Tổ chức đo lường bộ tiêu chí tăng trưởng xanh

Việc đo lường bộ tiêu chí thông qua những chỉ số trong bộ tiêu chí là để kiểm chứng khả năng đo lường những chỉ số tại doanh nghiệp đồng thời biết được thực trạng của doanh nghiệp. Kết quả đo lường hàng năm tại doanh nghiệp là hạ tầng để rà soát, giám định TTX qua đó giám định mức độ cải thiện của doanh nghiệp trong việc xúc tiến doanh nghiệp theo hướng TTX. Việc lựa chọn doanh nghiệp để đo lường tiến hành theo phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Tác giả mang bộ tiêu chí quay trở lại những doanh nghiệp để thông tin kết quả bộ tiêu chí tới những doanh nghiệp và nhận được phản hồi tích cực từ doanh nghiệp đồng thời tiến hành đo lường bộ tiêu chí TTX tại 3 doanh nghiệp Bút Sơn, Hoàng Mai và Hoàng Thạch. Quá trình đo lường thực tế được tiến hành tại từng đơn vị diễn ra vào tháng 4 năm 2018.

Dựa trên phạm vi tiêu chuẩn của những chỉ số, tác giả xác định những dữ liệu cần thu thập bao gồm:

Quá trình đo lường, lấy số liệu thực tế những vị trí quản lý tại những phân xưởng sản xuất chính trong quá trình sản xuất. Căn cứ vào phạm vi của mỗi chỉ số trong bộ tiêu chí, tác giả tiến hành phân loại những dữ liệu theo sự quản lý của những phân xưởng/phòng ban. Theo đó quá trình đo lường, thu thập dữ liệu từ những phân xưởng/phòng ban sau:

Quá trình đo lường bộ tiêu chí được thực hiện tại 3 doanh nghiệp SXXM. Qua quá trình tiến hành lấy dữ liệu để tính toán những chỉ số sở hữu một số điểm lưu ý sau:

Qua những điểm lưu ý trên cho thấy việc thống nhất đơn vị đo lường, phạm vi đo lường, thời khắc đo lường là rất cần thiết để phục vụ cho việc đề xuất lộ trình ứng dụng cho những doanh nghiệp SXXM. Qua quá trình đo lường đo lường những chỉ số thực tế tại những đơn vị, tác giả xác định những trở ngại lúc đo lường bộ tiêu chí và điều kiện ứng dụng bộ tiêu chí thành công; tạo hạ tầng tiền đề cho kế hoạch đề xuất lộ trình ứng dụng bộ tiêu chí tại những doanh nghiệp SXXM.

Rate this post

Bình luận