Những rủi ro thường gặp trong kiểm toán phần hành Tài sản cố định

TSCĐ hữu hình & vô hình
– Quản lí TSCĐ chưa chặt chẽ: hồ sơ TSCĐ chưa đầy đủ, TSCĐ vẫn chưa chuyển quyền sở hữu cho đơn vị nhưng đã ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán; ko với sổ, thẻ chi tiết cho từng TSCĐ.
– Ko tiến hành kiểm kê TSCĐ cuối kì, biên bản kiểm kê ko phân loại TSCĐ ko sử dụng, chờ thanh lý, đã hết khấu hao. Số chênh lệch trên sổ sách so với biên bản kiểm kê chưa được xử lý.
– Chứng từ liên quan tới TSCĐ ko được lưu riêng với chứng từ kế toán.
– TSCĐ đưa vào hoạt động thiếu biên bản bàn giao, biên bản giao nhận.
-Hạch toán tăng TSCĐ chưa kịp thời theo biên bản bàn giao (hạch toán ko đúng kì).
– Hạch toán tăng TSCĐ lúc chưa với đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp thức: quyết toán dự án, biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng…
– Ko theo dõi sổ chi tiết tài chính hình thành TSCĐ. Ko theo dõi riêng những TSCĐ đem cầm cố, thế chấp.
– Phân loại TSCĐ vô hình sai: trị giá quyền sử dụng đất, tầm giá đền bù và giải tỏa mặt bằng… Ghi nhận tăng nguyên giá tài sản nhất thiết vô hình những nội dung ko đúng quy định như tầm giá thành lập Doanh nghiệp, tầm giá trong giai đoạn nghiên cứu…
– Chênh lệch nguyên giá, khấu hao lũy kế giữa bảng cân đối số phát sinh, sổ dòng, sổ chi tiết.
– Phân loại sai: tài sản ko đủ tiêu chí ghi nhận TSCĐ nhưng vẫn ghi nhận là TSCĐ, hạch toán nhậm TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình.
– Chưa lập phiếu trả tiền khối lượng XDCB tự làm đã hoàn thành.
– Nâng cấp TSCĐ hoàn thành nhưng chưa ghi tăng nguyên giá TSCĐ, chưa xác định lại thời kì sử dụng hữu ích và điều chỉnh khấu hao phải trích vào tầm giá trong kì.
– Hạch toán tăng nguyên giá TSCĐ những nội dung ko đúng chế độ quy định: ghi vào nguyên giá TSCĐ những tầm giá phát sinh lúc TSCĐ đã đưa vào sử dụng như tầm giá lãi vay ko được vốn hóa; tầm giá sửa chữa to TSCĐ ko mang tính nâng cấp, ko làm tăng công suất hoặc thời kì sử dụng; ghi tăng nguyên giá ko đúng với biên bản bàn giao, nghiệm thu…
– Chưa đăng kí phương pháp trích khấu hao với cơ thuế quan địa phương.
– Đơn vị vận dụng phương pháp tính, trích khấu hao ko thích hợp, ko nhất quán, xác định thời kì sử dụng hữu ích ko hợp lí, mức trích khấu hao ko đúng quy định, vượt quá mức khấu hao tối đa hoặc thấp hơn mức khấu hao tối thiểu được trích vào tầm giá trong kì theo quy định tại QĐ 206.
– Trích hoặc thôi trích khấu hao tròn tháng hoặc tròn quý mà ko theo ngày đưa TSCĐ vào sử dụng hoặc ngưng trích theo ngày ngưng sử dụng.
– Số khấu hao lũy kế chưa xác thực, khấu hao ở những phòng ban mà ko được phân bổ.
– Tài sản đã hết thời kì sử dụng nhưng vẫn chưa trích hết khấu hao. Số chưa trích hết ko được hạch toán vào tầm giá trong kì.
– Vẫn trích khấu hao đối với tài sản đã khấu hao hết nhưng vẫn tiếp tục sử dụng.
– Trích khấu hao tính vào tầm giá cả những TSCĐ ko sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
– Trích khấu hao đối với tài sản thuê hoạt động hoặc ko trích khấu hao TSCĐ đi thuê tài chính. Ko theo dõi ngoại bảng đối với TSCĐ thuê hoạt động.
– Chưa thực hiện đầy đủ thủ tục thanh lý TSCĐ: thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ, quyết định thanh lý, ko với biên bản thanh lý hoặc biên bản ko với chữ kí của người với thẩm quyền…
– Ko phát hành hóa đơn lúc bán TSCĐ thanh lý.
– Hạch toán giảm TSCĐ lúc thực tế chưa thanh lý, tháo toá, chưa với quyết định của HĐQT, Giám đốc,…
– Ko hạch toán đầy đủ, kịp thời thu nhập thu từ hoạt động thanh lý TSCĐ.
– Đầu tư TSCĐ trước lúc với sự phê duyệt của các ngành với thẩm quyền hoặc ko với trong kế hoạch đầu tư được phê duyệt.
– TSCĐ đầu tư ko đúng nguồn, mục đích: TSCĐ phục vụ lợi ích công cùng được đầu tư.
– Trích khấu hao vào tầm giá SXKD những tài sản đầu tư bằng nguồn khác.
– Thời khắc trích khấu hao ko theo thời khắc ghi nhận TSCĐ.
– Thực hiện khấu hao nhanh nhưng chưa đăng kí với cơ thuế quan địa phương và kết quả kinh doanh trong năm bị lỗ. Mức trích khấu hao nhanh vượt quá 1,2 lần so với khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
– TSCĐ ko còn sử dụng chưa được thanh lý. TSCĐ ko cần sử dụng chờ thanh lý chưa được xuất ra khỏi sổ sách theo biên bản xác định trị giá doanh nghiệp, ko được theo dõi tài sản ở ngoại bảng, vẫn tính và trích khấu hao tính vào tầm giá.
– TSCĐ điều chuyển nội bộ với trị giá còn lại trên quyết định điều chuyển ko khớp sổ kế toán.
– Chưa chuyển TSCĐ hữu hình với nguyên giá nhỏ hơn 10 triệu thành phương tiện dụng cụ theo quyết định 206/BTC.
– TSCĐ nhận bàn giao, góp vốn phải tiến hành giám định lại trị giá.
– Đầu tư TSCĐ ko hợp lý: quá nhiều hoặc sử dụng nguồn vay ngắn hạn để đầu tư.
– Tài sản nhận điều động, điều chuyển theo quyết định của cấp trên chỉ ghi tăng nguyên giá mà ko ghi nhận trị giá đã khấu hao.
– TSCĐ thuê tài chính hạch toán trên TK 211,213.
– Trị giá TSCĐ ghi nhận ko thích hợp, TSCĐ được biếu tặng ko được ghi nhận theo trị giá hợp lý, TS nhận bàn giao, góp vốn ko được giám định lại lúc giao nhận…
– Điều chuyển TSCĐ nội bộ, trị giá còn lại trên Quyết định điều chuyển và sổ sách kế toán ko khớp.
– Một số TSCĐ với thời kì sử dụng còn lại khác nhau nhưng được gộp chung lại thành một tài sản hay một nhóm tài sản.
– TSCĐ đầu tư bằng nguồn vơn NSNN, cho người lao động viên sử dụng nhưng ko thu tiền để thu hồi vốn đầu tư.
– Chưa tiến hành giám định lại TSCĐ lúc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp hoặc với giám định nhưng ko thích hợp.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 10:36:20.

Bình luận