Cách thức hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Quỹ Đầu tư của thành phố và hỗ trợ lãi suất vay vốn qua hệ thống ngân hàng thương mại

+ Thành lập quỹ tương trợ: -Quỹ Phát triển DN được thành phường chỉ đạo thành lập, tuy nhiên, do trên khu vực thành phường đang duy trì nhiều loại quỹ tương trợ doanh nghiệp (Qũy đầu tư, quỹ phát triển đất, qũy Bảo vệ môi trường). Để hoạt động của quỹ thuận lợi, hiệu quả UBND thành phường đã bổ sung chức năng nhiệm vụ cho những quỹ hiện mang nhằm tinh giản bộ máy, biên chế quản lý và ủy thác cho Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng thực hiện.

+ Quy định cơ chế tương trợ

Nhờ mang những chính sách tương trợ về tài chính, vốn, những doanh nghiệp tiếp cận được vốn đầu tư nhà băng, dư nợ tăng trưởng bình quân đạt trên 11%/năm, nợ xấu đã cơ bản được xử lý, hoạt động của DN đã ổn định trở lại và trên đà phát triển.

Rate this post

Bình luận