Lập kế hoạch mua hàng

Đối với doanh nghiệp sản xuất thì cần lập kế hoạch sắm nguyên vật liệu còn đối với doanh nghiệp thương nghiệp thì cần lập kế hoạch sắm hàng hoá. việc lập kế hoạch sắm hàng sát với tình hình thực tế nhu cầu sản xuất kinh doanh với ý nghĩa rất to, quan yếu trong hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Lập kế hoạch sắm hàng là việc dự trù từng số lượng mặt hàng cần phải sắm vào trong kỳ để tạo ra nhu cầu sản xuất kinh doanh và dự toán trị giá hàng cần sắm vào trong kỳ của doanh nghiệp.

Căn cứ để lập kế hoạch sắm hàng là:

–   Dự toán khối lượng nguyên vật liệu tiêu hao trong kỳ kế hoạch (đối với đơn vị sản xuất kinh doanh ); dự toán khối lượng hàng hoá tiêu thụ (đối với đơn vị thương nghiệp).

–  Dự toán hàng tồn kho cuối kỳ.

–  Định mức đơn giá hàng sắm vào trong kỳ kế hoạch.

Phương pháp lập kế hoạch sắm hàng.

Lập kế hoạch sắm hàng cho từng mặt hàng với nhu cầu cho sản xuất kinh doanh trong kỳ kế hoạch cả về số lượng và trị giá tiền. Tổng hợp trị giá tiền hàng sắm vào trong kỳ kế hoạch thành dự toán hàng sắm vào.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 11:53:15.

Bình luận