Tài khoản 129 – Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

Tài khoản này tiêu dùng để phản ánh số hiện mang và tình hình biến động tăng, giảm khoản dự phòng ưu đãi đầu tư ngắn hạn.
Dự phòng ưu đãi đầu tư ngắn hạn được lập để ghi nhận những khoản lỗ mang thể phát sinh do sự ưu đãi của những chứng khoán ngắn hạn doanh nghiệp đang nắm giữ mang thể xảy ra.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Việc trích lập và hoàn nhập khoản dự phòng ưu đãi đầu tư ngắn hạn được thực hiện ở thời khắc khoá sổ kế toán để lập BCTC năm. Đối với những doanh nghiệp mang lập BCTC giữa niên độ nếu mang biến động to về lập dự phòng thì được điều chỉnh trích thêm hoặc hoàn nhập.

2. Mức lập dự phòng ưu đãi đầu tư ngắn hạn được xác định bằng chênh lệch giữa trị giá thuần mang thể thực hiện được (giá thị trường) và giá gốc ghi trên sổ kế toán. Nếu số dự phòng phải lập kỳ này cao hơn số dư dự phòng đã lập ở cuối kỳ kế toán trước thì số chênh lệch đó được ghi nhận vào giá tiền tài chính trong kỳ. Nếu số dự phòng phải lập năm nay thấp hơn số dư dự phòng đã lập đang ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch đó được ghi giảm giá tiền tài chính.

3. Điều kiện để trích lập những khoản dự phòng ưu đãi đầu tư ngắn hạn:
– Chứng khoán của doanh nghiệp được doanh nghiệp đầu tư theo đúng qui định của pháp luật;
– Được tự do tậu, bán trên thị trường mà tại thời khắc kiểm kê, lập BCTC mang giá thị trường giảm xuống so với giá gốc ghi trên sổ kế toán (chứng khoán ko được tậu bán tự do thì ko được lập dự phòng).

4. Doanh nghiệp phải lập dự phòng cho từng loại chứng khoán đầu tư ngắn hạn lúc mang biến động ưu đãi tại thời khắc cuối kỳ kế toán năm theo công thức:

Doanh nghiệp phải xác định số dự phòng cần lập cho từng loại chứng khoán ngắn hạn bị ưu đãi và được tổng hợp vào bảng kê chi tiết dự phòng ưu đãi chứng khoán so sánh với số đã lập cuối kỳ kế toán trước để xác định số phải lập thêm hoặc hoàn nhập ghi giảm giá tiền tài chính.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 129- DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN

Bên Nợ:

Hoàn nhập số dự phòng ưu đãi chứng khoán ngắn hạn kỳ này phải lập nhỏ hơn số đã lập cuối kỳ trước.

Bên Mang:

Trích lập dự phòng ưu đãi chứng khoán ngắn hạn (số cần trích lập lần đầu và số chênh lệch giữa số dự phòng kỳ này phải lập to hơn số đã lập cuối kỳ trước).

Số dư bên Mang:

Số dự phòng ưu đãi đầu tư chứng khoán hiện mang cuối kỳ.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHỦ YẾU

1. Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào biến động ưu đãi của những khoản đầu tư ngắn hạn hiện mang, tính toán mức dự phòng cần lập lần đầu, ghi:
Nợ TK 635 – Giá tiền tài chính
Mang TK 129- Dự phòng ưu đãi đầu tư ngắn hạn.

2. Cuối kỳ kế toán sau:

– Nếu khoản dự phòng ưu đãi đầu tư ngắn hạn phải lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn khoản dự phòng ưu đãi khoản đầu tư ngắn hạn đã lập cuối kỳ kế toán trước thì số chênh lệch nhỏ hơn phải được hoàn nhập, ghi:
Nợ TK 129- Dự phòng ưu đãi đầu tư ngắn hạn
Mang TK 635 – Giá tiền tài chính.

– Nếu khoản dự phòng ưu đãi đầu tư ngắn hạn phải lập ở kỳ kế toán này to hơn khoản dự phòng ưu đãi khoản đầu tư ngắn hạn đã lập cuối kỳ kế toán trước thì phải trích lập thêm theo số chênh lệch to hơn, ghi:
Nợ TK 635 – Giá tiền tài chính
Mang TK 129- Dự phòng ưu đãi đầu tư ngắn hạn.

5/5 - (2 bình chọn)

Originally posted 2019-01-07 21:00:33.

Bình luận