Những rủi ro thường gặp trong kiểm toán phần hành phải trả nội bộ

Phải trả nội bộ
– Chưa tiến hành đối chiếu công nợ nội bộ ngày 31/2. Những khoản chênh lệch trên đối chiếu chưa được xử lí.
– Chưa bù trừ công nợ phải thu, phải trả nội bộ với cùng một đối tượng bù trừ nhầm đối tượng.
– Chưa mở sổ theo dõi chi tiết cho từng đối tượng sở hữu quan hệ trả tiền hay từng khoản phải nộp, phải trả.
– Hạch toán thiếu những khoản phải nộp cấp trên.
– Trả lãi vay phải thu, phải trả nội bộ nhưng ko sở hữu hợp đồng, ko sở hữu quyết định mức lãi suất nội bộ làm cơ sở vật chất xác định.
– Số liệu trên sổ kế toán đơn vị cấp dưới ko khớp với sổ kế toán đơn vị cấp trên.
– Hạch toán ko đúng tính chất TK, ko đúng nội dung kinh tế phát sinh, hạch toán sai, ko đầy đủ hoặc trặc kì.
– Hạch toán tăng giảm phải trả nội bộ ko sở hữu căn cứ đầy đủ, hợp thức như phiếu thu,giấy báo Sở hữu NH hoặc phiếu chi, giấy báo Nợ NH hoặc trên những chứng từ này ko ghi đủ những yếu tố và thiếu chữ kí cúa những người liên quan.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 03:10:11.

Bình luận