Hạch toán bán lẻ hàng hoá trực tiếp tại các quầy hàng

Xuất phát từ đặc điểm của nghiệp vụ bán lẻ, hạch toán bán lẻ hàng hoá tại những quầy hàng được kết hợp giữa hạch toán nghiệp vụ và hạch toán kế toán. Cụ thể:

<1> Hạch toán nghiệp vụ:

Do những mậu dịch viên tiến hành trên những thẻ quầy hàng (mẫu số 15 – BH) với trình tự cụ thể như sau: Hàng ngày, căn cứ vào tình hình nhập hàng vào quầy, mậu dịch viên ghi vào cột nhập ở thẻ quầy hàng. Cuối ngày hoặc cuối ca, sau lúc nộp toàn bộ tiền mặt vào quỹ, mậu dịch viên kiểm kê hàng hoá tồn quầy để ghi vào cột tồn trên thẻ quầy hàng. Từ đó, xác định số lượng hàng hoá bán ra để ghi vào cột xuất. Sau đó, căn cứ vào thẻ quầy hàng, lập Báo cáo bán hàng, lập Bảng kê bán lẻ hàng hoá và nộp cho kế toán kèm theo giấy nộp tiền.

<2> Hạch toán kế toán:

– Cuối ngày, trên hạ tầng Bảng kê bán lẻ hàng hoá và giấy nộp tiền tài hạ tầng bán hàng, kế toán phản ánh doanh thu và thuế GTGT đầu ra phải nộp của hàng bán lẻ bằng bút toán sau:

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK111: Tổng số tiền bán lẻ đã nộp vào quỹ
Nợ TK112, 113: Tổng số tiền bán lẻ nộp vào Nhà băng đã nhận hoặc chưa nhận đựơc giấy báo Sở hữu
Sở hữu TK511(5111): Doanh thu bán hàng theo giá bán ko gồm thuế GTGT
Sở hữu TK333(33311): Thuế GTGT phải nộp của hàng bán

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc đối với những đối tượng ko chịu thuế GTGT:

Nợ TK111: Tổng số tiền bán lẻ đã nộp vào quỹ

Nợ TK112, 113: Tổng số tiền bán lẻ nộp vào Nhà băng đã nhận hoặc chưa nhận đựơc giấy báo Sở hữu
Sở hữu TK511(5111): Doanh thu bán hàng theo tổng giá trả tiền của hàng bán

– Đồng thời, căn cứ vào Con số bán hàng, kế toán xác định trị giá vốn của hàng hoá đã xuất bán trong ngày:

Nợ TK632: Trị giá vốn của hàng bán
Sở hữu TK156(1561): Trị giá thực tế của hàng xuất bán

– Trong thực tế, lúc bán lẻ hàng hoá thường phát sinh những trường hợp viên chức bán hàng nộp thiếu hoặc thừa tiền hàng so với lượng hàng đã bán:

+ Trường hợp viên chức bán hàng nộp thiếu tiền: Do ở quầy hàng bán lẻ, viên chức bán lẻ là người chịu trách nhiệm vật chất đối với hàng và tiền hàng bán ra nên lúc thiếu tiền bán hàng, viên chức bán hàng phải bồi thường, còn doanh thu của doanh nghiệp vẫn phản ánh theo giá bán ghi trên hoá đơn hoặc báo cáo bán hàng. Riêng đối với những hàng hoá với tỷ lệ hao hụt định mức trong khâu bán, lúc nộp thiếu tiền hàng, số tiền thiếu với thể đưa vào tài sản thiếu chờ xử lý (TK1381) mà chưa bắt bồi thường ngay, kế toán phản ánh như sau:

· Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK111, 112, 113: Tổng số tiền viên chức bán hàng đã nộp
Nợ TK138(1388): Số tiền thiếu viên chức bán hàng phải bồi thường
Nợ TK138(1381): Số tiền thiếu chưa rõ nguyên nhân, chờ xử lý
Sở hữu TK511(5111): Doanh thu bán hàng (ko gồm thuế GTGT)
Sở hữu TK333(33311): Thuế GTGT phải nộp

Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc đối với những đối tượng ko chịu thuế GTGT:

Nợ TK111, 112, 113: Tổng số tiền viên chức bán hàng đã nộp
Nợ TK138(1388): Số tiền thiếu viên chức bán hàng phải bồi thường
Nợ TK138(1381): Số tiền thiếu chưa rõ nguyên nhân, chờ xử lý
Sở hữu TK511(5111): Doanh thu bán hàng (gồm cả thuế GTGT)

Nếu số tiền thiếu chờ xử lý được xác định nằm trong định mức hao hụt hàng hoá, doanh nghiệp chịu, kế toán ghi:

Nợ TK641: Số tiền thiếu nằm trong định mức hao hụt hàng hoá
Sở hữu TK138(1381): Số tiền thiếu đã xử lý

+ Trường hợp viên chức bán hàng nộp thừa tiền: Trường hợp thừa tiền với thể phát sinh do những nguyên nhân như: do người tìm trả thừa, do bán hàng với định mức thừa, hay do làm tròn số lúc thu tiền hàng….Lúc phát sinh nộp thừa tiền, kế toán phản ánh như sau:

· Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK111, 112, 113: Tổng số tiền viên chức bán hàng đã nộp
Sở hữu TK511(5111): Doanh thu bán hàng theo giá bán ko với thuế GTGT
Sở hữu TK333(33311): Thuế GTGT phải nộp
Sở hữu TK711: Số tiền thừa quyết định ghi tăng thu nhập
Sở hữu TK338(3381): Số tiền thừa chờ xử lý

Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc đối với những đối tượng ko chịu thuế GTGT:

Nợ TK111, 112, 113: Tổng số tiền viên chức bán hàng đã nộp
Sở hữu TK511(5111): Doanh thu bán hàng theo tổng giá trả tiền của hàng bán ra
Sở hữu TK711: Số tiền thừa quyết định ghi tăng thu nhập
Sở hữu TK338(3381): Số tiền thừa chờ xử lý

Những bút toán khác liên quan tới hàng tiêu thụ (nếu với phát sinh) như: chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, ưu đãi hàng bán, phát sinh giá bán bán hàng… được hạch toán tương tự trường hợp bán sỉ qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 11:34:45.

Bình luận