Khái lược quá trình hình thành và phát triển kinh tế dịch vụ ở Việt Nam

Công cuộc đổi mới quốc gia được Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo (1986) với chủ trương, đường lối chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN sở hữu sự quản lý của Nhà nước và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thì những ngành nhà cung cấp đã sở hữu thời cơ phát triển nhanh chóng, nhiều loại hình nhà cung cấp mới ra đời. Tìm hiểu những thành tựu kinh tế vượt bậc trong 10 năm từ 1995 tới 2005 đảng ta đã khẳng định:

Tỷ trọng những ngành công nghiệp, xây dựng và nhà cung cấp tăng nhanh, đóng góp tích cực vào việc tăng trưởng, dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH, đặc trưng là trong ngành nhà cung cấp đã sở hữu những bước phát triển mạnh, nhất là những ngành vận tải, bưu chính viễn thông, du lịch, tài chính nhà băng, đã góp phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu và tăng hiệu quả của nền kinh tế…, cơ cấu lao động dịch chuyển theo hướng tích cực, giảm tỷ lệ lao động trong sản xuất thuần nông, tăng tỷ lệ lao động trong những ngành công nghiệp và nhà cung cấp.

Tuy là một nước nông nghiệp lạc hậu, kém phát triển, nhưng kể từ lúc thực hiện công cuộc đổi mới quốc gia thì ngành nhà cung cấp nước ta sở hữu bước phát triển cả về quy mô, ngành nghề, với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Trị giá sản xuất của ngành nhà cung cấp tăng trung bình 7,6%/năm. Riêng năm 2005 tăng 8,5%, cao hơn mức tăng GDP. Tỷ trọng nhà cung cấp trong nền kinh tế ở mức 38,1% (kế hoạch 41 – 42%). Cơ cấu lao động ngành nhà cung cấp đã sở hữu sự chuyển đổi tích cực từ 19,7% năm 2000 tăng lên 25,3% vào năm 2005 [63]. Về cơ bản những ngành nhà cung cấp ở nước ta trong suốt hơn 20 năm qua đã tạm thời đáp ứng tương đối cho nhu cầu tăng trưởng kinh tế và phục vụ đời sống nhân dân đang từng bước hội nhập và khó khăn với những nước trong khu vực và toàn cầu. Năng suất lao động của nhóm những ngành nhà cung cấp cao hơn của toàn bộ nền kinh tế, xuất khẩu nhà cung cấp tăng liên tục và chỉ bị ngắt quãng (giảm) vào năm 2009 do khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong giai đoạn 2005 – 2012, xuất khẩu nhà cung cấp đã tăng 2,2 lần, bình quân tăng trưởng 11,8%/năm, tốc độ này tương đối cao trong điều kiện Việt Nam mới hội nhập. Tỷ trọng xuất khẩu nhà cung cấp du lịch trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhà cung cấp năm 2012 tăng lên 70,2% so với 63,3% của năm 2011, kết quả này là do lượng khách quốc tế tới nước ta cũng như mức chi tiêu của họ tăng khá.

Nhìn chung, cùng với công nghiệp và nông nghiệp, kinh tế nhà cung cấp đã góp phần quan yếu trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, khắc phục công ăn việc làm cho hàng triệu lao động, tăng thu nhập cho người dân, đặc trưng một số ngành nhà cung cấp sở hữu mức thu nhập cao như nhà cung cấp nhà băng, nhà cung cấp viễn thông, nhà cung cấp liên lạc vận tải, nhà cung cấp du lịch, nhà cung cấp bảo hiểm… Kinh tế nhà cung cấp đã và đang ngày một giữ một vai trò quan yếu trong nền kinh tế quốc dân.

Rate this post

Bình luận