng trong ASEAN, bao gồm: nền tảng, hạ tầng hệ thống, hành lang pháp lý chính sách, quy định liên quan tới quản lý di chuyển lao động, đã với những hướng dẫn, phổ biến bước đầu về di chuyển lao động kỹ năng trong khu vực, tạo điều kiện cho lao động kỹ năng tiếp cận, nắm thông tin về di chuyển lao động kỹ năng trong ASEAN.

Thứ hai, Việt Nam đã có thương hiệu nhiều năm trong việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và những dạng thiên di lao động khác (như hợp tác chuyên gia, tu nghiệp sinh, xuất khẩu lao động theo chương trình kỹ sư vàng). Những cơ quan liên quan đã có thương hiệu trong tổ chức và quản lý lao động đi làm việc ở nước ngoài. Việt Nam với khá nhiều đơn vị tham gia phân phối nhà cung cấp tạo nguồn, tư vấn, tập huấn, tương trợ thủ tục pháp lý, quản lý lao động trước, trong và sau quá trình di chuyển lao động trong khu vực ASEAN và nhiều khu vực khác trên toàn cầu.

Thứ ba, Việt Nam với nguồn lao động trẻ dồi dào, khéo léo, tiếp thu nhanh, đây là điều kiện thuận lợi để lao động kỹ năng Việt Nam với thể đạt được trình độ chuyên môn, tay nghề cao đáp ứng tiêu chuẩn ASEAN và những tiêu chí đặt ra trong di chuyển theo MRAs. Tỷ lệ tham gia vào lực lượng lao động thuộc nhóm cao trong những nước ASEAN và quy mô lực lượng lao động khá to. Lao động Việt Nam với truyền thống siêng năng, sẵn sàng nhận những công việc khó khăn, chấp nhận xa gia đình, xa quê hương để làm việc. Một phòng ban lao động kỹ năng của Việt Nam với thể đạt yêu cầu về kỹ năng ở 8 nhóm nghề, đặc thù là điều dưỡng, kế toán, du lịch, với thể tham gia đăng ký để được xác nhận tay nghề.

Rate this post

Bình luận