Lợi nhuận của doanh nghiệp và tỷ suất lợi nhuận

Lúc lợi nhuận càng to thì sở hữu tức là doanh nghiệp hoạt động sở hữu hiệu quả, sở hữu lãi và tạo ra khả năng để tiếp tục kinh doanh sở hữu chất lượng và hiệu quả cao hơn cũng như đảm bảo tái sản xuất mở rộng sở hữu nghĩa năng lực khó khăn của doanh nghiệp cao. Trái lại lúc lợi nhuận càng nhỏ và sở hữu xu hướng giảm, thậm trí âm thì chứng tỏ doanh nghiệp đang trong tình trạng hoạt động ko sở hữu hiệu quả và năng lực khó khăn của doanh nghiệp thấp.

Theo tài liệu của Cục Thống kê, trong giai đoạn 2005-2015, mặc dù sở hữu nhiều khó khăn nhưng tỷ lệ những doanh nghiệp Hải Phòng tăng lên và tổng số lãi của những doanh nghiệp cũng tăng cao. Cụ thể:

Theo bảng số liệu thống kê trên, nếu như năm 2010 số doanh nghiệp Hải Phòng kinh doanh sở hữu lãi đạt tỷ lệ 57,55% thì năm 2015 con số đó đã tăng lên 60,16% và tổng số lợi nhuận của những doanh nghiệp tăng từ 5.842.658 triệu đồng năm 2010 lên 15.537.680 triệu đồng vào năm 2016, mức lãi bình quân tính trên doanh nghiệp từ 1.660 triệu đồng năm 2010 đã tăng lên 2.017 triệu đồng vào năm 2016. Tương ứng với đó số doanh nghiệp thua lỗ đã giảm từ 40,75% năm 2010 xuống còn trên 30% vào năm 2017.

Trong điều kiện kinh doanh theo cơ chế thị trường một doanh nghiệp tạo được lợi nhuận chứng tỏ là đã thích ứng với cơ chế thị trường, NLCT của những doanh nghiệp tốt hơn. Mặt khác, lợi nhuận càng cao thể hiện sức mạnh về tài chính của doanh nghiệp càng vững chắc, tạo điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, thực hiện đổi mới kỹ thuật tăng chất lượng sản phẩm hàng hóa NLCT trong tương lai tốt hơn.

Do số doanh nghiệp hoạt động sở hữu hiệu quả, số doanh nghiệp sở hữu lợi nhuận tăng lên, mức lợi nhuận bình quân của doanh nghiệp cao hơn tạo điều kiện cho việc thu ngân sách của thành thị trấn tăng mạnh. Nếu như năm 2010 tổng thu ngân sách nội địa trên khu vực mới đạt sắp 10 000 tỷ đồng thì năm 2016 đã đạt trên 18 000 tỷ đồng và góp phần quan yếu để GRDP của thành thị trấn năm 2016 đạt 13,06% và năm 2017 ước đạt trên 14%. Cũng chính nhờ số thu ngân sách của thành thị trấn tăng cao đã tạo hạ tầng để thành thị trấn đầu tư nhiều hơn vào hệ thống kết cấu hạ tầng cũng như những khoản tài chính đáp ứng cho những chính sách tương trợ doanh nghiệp tăng hơn sẽ tác động trở lại giúp những doanh nghiệp tăng NLCT tốt hơn.

Rate this post

Bình luận