Khái niệm về dịch vụ ngân hàng thương mại

Hiện nay, khái niệm nhà sản xuất nói chung và nhà sản xuất nhà băng nói riêng vẫn chưa thật sự thống nhất.

“Nhà cung cấp” được hiểu là “Những hoạt động phục vụ, nhằm thỏa mãn những nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt.”.

Hay “Nhà cung cấp là thực hiện một hoạt động mà một bên mang thể phân phối cho bên kia, mang thực chất vô hình và ko dẫn tới việc chuyển giao quyền sở hữu bất cứ tài sản nào/thứ gì. Quá trình tạo ra nhà sản xuất mang thể gắn với hoặc mang thể ko gắn với sản phẩm vật chất cụ thể”.

Nhà cung cấp là những lao động của con người được kết tinh trong trị giá của kết quả hay trong trị giá những loại sản phẩm vô hình và ko thể cầm nắm được. Cách hiểu này nêu được hai đặc điểm cơ bản của nhà sản xuất: Thứ nhất, nhà sản xuất là một sản phẩm; thứ hai, nhà sản xuất là vô hình (phi vật chất), khác với sản phẩm hàng hóa là hữu hình.

Theo tác giả thì cả hai khái niệm trên vẫn chƣa thỏa đáng mà phải kết hợp cả hai mới đầy đủ. Đó là: Nhà cung cấp là những lao độ ng của con ngƣời đƣợc kết tinh trong trị giá của kết quả hay trong trị giá những loại sản phẩm vô hình và ko thể cầm nắm đƣợc để phục vụ, nhằm thỏa mãn những nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của con người.

Nhà cung cấp nhà băng: (i) Theo truyền thống (trước đây) là “những nhà sản xuất đã được thực hiện trong nhiều năm, trên nền kỹ thuật cũ, thân thuộc với khách hàng, thuộc giai đoạn cuối cùng trong vòng đời của một sản phẩm nhà sản xuất”; (ii) Theo Tổ chức thương nghiệp toàn cầu (WTO) “một nhà sản xuất tài chính là bất kỳ DV nào mang tính chất tài chính, đƣợc một nhà phân phối DV tài chính phân phối. Nhà cung cấp tài chính bao gồm mọi DV bảo hiểm và DV liên quan tới bảo hiểm, mọi nhà sản xuất nhà băng và nhà sản xuất tài chính khác (ngoại trừ bảo hiểm)”. Tương tự DVNH là một phòng ban cấu thành nên DV tài chính và cũng khó phân định rõ đâu là DVNH và đâu là nhà sản xuất tài chính như:

– Nhận tiền gửi
– Tất cả những loại hình cho vay
– Cho thuê tài chính
– Nhà cung cấp trả tiền và chuyển tiền
– Bảo lãnh và cam kết
– Kinh doanh cho chính tài khoản của mình hoặc cho tài khoản của người tiêu tiêu dùng hoặc là tại sở giao dịch, tại thị trường phi tập trung hoặc ở những nơi khác những sản phẩm sau: những phương tiện của thị trường tiền tệ, ngoại tệ, những sản phẩm phái sinh, tỷ giá và những phương tiện lãi suất, những chứng khoán chuyển nhượng được, những phương tiện tậu bán đƣợc khác và những tài sản chính.

– Tham gia vào tất cả những vấn đề liên quan tới chứng khoán, bao gồm nhận bảo lãnh và đầu tư như một đại lý và phân phối những nhà sản xuất mang liên quan.

– Môi giới tiền tệ.
– Quản lý tài sản.
– Những nhà sản xuất trả tiền đối với tài sản chính. – Những nhà sản xuất tƣ vấn và phụ trợ khác.
– Phân phối và chuyển thông tin tài chính và xử lý những dữ liệu tài chính và phần mềm liên quan đƣợc phân phối bởi những nhà cung ứng nhà sản xuất tài chính khác.

Hiệp nghị thương nghiệp Việt Nam – Hoa Kỳ và Hiệp nghị khung ASEAN về nhà sản xuất (AFAS) đã được ký kết cũng hiểu và phân loại nhà sản xuất tài chính (trong đó mang nhà sản xuất nhà băng) tương tự như WTO.

Hiện nay mang rất nhiều ý kiến khác nhau về khái niệm DVNH nhưng vẫn chưa mang văn bản pháp lý nào đưa ra khái niệm rõ ràng. Sở hữu ý kiến cho rằng bất cứ hoạt động sinh lời nào của Ngân NHTM ngoài hoạt động tín dụng đều được gọi là hoạt động DV. Tuy nhiên, theo một ý kiến khác thích hợp hơn với thông lệ quốc tế, với cách thức phân tổ những ngành kinh tế của Tổng cục thống kê Việt Nam, cách phân loại những ngành DV tài chính trong Hiệp nghị về thương nghiệp DV (Normal Settlement on Commerce in Providers – GATS) của WTO thì tất cả những hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngoại hối, trả tiền mà Nhà băng thương nghiệp cung ứng cho nền kinh tế đều được xem là hoạt động DV. Nhƣ vậy, nhà sản xuất nhà băng sẽ được hiểu theo hai nghĩa:
Theo nghĩa hẹp, nhà sản xuất nhà băng bao gồm những hoạt động ngoài chức năng truyền thống của định chế tài chính trung gian (huy động vốn và cho vay).

Trong phạm vi nghiên cứu, luận án tán đồng với cách phân loại DV theo nghĩa rộng, DVNH là toàn bộ hoạt động tiền tệ, tín dụng, trả tiền, ngoại hối của hệ thống nhà băng đối với khách hàng là doanh nghiệp và tư nhân (nhưng ko bao gồm hoạt động tự làm cho mình của những tổ chức tín dụng). Quan niệm này được sử dụng để xem xét ngành DVNH trong cơ cấu của nền kinh tế quốc dân của một quốc gia. Quan niệm này thích hợp với cách phân ngành DVNH trong nhà sản xuất tài chính của WTO và của Hiệp nghị thương nghiệp Việt Nam – Hoa Kỳ, cũng như của nhiều nước phát triển trên Toàn cầu.

Rate this post

Bình luận