Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động

Trách nhiệm xã hội đối với NLĐ là trách nhiệm đối với bên liên quan quan yếu nhất của DN. Khái niệm về TNXH đối với NLĐ đã được đề xuất bởi những tác giả khác nhau, với thể kể tới:

Theo Thái Thị Hồng Minh (2007): “TNXH trong ngành nghề lao động được hiểu là việc những DN thực hiện quyền lợi dành cho cán bộ, người lao động viên, NLĐ nói chung trong DN”. Quyền lợi này chính là sự quan tâm tới HĐLĐ, điều kiện làm việc, ngơi nghỉ, sự tôn trọng, công bằng về tiền lương, tiền công, chăm sóc sức  khỏe cũng như đời sống vật chất và ý thức.

Remišová Anna, Zuzana Búciová (2012) cho rằng: “TNXH đối với NLĐ là thực thi tốt những cam kết đảm bảo quyền và lợi ích của viên chức về: giờ làm việc, sức khỏe và an toàn lao động, tiền lương, thương lượng tập thể cũng như quan hệ công việc tư nhân và sự giao tiếp nội bộ.” Tương tự, TNXH đối với NLĐ là thực hiện, tuân thủ những cam kết cả về pháp lý về quyền và trên quyền là lợi ích cho NLĐ. Anber Abrabee và cùng sự (2014) nhận định: “TNXH đối với NLĐ là việc DN định hướng những hành vi của họ nhằm tuân thủ pháp luật, đảm bảo lợi ích kinh tế theo hướng kết hợp lợi ích của NLĐ và theo đuổi mục tiêu phát triển vững bền”.

Tức là để NLĐ được làm việc trong những điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và ý thức thì tuân thủ pháp luật, đảm bảo những lợi ích cho NLĐ là phương cách hữu hiệu giúp kết hợp lợi ích của NLĐ và phát triển vững bền của DN.

Lê Thị Hướng (2017) khẳng định: “TNXH đối với NLĐ là việc đảm bảo lợi ích chính đáng cho NLĐ”. Để đảm bảo lợi ích chính đáng cho NLĐ, trước hết DN với trách nhiệm chấp hành nghiêm những văn bản luật liên quan tới lao động, ngoài ra DN cũng với trách nhiệm đáp ứng những lợi ích cao hơn ngoài phạm vi luật định.

Trên hạ tầng những khái niệm nêu trên, nghiên cứu xác lập khái niệm:

Trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp là thực hiện  cam kết đối với người lao động thông qua trách nhiệm đảm bảo quyền và lợi ích    từ đó tăng chất lượng cuộc sống cho người lao động cũng như đảm bảo sự phát triển vững bền.

Khái niệm cho thấy những vấn đề cốt lõi về TNXH đối với NLĐ là:

Một là, những cam liên kết quan tới tuân thủ những quy định của PLLĐ chính là TNXH đảm bảo quyền, vượt trên PLLĐ hay là lợi ích của NLĐ. Trong đó, quyền của NLĐ là những việc mà NLĐ được làm lúc làm việc tại DN. NSDLĐ phải đảm bảo những quyền cụ thể đối với NLĐ dựa trên quy định của PLLĐ và HĐLĐ mà hai bên đã ký kết. Quyền của NLĐ với thể được thiết lập ở nhiều cấp độ (xem Hình 1- phụ lục 07) cụ thể trong: Những công ước quốc tế, những FTAs, những CoC, Pháp luật quốc gia, TƯLĐTT, HĐLĐ…; Lợi ích của NLĐ là sự tự nguyện thực hiện của DN vượt trên những quyền. Điều này được ghi nhận, khuyến khích trong những văn bản pháp lý quốc tế, hệ thống pháp luật của tất cả các nước cũng như văn bản của những tổ chức ILO, IFC, PLLĐ. DN đảm bảo lợi ích đối với NLĐ sẽ với ý nghĩa quan yếu, tạo động lực mạnh mẽ để NLĐ tăng năng suất, chất lượng công việc, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, vấn đề lợi ích của NLĐ ngày càng được coi trọng. TNXH đảm bảo quyền và lợi ích với những nội dung cốt lõi: HĐLĐ, giờ làm việc, ATVSLĐ và sức khỏe nghề nghiệp, lương và phúc lợi, tự do hiệp hội và thương lượng tập thể.

Hai là, thực hiện cam kết của DN đối với NLĐ là quá trình mà lúc DN thực hiện bất kỳ hoạt động nào đều quan tâm tới hiệu quả thực thi hay mục tiêu đề ra. Muốn đạt được điều này cần phải tiến hành quá trình thực hiện TNXH đối với  NLĐ một cách bài bản, khoa học để cả DN và NLĐ đạt được lợi ích của mình. DN phải xác định xem mình muốn đạt được điều gì trước mắt và tương lai, để đạt    được những kết quả mong muốn đó cần với những kế hoạch gì? và lập kế hoạch ra sao? Để thực hiện những kế hoạch này nhu yếu bộ máy, con người và xác định quyền hạn của những con người đó. Từ đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thẩm định thực hiện. Ngoài ra, thực hiện hóa những cam kết của DN đối với NLĐ là quá trình tiến hành theo một trình tự nhất định đi từ khâu xây dựng  kế hoạch, triển  khai và thẩm định thực hiện TNXH đối với NLĐ.

Ba là, TNXH đối với NLĐ đảm bảo phát triển vững bền  cho DN cũng như  xã hội. Bởi lẽ, mỗi DN đều với chiến lược phát triển và những nguồn lực nhất định.    Từ đó nhìn kiểu dáng, TNXH thực hiện vì NLĐ, là thể hiện mẫu “tâm” của chủ DN đối với NLĐ. Điều này với vẻ như là lý do vì sao hiện ở Việt Nam, số DN tự giác thực thi TNXH đối với NLĐ còn chưa nhiều. Do vậy, thực chất thực hiện TNXH đối với NLĐ là vì sự phát triển trong tương lai  của DN hay chính là đảm bảo  phát triển  vững bền của DN cũng như góp phần “kiến tạo” xã hội tốt đẹp hơn.

Rate this post

Bình luận