Cách thức hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Quỹ Đầu tư của thành phố và hỗ trợ lãi suất vay vốn qua hệ thống ngân hàng thương mại

+ Thành lập quỹ hỗ trợ: -Quỹ Phát triển DN được thành phố chỉ đạo thành lập, tuy nhiên, do trên địa bàn thành phố đang duy trì nhiều loại quỹ hỗ trợ doanh nghiệp (Qũy đầu tư, quỹ phát triển đất, qũy Bảo vệ môi trường). Để hoạt động của quỹ thuận lợi, hiệu quả UBND thành phố đã bổ sung chức năng nhiệm vụ cho các quỹ hiện có nhằm tinh giảm bộ máy, biên chế quản lý và ủy thác cho Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng thực hiện.

+ Quy định cơ chế hỗ trợ

Nhờ có các chính sách hỗ trợ về tài chính, vốn, các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng, dư nợ tăng trưởng bình quân đạt trên 11%/năm, nợ xấu đã cơ bản được xử lý, hoạt động của DN đã ổn định trở lại và trên đà phát triển.

Rate this post

Bình luận