Nhân tố khách quan ảnh hưởng đến trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Những nhân tố khách quan tạo môi trường cho TNXH đối với NLĐ bằng sự tương trợ hoặc lại phản ứng để tạo tín hiệu điều chỉnh hành vi DN. Thông thường, DN phản ứng thụ động với những tác động của điều kiện khách quan từ môi trường bên ngoài hoặc chỉ mang thể phấn đấu tận dụng những thời cơ thực thi TNXH đối với NLĐ và giảm bớt những tác động ko mong muốn. Nghiên cứu trong và ngoài nước của những tác giả: Murillo & Lozano, (2006), Saulquin & Schier, (2010), Nguyễn Thị Minh Nhàn (2015), Lê Thị Hướng (2017), Phạm Công Đoàn (2012)… đề xuất điều kiện khách quan tác động tới TNXH đối với người lao động như: Tình hình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế; Quản lý Nhà nước về thực hiện TNXH đối với NLĐ; Những CoC trong thực hiện TNXH đối với NLĐ; Các đối tác liên quan ngoài DN.

Tình hình phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế

Đối với những DN, tăng trưởng và phát triển kinh tế ổn định là cơ sở vật chất quan yếu để những DN thực hiện trách nhiệm pháp lý cũng như đảm bảo lợi ích cho các đối tác  liên quan trong đó mang NLĐ. Ngoài ra, tăng trưởng và phát triển cũng dẫn tới những sức ép cho những DN như vấn đề phát triển vững bền hay thực hiện TNXH đối với NLĐ là một xu thế thế tất của quá trình phát triển và hội nhập.

Toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang là xu thế vượt trội của kinh tế toàn cầu hiện đại. Hòa mình vào xu thế phát triển này những nước đã gia nhập tổ chức lao động quốc tế – ILO. Việc tham gia ILO đã giúp những nước này tăng cường cải thiện PLLĐ đáp ứng nhu cầu của NLĐ, hướng tới sự ổn định, thịnh vượng của xã hội. Để bảo vệ quyền cơ bản của NLĐ tuyên bố 1998 của ILO đã thông qua những quyền như: “tự do liên kết và thỏa ước lao động tập thể; ko bị cưỡng bức hay yêu cầu lao động; xóa bỏ lao động trẻ em; được đối xử đồng đẳng, ko bị phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp”. Do vậy, hội nhập kinh tế là thực hiện TNXH đối với NLĐ để đảm bảo những quyền cơ bản của ILO và yêu cầu về tiêu chuẩn lao động của những Hiệp nghị track phương, đa phương, những FTAs mà những nước ký kết.

Quản lý Nhà nước về thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Nhà nước luôn là chủ thể quản lý TNXH đối với NLĐ còn các đối tác liên quan như NLĐ, khách hàng hay tổ chức, tư nhân tác động  tới DN. Quản lý nhà nước  về thực hiện TNXH đối với NLĐ là sự tác động của những chủ thể mang tính quyền lực nhà nước, bằng nhiều giải pháp tới những đối tượng quản lý  nhằm thực hiện   chức năng đối nội và đối ngoại của Nhà nước trên nhiều phương diện như:

Thứ nhất, Nhà nước ban hành pháp luật và chính sách mang liên quan tới thực hiện TNXH đối với NLĐ của DN. Trách nhiệm đảm bảo quyền của NLĐ được thể hiện trong PLLĐ, Luật ATVSLĐ, Luật công đoàn. Để DN phát triển và hội nhập Nhà nước đã ban hành những chính sách khác nhau để DN mang quyền tự do tiến hành hoạt động kinh doanh như: chính sách lao động, chính sách thuế, chính sách đất đai, chính sách đầu tư, chính sách tài chính – tín dụng. Tương tự, Nhà nước đã tạo điều kiện để DN tự do kinh doanh cũng như thực hiện TNXH đối với NLĐ.

Thứ hai, thiết lập tổ chức bộ máy cấp Nhà nước và địa phương về thực hiện TNXH đối với NLĐ gồm: Bộ, Sở, Ủy ban. Đối với hệ thống quản lý nhà nước  trong ngành nghề PLLĐ, hiện nay chủ yếu giao thực hiện bởi Bộ lao động Thương binh và Xã hội, Tổng liên đoàn lao động. Ngoài ra, Nhà nước tương trợ trực tiếp cho DN và NLĐ từ nhận thức pháp luật, tương trợ DN và NLĐ lúc gặp trắc trở; tư vấn pháp luật, xây dựng quan hệ lao động; tạo lưới an sinh xã  hội; tương trợ cuộc  sống vật chất, ý thức của NLĐ để họ phát triển toàn diện; cung ứng thông tin thị trường, định hướng, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội cho DN và NLĐ.

Thứ ba, thanh tra, rà soát việc thực hiện chính sách, quy hoạch, kế hoạch và chấp hành pháp luật mang liên quan tới thực hiện TNXH đối với NLĐ. Đồng thời hoạt động này tạo điều kiện cho DN hiểu và chấp hành trang nghiêm pháp luật; Đẩy mạnh công việc thanh tra, rà soát sẽ phát hiện sai phép và mang những giải pháp xử lý góp phần “tiết giảm” những vi phạm tương tự đồng thời mang những hướng dẫn, tương trợ cần thiết.

Những Bộ quy tắc xử sự về trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Một số CoC (xem bảng 1- phụ lục 06) tác động tới quy mô, cách thức thực hiện TNXH đối với NLĐ như:

SA 8000: là tiêu chuẩn quốc tế ban hành năm 1997 nhằm cải thiện điều kiện làm việc trên toàn cầu được Hội đồng xác nhận Quyền ưu tiên Kinh tế xây dựng với nội dung: lao động trẻ em, lao động yêu cầu, sức khỏe và an toàn cho NLĐ, tự do họp hành và thương lượng tập thể, xử phạt, giờ làm việc và trả công. SA8000 mang rất nhiều quy định tương thích với những quy định TNXH đảm bảo quyền trong PLLĐ của Việt Nam.

OHSAS: ban hành bởi Viện tiêu chuẩn Anh năm 1999 nhằm quy định giám định về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.  OHSAS18001 ko qui định những tiêu chí thực hiện cụ thể hoặc đưa ra yêu cầu chi tiết về thiết kế hệ thống quản lý. Nó tạo điều kiện cho những DN kiểm soát những rủi ro về an toàn và sức khoẻ.

WRAP – được Hiệp hội could mặc Mỹ ban hành năm 2002 để xác nhận trách nhiệm sản xuất toàn cầu đối với những DN could. WRAP chứng thực với 12 nguyên tắc: pháp luật và quy tắc nơi làm việc; nghiêm cấm lao động cưỡng bức; nghiêm cấm  lao động trẻ em; nghiêm cấm quấy rối và ngược đãi; bồi thường và phúc lợi; sức   khỏe và an toàn môi trường làm việc; những quyền hợp pháp của viên chức về tự do hiệp hội và thỏa ước lao động tập thể…

Các đối tác liên quan ngoài doanh nghiệp

Những nghiên cứu của Murillo, Lazano, (2006); Perrini et al, (2010) cho rằng các đối tác liên quan ngoài DN mang thể kể tới:

Khách hàng:  khách hàng lúc sắm và sử dụng bất kỳ một sản phẩm nào họ  cần phải được đảm bảo về an toàn, được đầy đủ thông tin về sản phẩm và NLĐ tạo ra sản phẩm được bảo vệ những quyền và lợi ích trong quá trình làm việc như: NLĐ cần được đối xử công bằng, phải được bảo vệ vệ mặt xã hội như BHXH, BHYT.

Khách hàng quốc tế hiện nay ngày càng mang những yêu cầu cao hơn, tiến nói mạnh mẽ hơn, quyết định số mệnh của DN, buộc DN thực hiện TNXH đối với NLĐ để bảo vệ NLĐ và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Nhà cung ứng: luôn là “đối tác” mang mối liên quan trực tiếp với DN bởi quan  hệ khế ước. Nhà cung ứng đảm bảo sự thành công của DN bởi vì vật liệu sẽ  xác định được chất lượng và giá cả của sản phẩm. Họ mang thể gây sức ép để được cung ứng đầy đủ, chuẩn xác, chính sách đảm bảo sự trung thực và công bằng trong những hợp đồng, yêu cầu trả tiền đúng hạn những khoản phải trả và DN mang trật tự khiếu nại, khắc phục những tranh chấp liên quan cũng như TNXH đối với NLĐ.

Cùng đồng: DN ko thể tác khỏi cùng đồng nơi họ hoạt động. Nhận thức của cùng đồng mang được chủ  yếu thông qua hoạt động giáo dục, những chương trình  hội thoại, những kênh truyền thông. Cùng đồng mong muốn được tôn trọng, được   thực hiện những hoạt động tương trợ cùng với NLĐ, thiết lập những mối quan hệ minh    bạch thông qua những dự án của cùng đồng mà DN thường xuyên tài trợ. Mặt khác, lúc cùng đồng mang hiểu biết một cách rõ ràng về công bằng xã hội họ mang thể gây sức ép lên DN giúp đảm bảo quyền và lợi ích trong thực hiện TNXH đối với NLĐ.

Rate this post

Bình luận