Khái niệm về quản lý huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới

Quản lý là “một thứ tự mà chủ thể quản lý tiến hành thông qua việc sử dụng những dụng cụ và phương pháp thích hợp nhằm tác động và điều khiển đối tượng quản lý hoạt động và phát triển thích hợp với những quy luật khác quan và đạt được những mục tiêu đã định”[13].

“Quản lý nhà nước về kinh tế chính là sự tác động của hệ thống quản lý   hay chủ thể quản lý (Nhà nước) lên hệ thống bị quản lý hay khách thể quản lý (nền kinh tế) nhằm hướng sự vận hành của nền kinh tế theo những mục tiêu đặt ra”.

CTMTQG là một tập hợp những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ về kinh tế, xã hội, khoa học, kỹ thuật, môi trường, cơ chế, chính sách, pháp luật, tổ chức để thực hiện một hoặc một số mục tiêu ưu tiên đã được xác định trong chiến lược phát triển KT – XH của quốc gia trong một thời kì nhất định. Những CTMTQG là một cơ chế để chính phủ với thể phân bổ những NLTC cho những ưu tiên chính sách quan yếu. Đây là vốn đầu tư đặc thù được phân bổ khác với NS thông thường bao gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển[114]. XDNTM là một CTMTQG về phát triển NT tổng hợp trên phạm vi toàn quốc nên huy động và sử dụng những NLTC cho xây dựng NTM thuộc phạm trù tài chính công. Quản lý những NLTC cho xây dựng NTM mang đầy đủ đặc điểm và mục đích của quản lý tài chính công.

Quản lý tài chính công “là hoạt động của những chủ thể quản lý tài chính công thông qua việc sử dụng với chủ định những phương pháp quản lý và những dụng cụ quản lý để tác động và điều khiển hoạt động của tài chính công nhằm đạt được những mục tiêu đã định”[13]. “Campos và Pradhan (1996) đã vạch ra ba kết quả lý tưởng của một hệ thống quản lý tài chính công là: kỷ luật tài khóa, phân bổ nguồn lực theo những ưu tiên chính sách, và quản lý tác nghiệp tốt[121]. Kỷ luật tài khóa được dựa trên những dự đoán tốt về những khoản thu, những hệ thống cho việc lập kế hoạch xác thực và phân bổ chiến lược những NLTC cho những ngành nghề ưu tiên để đạt được những mục tiêu về phát triển vững bền. Phân bổ chiến lược với tức thị những nguồn lực được phân bổ dựa trên những ưu tiên chính sách then chốt của Chính phủ, với sự điều phối thông suốt giữa các ngành chính quyền. Quản lý tác nghiệp tốt với tức thị kinh tế (những đầu vào cho chất lượng với mức giá tốt nhất), hiệu suất (những đầu ra với mức tầm giá thấp nhất với thể), và hiệu quả (đạt được kết quả chủ định). Campos và Pradhan lập luận rằng sẽ thành công nếu với những hạn chế ràng buộc chính quyền các ngành vào ba kết quả đầu ra nêu trên. Họ chứng minh rằng việc tăng cường tính sáng tỏ và trách nhiệm giải trình theo những cách thức nhất định với thể với tác dụng như một hạn chế ràng buộc tương tự. Dựa trên những chuẩn mực quốc tế, ba kết quả đầu ra về quản lý tài chính công được đo lường trên những phương diện: sự tín nhiệm ngân sách; tính toàn diện và tính sáng tỏ, đồng bộ của chính sách; tính khả đoán với sự kiểm soát, kế toán, báo cáo, và sự giám sát, kiểm toán của bên ngoài”[25].

Tương tự, “nội dung của quản lý tài chính công bao gồm: (a) thiết lập và duy trì được kỷ cương ngân sách; (b) phân bổ với hiệu quả những nguồn lực tài chính công thông qua phân cấp quản lý sâu rộng, tăng quyền tự chủ cho chính quyền các ngành; và (c) tăng cường tính sáng tỏ và trách nhiệm giải trình tài khóa trên cơ sở vật chất phối hợp tốt giữa cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp với sự tương trợ của cơ quan tư pháp và cơ quan kiểm toán”[27].

Từ quan niệm chung được phân tích ở trên, vận dụng vào thực  tiễn  XDNTM ở những địa phương cấp tỉnh, với thể khái niệm: Quản lý huy động và sử dụng những NLTC cho XDNTM ở những địa phương cấp tỉnh tà tà sự tác động của  chính quyền nhà nước các ngành (tỉnh, quận, xã) trong huy động và sử dụng những NLTC cho XDNTM ở địa phương theo kế hoạch và mục tiêu đặt ra.

Khái niệm này chỉ rõ những vấn đề sau:

Một là, chính quyền các ngành cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo chức năng quản lý nhà nước về những NLTC cho XDNTM trên khu vực tỉnh.

Hai là, quản lý những NLTC cho XDNTM là quản lý quá trình huy động và sử dụng những NLTC và đảm bảo sự cân đối thu – chi những NLTC cho XDNTM.

Rate this post

Bình luận