CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 17

CHUẨN MỰC SỐ 17 – THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

QUY ĐỊNH CHUNG
01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn những nguyên tắc, phương pháp kế
toán thuế TNDN. Kế toán thuế TNDN là kế toán những
nghiệp vụ do tác động của thuế TNDN trong năm hiện hành và trong
tương lai của:
a) Việc thu hồi hoặc trả tiền trong tương lai trị giá ghi sổ của những khoản mục tài sản hoặc
nợ phải trả đ được ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp;
b) Cc giao dịch và sự kiện khác trong năm hiện tại đ được ghi nhận trong báo cáo kết quả
kinh doanh.
Về nguyn tắc, lúc ghi nhận một tài sản hay nợ phải trả trong bo co ti chính thì doanh nghiệp
phải dự trù khoản thu hồi hay thanh tốn gi trị ghi sổ của tài sản hay khoản nợ phải trả đó. Khoản thu
hồi hay trả tiền dự trù thường làm cho số thuế TNDN phải trả trong tương lai to
hơn hoặc nhỏ hơn so với số thuế TNDN phải nộp trong năm hiện hành mặc dù
khoản thu hồi hoặc trả tiền này ko với tác động tới tổng số thuế TNDN.
Chuẩn mực này yêu cầu doanh nghiệp phải ghi nhận khoản thuế thu nhập hon lại phải trả hoặc tài
sản thuế thu nhập hỗn lại, ngoại trừ một số trường thống nhất định.
Chuẩn mực ny yu cầu doanh nghiệp phải kế toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh do
tác động về thuế TNDN của những giao dịch và những sự kiện theo cùng
phương pháp hạch toán cho chính những giao dịch và những sự kiện đó. Nếu những giao dịch và những
sự kiện được ghi nhận trong Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh thì tất cả cc nghiệp vụ pht
sinh do tác động của thuế TNDN với liên quan cũng được ghi nhận vào Báo
cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Nếu những giao dịch và những sự kiện được ghi nhận trực tiếp
vào vốn chủ sở hữu thì tất cả cc nghiệp vụ pht sinh do tác động thuế thu nhập doanh
nghiệp với liên quan cũng được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.
Chuẩn mực ny cịn nói tới việc ghi nhận tài sản thuế thu nhập hon lại pht sinh từ cc
khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng hoặc từ những ưu đi về thuế TNDN chưa sử
dụng; việc trình by thuế TNDN trong bo co ti chính v việc giải trình cc thơng
tin lin quan tới thuế TNDN.
02. Chuẩn mực này vận dụng để kế toán thuế TNDN
Thuế TNDN bao gồm toàn bộ số thuế thu nhập tính trên thu nhập chịu
thuế TNDN, kể cả những khoản thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh
doanh hàng hoá, nhà cung cấp tại nước ngoài mà Việt Nam chưa ký Hiệp nghị về tránh đánh thuế hai
lần. Thuế TNDN bao gồm cả những loại thuế liên quan khác được khấu trừ tại
nguồn đối với những tổ chức, tư nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam ko với cơ sở vật chất
thường trú tại Việt Nam được trả tiền bởi tổ chức liên doanh, liên kết hay tổ chức con tính
trên khoản phân phối cổ tức, lợi nhuận (nếu với); hoặc trả tiền nhà cung cấp sản xuất cho đối tác
sản xuất nhà cung cấp nước ngoài theo quy định của Luật thuế TNDN hiện hành.
03. Cc thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:
Lợi nhuận kế toán: Là lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ, trước lúc trừ thuế thu nhập doanh
nghiệp, được xác định theo quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
Thu nhập chịu thuế: L thu nhập chịu thuế TNDN của một kỳ, được xác
định theo qui định của Luật thuế TNDN hiện hành và là cơ sở vật chất để tính thuế thu
nhập doanh nghiệp phải nộp (hoặc thu hồi được).
Tầm giá thuế TNDN (hoặc thu nhập thuế TNDN): L
tổng tầm giá thuế thu nhập hiện hnh v tầm giá thuế thu nhập hỗn lại (hoặc thu nhập thuế thu
nhập hiện hnh v thu nhập thuế thu nhập hỗn lại) lúc xc định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ.
Thuế thu nhập hiện hnh: L số thuế TNDN phải nộp (hoặc thu hồi
được) tính trên thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN của năm hiện
hành.
Thuế thu nhập hỗn lại phải trả: L thuế TNDN sẽ phải nộp trong tương
lai tính trên những khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế TNDN trong năm hiện
hành.
Tài sản thuế thu nhập hỗn lại: L thuế TNDN sẽ được hoàn lại trong
tương lai tính trên những khoản:
a) Chênh lệch tạm thời được khấu trừ;
b) Trị giá được khấu trừ chuyển sang những năm sau của những khoản lỗ tính thuế chưa sử
dụng; và
c) Trị giá được khấu trừ chuyển sang những năm sau của những khoản ưu đi thuế chưa sử
dụng.
Chênh lệch tạm thời: Là khoản chênh lệch giữa trị giá ghi sổ của những khoản mục tài
sản hay nợ phải trả trong Bảng Cân đối kế toán và cơ sở vật chất tính thuế thu nhập của cc khoản mục
ny. Chnh lệch tạm thời cĩ thể l:
a) Chênh lệch tạm thời phải chịu thuế TNDN: Là những khoản chênh lệch
tạm thời làm phát sinh thu nhập chịu thuế lúc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh
nghiệp trong tương lai trong khi trị giá ghi sổ của những khoản mục tài sản hoặc nợ phải trả liên
quan được thu hồi hay được trả tiền; hoặc
b) Chênh lệch tạm thời được khấu trừ: Là những khoản chênh lệch tạm thời làm phát sinh
những khoản được khấu trừ lúc xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong tương
lai trong khi trị giá ghi sổ của những khoản mục tài sản hoặc nợ phải trả liên quan được thu hồi hay
được trả tiền.
Cơ sở vật chất tính thuế thu nhập của một tài sản hay nợ phải trả: Là trị giá tính cho tài sản
hoặc nợ phải trả cho mục đích xác định thuế TNDN.
Tầm giá thuế TNDN bao gồm tầm giá thuế thu nhập hiện hnh v tầm giá
thuế thu nhập hỗn lại. Thu nhập thuế TNDN bao gồm thu nhập thuế thu nhập
hiện hnh v thu nhập thuế thu nhập hỗn lại.
NỘI DUNG CHUẨN MỰC
Cơ sở vật chất tính thuế TNDN
04. Cơ sở vật chất tính thuế thu nhập của một tài sản: Là trị giá sẽ được khấu trừ cho mục đích thuế
thu nhập, được trừ khỏi những lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp sẽ nhận được và phải chịu
thuế thu nhập lúc trị giá ghi sổ của tài sản đó được thu hồi. Nếu những lợi ích kinh tế này
lúc nhận được mà ko phải chịu thuế thu nhập thì cơ sở vật chất tính thuế thu nhập của tài sản
đó bằng trị giá ghi sổ của nó.
Ví dụ:
(1) Một TSCĐ với nguyên giá là 100: đ khấu hao luỹ kế l 30, trị gi cịn lại của nĩ sẽ được
khấu trừ trong tương lai dưới hình thức khấu hao hoặc giảm trừ lúc thanh lý.
Doanh thu cĩ được từ việc sử dụng TSCĐ phải chịu thuế thu nhập và li thu từ
thanh lý TSCĐ cũng phải chịu thuế thu nhập, lỗ do thanh lý TSCĐ sẽ được giảm
trừ cho mục đích thuế thu nhập. Cơ sở vật chất tính thuế thu nhập của TSCĐ này là 70.
(2) Khoản phải thu thương nghiệp với trị giá ghi sổ là 100. Doanh thu tương ứng của
khoản phải thu thương nghiệp đ được tính vào lợi nhuận tính thuế thu nhập (lỗ tính
thuế). Cơ sở vật chất tính thuế thu nhập của khoản phải thu thương nghiệp này là 100.
(3) Một khoản cổ tức phải thu từ một cơng ty con cĩ gi trị ghi sổ l 100. Khoản cổ tức
ny khơng phải chịu thuế TNDN. Về thực chất, tồn bộ gi trị ghi sổ
của tài sản này với thể được giảm trừ khỏi những lợi ích kinh tế. Do vậy, cơ sở vật chất tính
thuế thu nhập của cổ tức phải thu là 100.
Theo ví dụ này, ở đây ko với chênh lệch tạm thời phải chịu thuế thu nhập. Sở hữu
thể phân tích theo cách khác như sau: Khoản cổ tức phải thu này với cơ sở vật chất tính
thuế thu nhập là ko (0) và thuế suất thuế thu nhập là 0% được vận dụng cho
khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế thu nhập phát sinh là 100. Theo cả hai
cách nói trên thì đều ko với thuế thu nhập hon lại phải trả.
(4) Một khoản cho vay phải thu với trị giá ghi sổ là 100. Việc thu hồi khoản vay này
ko với tác động tới thuế thu nhập. Cơ sở vật chất tính thuế thu nhập của khoản cho
vay phải thu này là 100.
05. Cơ sở vật chất tính thuế thu nhập của một khoản nợ phải trả: Là trị giá ghi sổ của nó trừ đi (-) trị giá
sẽ được khấu trừ cho mục đích thuế thu nhập của khoản nợ phải trả đó trong những kỳ
tương lai. Trường hợp doanh thu nhận trước, cơ sở vật chất tính thuế của khoản nợ phải trả phát
sinh là trị giá ghi sổ của nó, trừ đi phần trị giá của doanh thu đó sẽ được ghi nhận nhưng
ko phải chịu thuế thu nhập trong tương lai.
Ví dụ:
(1) Nợ phải trả ngắn hạn với khoản mục “tầm giá phải trả” về tầm giá trích trước lương
nghỉ phép với trị giá ghi sổ là 100. Tầm giá phải trả tương ứng được khấu trừ cho
mục đích tính thuế thu nhập trên cơ sở vật chất thực chi. Cơ sở vật chất tính thuế thu nhập của
khoản mục nợ phải trả đó là ko (0).
(2) Nợ phải trả ngắn hạn cĩ khoản “tiền li nhận trước” với trị giá ghi sổ là 100. Doanh
thu tiền li tương ứng phải chịu thuế thu nhập trên cơ sở vật chất phân bổ thích hợp với kỳ
tính li. Cơ sở vật chất tính thuế thu nhập của khoản li nhận trước này là ko (0).
(3) Nợ phải trả ngắn hạn với khoản “tầm giá phải trả” về tiền điện, nước, điện thoại với
trị giá ghi sổ là 100. Tầm giá phải trả này đ được khấu trừ cho mục đích tính thuế
thu nhập tại năm hiện hành. Cơ sở vật chất tính thuế thu nhập của khoản nợ phải trả này
là 100.
(4) Nợ phải trả ngắn hạn với khoản “tiền phạt phải trả” với trị giá ghi sổ là 100. Tiền
phạt ko được khấu trừ cho mục đích tính thuế thu nhập. Cơ sở vật chất tính thuế thu
nhập của khoản tiền phạt phải trả này là 100.
Theo ví dụ này, ở đây ko với chênh lệch tạm thời được khấu trừ. Sở hữu thể phân
tích theo cách khác như sau: Khoản tiền phạt phải trả này với cơ sở vật chất tính thuế thu
nhập là ko (0) và thuế suất thuế thu nhập là 0% được vận dụng cho khoản
chênh lệch tạm thời được khấu trừ phát sinh là 100. Theo cả hai cách nói trên thì
đều ko với tài sản thuế thu nhập hon lại.
(5) Một khoản đi vay phải trả với trị giá ghi sổ là 100. Việc trả tiền khoản vay này
ko với tác động tới thuế thu nhập. Cơ sở vật chất tính thuế thu nhập của khoản đi
vay này là 100.
06. Một vài khoản mục với cơ sở vật chất tính thuế nhưng lại ko được ghi nhận là tài sản và nợ phải trả
trên Bảng cân đối kế toán. Ví dụ, một khoản tầm giá tìm sắm phương tiện, dụng cụ với trị giá to đ
được ghi nhận ngay là tầm giá lúc xác định lợi nhuận kế toán của kỳ lúc khoản tầm giá tìm
sắm phương tiện, dụng cụ này phát sinh nhưng chỉ được coi là một khoản khấu trừ lúc xác định
lợi nhuận tính thuế thu nhập (lỗ tính thuế) của những kỳ sau đó. Chênh lệch giữa cơ sở vật chất tính thuế
thu nhập của khoản tầm giá tìm sắm phương tiện, dụng cụ này là trị giá mà cơ thuế quan cho
phép được khấu trừ trong kỳ tương lai, với trị giá ghi sổ bằng ko (0) của nó, vì đây là
khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ v sẽ tạo ra một tài sản thuế thu nhập hỗn lại.
07. Lúc cơ sở vật chất tính thuế thu nhập của một tài sản hay một khoản nợ phải trả chưa r rng, ngoại trừ một
số trường thống nhất định cần phải xem xét tới nguyên tắc cơ bản mà chuẩn mực này dựa vào là
một doanh nghiệp phải ghi nhận một khoản thuế thu nhập hỗn lại phải trả (tài sản thuế thu nhập
hỗn lại) bất cứ lúc no việc thu hồi hay thanh tốn gi trị ghi sổ của một tài sản hay một khoản nợ
phải trả lm cho khoản phải nộp thuế thu nhập trong tương lai nhiều hơn (hay ít đi) so với số thuế
thu nhập phải nộp trong năm hiện hành nếu việc thu hồi hay trả tiền này ko với tác động
tới thuế thu nhập.
Ghi nhận thuế thu nhập hiện hnh phải nộp v tài sản thuế thu nhập hiện hnh
08. Thuế thu nhập hiện hnh của kỳ hiện tại và những kỳ trước, nếu chưa nộp, phải được ghi
nhận là nợ phải trả. Nếu trị giá đ nộp trong kỳ hiện tại v cc kỳ trước vượt quá số phải nộp
cho những kỳ đó, thì phần gi trị nộp thừa sẽ được ghi nhận là tài sản.
Ghi nhận thuế thu nhập hỗn lại phải trả v tài sản thuế thu nhập hỗn lại
Chnh lệch tạm thời chịu thuế TNDN
09. Thuế thu nhập hỗn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả những khoản chênh lệch tạm thời chịu
thuế, trừ lúc nợ thuế thu nhập hon lại phải trả pht sinh từ ghi nhận ban sơ của một tài sản hay
nợ phải trả của một giao dịch mà giao dịch này ko với tác động tới lợi nhuận kế toán hoặc
lợi nhuận tính thuế thu nhập (hoặc lỗ tính thuế) tại thời khắc phát sinh giao dịch,.
10. Cơ sở vật chất của việc ghi nhận một tài sản là trị giá ghi sổ của tài sản đó sẽ được thu hồi thông qua hình
thức doanh nghiệp sẽ nhận được lợi ích kinh tế trong tương lai. Lúc trị giá ghi sổ của tài sản vượt
quá cơ sở vật chất tính thuế thu nhập của nó thì gi trị của lợi ích kinh tế phải chịu thuế thu nhập sẽ vượt
quá trị giá sẽ được phép khấu trừ cho mục đích tính thuế. Đây là chênh lệch tạm thời chịu thuế
và nghĩa vụ phải trả cho khoản thuế thu nhập do chênh lệch này tạo ra trong tương lai chính là
thuế thu nhập hon lại phải trả. Lúc doanh nghiệp thu hồi trị giá sổ của tài sản đó thì khoản chnh
lệch tạm thời chịu thuế sẽ hồn nhập v doanh nghiệp sẽ cĩ lợi nhuận chịu thuế thu nhập. Lợi ích
kinh tế của doanh nghiệp sẽ bị giảm đi do phải nộp thuế thu nhập. Chuẩn mực này yêu cầu phải
ghi nhận tất cả những khoản thuế thu nhập hỗn lại phải trả, trừ những trường hợp cụ thể được trình
by trong đoạn 09.
Ví dụ:
Một tài sản một mực với nguyên giá là 150, trị giá cịn lại l 100. Khấu hao luỹ kế cho
mục đích tính thuế thu nhập là 90 và thuế suất thuế TNDN l 28%.
Cơ sở vật chất tính thuế thu nhập của tài sản là 60 (nguyên giá 150 trừ khấu hao luỹ kế cho
mục đích tính thuế 90). Để thu hồi trị giá ghi sổ 100 này, doanh nghiệp phải với thu
nhập chịu thuế là 100, nhưng chỉ với thể với khấu hao cho mục đích tính thuế là 60. Do
vậy, doanh nghiệp sẽ nộp thuế TNDN là 11,2 (28% của 40) lúc
doanh nghiệp thu hồi trị giá ghi sổ của tài sản này. Chênh lệch giữa trị giá ghi sổ 100
và cơ sở vật chất tính thuế 60 là khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế 40. Vì vậy, doanh
nghiệp ghi nhận một khoản nợ thuế thu nhập hỗn lại phải trả l 11,2 thể hiện phần
thuế TNDN m doanh nghiệp sẽ phải nộp lúc doanh nghiệp thu hồi
được trị giá ghi sổ của tài sản.
11. Một số chnh lệch tạm thời pht sinh lúc thu nhập hoặc tầm giá được tính vào lợi nhuận kế
toán của một kỳ, nhưng lại được tính vào lợi nhuận chịu thuế của một kỳ khác. Những chênh
lệch tương tự thường phát sinh do chênh lệch về thời kì. Những chênh lệch tạm thời loại
này là những chênh lệch tạm thời phải chịu thuế v lm pht sinh thuế thu nhập hỗn lại phải trả.
Ví dụ:
Khấu hao sử dụng lúc xác định lợi nhuận tính thuế (lỗ tính thuế) với thể khác với khấu
hao sử dụng lúc xác định lợi nhuận kế toán. Chênh lệch tạm thời là chênh lệch giữa trị giá ghi
sổ của tài sản và cơ sở vật chất tính thuế của nó được tính theo nguyên giá trừ đi những khoản giảm trừ
theo Luật thuế quy định lúc xác định lợi nhuận tính thuế của kỳ hiện hành và những kỳ trước. Một
khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế phát sinh và tạo ra một khoản thuế thu nhập hỗn lại phải
trả lúc tài sản được khấu hao cho mục đích tính thuế nhanh hơn so với khấu hao cho mục
đích kế toán. Nếu khấu hao cho mục đích tính thuế chậm hơn so với khấu hao cho mục đích kế
toán sẽ phát sinh khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ và tạo ra một tài sản thuế thu nhập
hỗn lại.
Ghi nhận ban sơ của tài sản và nợ phải trả
12. Một khoản chênh lệch tạm thời với thể phát sinh từ việc ghi nhận ban sơ của một tài sản
hoặc nợ phải trả như lúc một phần hoặc toàn bộ trị giá của một tài sản ko được khấu
trừ cho mục đích tính thuế. Phương pháp kế toán cho khoản chênh lệch tạm thời này phụ
thuộc vào bản tính của giao dịch dẫn tới việc ghi nhận ban sơ của tài sản.
Nếu giao dịch đó tác động tới lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận tính thuế, doanh
nghiệp ghi nhận thuế thu nhập hỗn lại phải trả hoặc tài sản thuế thu nhập hỗn lại v ghi nhận
tầm giá hoặc thu nhập thuế hỗn lại pht sinh trong bo co kết quả hoạt động kinh doanh (xem
đoạn 41).
Chênh lệch tạm thời được khấu trừ
13. Tài sản thuế thu nhập hỗn lại cần được ghi nhận cho tất cả những chênh lệch tạm thời được
khấu trừ, lúc vững chắc trong tương lai sẽ với lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh
lệch tạm thời được khấu trừ này, ngoại trừ tài sản thuế hon lại pht sinh từ ghi nhận ban
đầu của một tài sản hoặc nợ phải trả từ một giao dịch mà giao dịch này ko với ảnh
hưởng tới lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận tính thuế thu nhập (lỗ tính thuế) tại thời khắc
giao dịch.
14. Cơ sở vật chất ghi nhận một khoản nợ phải trả là trị giá ghi sổ của nó sẽ được trả tiền trong
tương lai thông qua việc doanh nghiệp bị mất đi lợi ích kinh tế. Lúc lợi ích kinh tế bị mất đi,
một phần hoặc toàn bộ trị giá của chúng với thể sẽ được giảm trừ khỏi lợi nhuận tính thuế
của kỳ sau kỳ mà khoản nợ phải trả đó được ghi nhận. Trường hợp tương tự, chênh lệch
tạm thời tồn tại giữa trị giá ghi sổ của khoản nợ phải trả và cơ sở vật chất tính thuế của khoản nợ
phải trả đó. Do vậy, phát sinh một tài sản thuế thu nhập hon lại về cc khoản thuế thu nhập
doanh nghiệp sẽ được thu hồi trong tương lai, lúc phần của khoản nợ phải trả đó được
phép khấu trừ lúc xác định lợi nhuận tính thuế.
Tương tự tương tự, nếu trị giá ghi sổ của một tài sản nhỏ hơn cơ sở vật chất tính thuế của tài
sản đó thì chnh lệch lm pht sinh một tài sản thuế thu nhập hỗn lại về cc khoản thuế thu nhập
doanh nghiệp sẽ được thu hồi trong tương lai.
Ví dụ:
Một doanh nghiệp ghi nhận một khoản nợ phải trả 100, là tầm giá phải trả về bảo hành
sản phẩm. Cho mục đích tính thuế thu nhập, tầm giá bảo hành sản phẩm chỉ được khấu
trừ lúc doanh nghiệp thanh tốn nghĩa vụ bảo hnh. Thuế suất thuế thu nhập doanh
nghiệp l 28%.
Cơ sở vật chất tính thuế những khoản nợ phải trả này là ko (trị giá ghi sổ 100, trừ đi phần trị giá
của khoản nợ phải trả 100 sẽ được khấu trừ cho mục đích tính thuế trong tương lai).
Lúc trả tiền nợ phải trả theo trị giá ghi sổ, doanh nghiệp sẽ được giảm lợi nhuận
tính thuế trong tương lai của mình với gi trị 100 v do đó thuế thu nhập giảm 28 (28% của
100). Chênh lệch giữa trị giá ghi sổ 100 và cơ sở vật chất tính thuế 0, là chênh lệch tạm thời
được khấu trừ 100. Vì vậy, doanh nghiệp ghi nhận tài sản thuế thu nhập hỗn lại l 28, với
điều kiện doanh nghiệp vững chắc sẽ với được đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để
với thể hưởng lợi từ việc giảm thuế trong tương lai.
15. Chnh lệch cĩ thể được khấu trừ dẫn tới ghi nhận tài sản thuế thu nhập hon lại, ví dụ:
Tầm giá về những khoản trích trước sửa chữa to TSCĐ được tính trừ vào lợi nhuận kế
toán, nhưng chỉ được khấu trừ vào lợi nhuận tính thuế thu nhập lúc doanh nghiệp thực chi.
Trường hợp này sẽ với chênh lệch tạm thời giữa trị giá ghi sổ của khoản tầm giá phải trả với cơ
sở tính thuế của khoản nợ phải trả. Chênh lệch tạm thời được khấu trừ này làm phát sinh tài
sản thuế thu nhập hon lại do doanh nghiệp sẽ thừa hưởng lợi ích kinh tế dưới hình thức giảm
lợi nhuận tính thuế lúc doanh nghiệp thực chi về sửa chữa to TSCĐ.
16. Việc hoàn nhập những chênh lệch tạm thời được khấu trừ dẫn tới sự giảm trừ lúc xác định lợi nhuận tính thuế trong tương lai. Doanh nghiệp sẽ chỉ thừa hưởng lợi ích kinh tế dưới hình thức giảm trừ cc khoản nộp thuế nếu doanh nghiệp cĩ đủ lợi nhuận tính thuế để với thể bù trừ với phần giảm trừ đó. Do vậy, một doanh nghiệp chỉ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hon lại lúc vững chắc cĩ lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ.
17. Việc với lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ được coi là
vững chắc lúc với đủ những chênh lệch tạm thời chịu thuế liên quan tới cùng một cơ quan
thuế và cùng một đơn vị chịu thuế, và những chênh lệch tạm thời chịu thuế đó dự kiến sẽ
được hoàn nhập:
a) Trong cùng kỳ với sự hoàn nhập chênh lệch tạm thời được khấu trừ đó; hoặc
b) Trong cc kỳ m một khoản lỗ tính thuế pht sinh từ tài sản thuế thu nhập hỗn lại đó với
thể được khấu trừ chuyển sang những kỳ sau.
Trong tình huống tương tự, tài sản thuế thu nhập hon lại được ghi nhận trong kỳ sẽ
phát sinh những chênh lệch tạm thời được khấu trừ.
18. Lúc ko với đủ những chênh lệch tạm thời chịu thuế liên quan tới cùng một cơ thuế quan
và cùng đơn vị chịu thuế, thì tài sản thuế thu nhập hỗn lại chỉ được ghi nhận trong phạm
vi:
a) Doanh nghiệp với đủ lợi nhuận chịu thuế liên quan tới cùng một cơ thuế quan và
đơn vị chịu thuế trong cùng kỳ phát sinh việc hoàn nhập những chênh lệch tạm thời được khấu
trừ (hoặc trong những kỳ m một khoản lỗ tính thuế pht sinh từ tài sản thuế thu nhập hỗn lại đó với
thể được khấu trừ chuyển sang năm sau). Lúc giám định lợi nhuận chịu thuế trong tương lai,
doanh nghiệp ngoại trừ tới những trị giá chịu thuế phát sinh từ những chênh lệch tạm thời được
khấu trừ dự kiến sẽ phát sinh trong tương lai, vì tài sản thuế thu nhập hỗn lại pht sinh từ cc
chnh lệch tạm thời được khấu trừ này cũng sẽ địi hỏi lợi nhuận chịu thuế để được sử dụng;
hoặc
b) Vận dụng hợp lý những quy định về thuế để tạo ra lợi nhuận tính thuế của những kỳ
thích hợp.
19. Vận dụng hợp lý những quy định về thuế là giải pháp mà doanh nghiệp với thể thực hiện để
tạo ra hoặc tăng mức thu nhập tính thuế trong một kỳ cụ thể trước lúc hết hạn chuyển một
khoản lỗ hay một khoản ưu đi thuế. Ví dụ lợi nhuận tính thuế với thể được tạo ra hoặc tăng
lên bởi:
a) Tạm hỗn khoản bồi thường để ko giảm trừ vào lợi nhuận tính thuế;
b) Bán hoặc cho thuê lại những tài sản đ tăng giá nhưng cơ sở vật chất tính thuế ko điều chỉnh
theo sự tăng giá đó; và
c) Bn cc tài sản tạo ra thu nhập ko chịu thuế như bán trái phiếu chính phủ để tìm
khoản đầu tư khác tạo ra thu nhập tính thuế.
Lúc vận dụng những quy định về thuế với thể tạo ra khả năng chuyển lợi nhuận tính thuế
từ kỳ sau lên kỳ trước, việc sử dụng một khoản lỗ hay một khoản ưu đi thuế được khấu trừ
chuyển sang vẫn phụ thuộc vào sự với được lợi nhuận tính thuế trong tương lai được tạo ra từ
những nguồn khác chứ ko phải là từ những chênh lệch tạm thời phát sinh trong tương lai.
20. Lúc doanh nghiệp lin tiếp thua lỗ thì doanh nghiệp phải xem xt cc quy định trong đoạn 22
và 23.
Những khoản lỗ tính thuế và những khoản ưu điểm thuế chưa sử dụng
21. Tài sản thuế thu nhập hỗn lại cần được ghi nhận cho trị giá được khấu trừ chuyển sang
những kỳ sau của những khoản lỗ tính thuế và những khoản ưu đi thuế chưa sử dụng trong phạm
vi vững chắc với đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để sử dụng những khoản lỗ tính thuế và những ưu đi thuế chưa sử dụng đó.
22. Điều kiện ghi nhận tài sản thuế thu nhập hon lại pht sinh từ gi trị được khấu trừ chuyển sang của những khoản lỗ tính thuế và những khoản ưu đi thuế chưa sử dụng cũng giống với điều kiện ghi nhận tài sản thuế thu nhập hon lại pht sinh từ cc khoản chnh lệch tạm thời được khấu trừ. Tuy nhiên, sự tồn tại của những khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng l chứng cứ rõ ràng về việc doanh nghiệp cĩ thể khơng cĩ lợi nhuận tính thuế trong tương lai. Lúc
doanh nghiệp liên tục thua lỗ thì doanh nghiệp chỉ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hỗn lại phát sinh từ những khoản lỗ tính thuế hay những khoản ưu đi thuế chưa sử dụng trong phạm vi
doanh nghiệp với đủ những chênh lệch tạm thời chịu thuế hoặc với chứng cứ thuyết phục
khác về việc sẽ với lợi nhuận tính thuế để doanh nghiệp với thể sử dụng được những khoản lỗ
tính thuế và những khoản ưu đi thuế chưa sử dụng đó. Trường hợp này yêu cầu là phải trình
by gi trị tài sản thuế thu nhập hỗn lại v cc chứng cứ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hỗn
lại (xem đoạn 59).
23. Để giám định khả năng vững chắc sẽ với lợi nhuận tính thuế để với thể sử dụng được những
khoản lỗ tính thuế được khấu trừ chuyển sang năm sau và những khoản ưu đi thuế chưa sử
dụng, doanh nghiệp cần cân nhắc những điều kiện sau:
a) Doanh nghiệp với đủ những chênh lệch tạm thời chịu thuế liên quan tới cùng cơ quan
thuế và cùng đơn vị chịu thuế mà những chênh lệch này sẽ làm phát sinh những khoản phải chịu
thuế để với thể sử dụng được những khoản lỗ tính thuế hoặc những khoản ưu đi thuế chưa sử dụng
trước lúc những khoản này hết hạn sử dụng;
b) Doanh nghiệp với lợi nhuận tính thuế trước lúc hết hạn sử dụng những khoản chuyển lỗ
và những khoản ưu đi thuế chưa được sử dụng;
c) Nguyên nhân dẫn tới những khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng với tiếp tục xảy ra hay
ko; và
d) Những quy định về thuế (xem đoạn 19) với cho phép doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận tính
thuế trong kỳ với thể sử dụng được những khoản lỗ tính thuế hay những khoản ưu đi thuế chưa sử
dụng.
Nếu ko vững chắc với lợi nhuận tính thuế để sử dụng những khoản lỗ chịu thuế và những
khoản ưu đi thuế, thì tài sản thuế thu nhập hỗn lại khơng được ghi nhận.
Tìm hiểu lại tài sản thuế thu nhập hỗn lại chưa được ghi nhận
24. Tại những ngày kết thúc niên độ kế toán, doanh nghiệp phải giám định những tài sản thuế thu
nhập hon lại chưa được ghi nhận. Doanh nghiệp cần ghi nhận tài sản thuế thu nhập hon
lại trước đó chưa được ghi nhận lúc việc với được lợi nhuận tính thuế trong tương lai để
cho phép tài sản thuế hon lại được thu hồi trở nên vững chắc. Ví dụ, việc cải thiện điều
kiện kinh doanh làm cho yếu tố vững chắc trở nên r rng hơn là doanh nghiệp sẽ tạo ra đủ
lợi nhuận tính thuế trong tương lai, thỏa mn cc quy định trong đoạn 13 hoặc 21.
Khoản đầu tư vào tổ chức con, chi nhánh, tổ chức liên kết và những khoản vốn góp liên doanh
25. Một doanh nghiệp phải ghi nhận thuế thu nhập hỗn lại phải trả cho tất cả cc chnh lệch tạm thời
chịu thuế gắn liền với những khoản đầu tư vào tổ chức con, chi nhánh, tổ chức liên kết và những khoản
vốn góp liên doanh, trừ lúc giải quyết được cả 2 điều kiện sau:
a) Tổ chức mẹ, nhà đầu tư hoặc bên liên doanh với khả năng kiểm soát thời kì hoàn nhập
khoản chênh lệch tạm thời;
b) Cứng cáp khoản chênh lệch tạm thời sẽ ko được hoàn nhập trong tương lai với thể dự
đoán được.
26. Lúc một tổ chức mẹ kiểm soát được chính sách chia cổ tức của tổ chức con, tổ chức mẹ với
thể kiểm soát thời kì hoàn nhập những chênh lệch tạm thời gắn liền với khoản đầu tư đó
(bao gồm những chênh lệch tạm thời phát sinh ko chỉ từ lợi nhuận chưa phân phối mà cịn
từ cc chnh lệch chuyển đổi ngoại tệ). Hơn nữa, thường ko thể xác định được trị giá
khoản thuế TNDN sẽ phải trả lúc chênh lệch tạm thời hoàn nhập. Lúc
tổ chức mẹ xác định lợi nhuận của tổ chức con sẽ ko được phân phối trong tương lai
với thể dự đoán được, thì cơng ty mẹ khơng ghi nhận thuế thu nhập hỗn lại phải trả. Đối
với khoản đầu tư vào những chi nhánh, quá trình xem xét cũng diễn ra tương tự.
27. Doanh nghiệp ghi nhận theo đơn vị tiền tệ chính thức trong ghi chép kế toán cho những
khoản mục tài sản và nợ phải trả phi tiền tệ của hoạt động ở nước ngoài mà hoạt động
này là một phần ko thể tách rời với hoạt động của doanh nghiệp (xem Chuẩn mực kế
toán số 10 “tác động của việc thay đổi tỷ giá hối đoái”).
Lúc lợi nhuận tính thuế hay lỗ tính thuế và cơ sở vật chất tính thuế thu nhập của khoản mục tài
sản và nợ phải trả phi tiền tệ của hoạt động ở nước ngoài được xác định bằng ngoại tệ, thì cc
thay đổi tỷ giá hối đoái cũng làm phát sinh những chênh lệch tạm thời. Chênh lệch tạm thời này
liên quan tới tài sản và nợ phải trả của hoạt động ở nước ngoài chứ ko liên quan tới
khoản đầu tư của doanh quả báo cáo nên doanh quả báo cáo ghi nhận nợ thuế thu nhập
hỗn lại phải trả hoặc tài sản thuế thu nhập hỗn lại (nếu thỏa mn điều kiện ở đoạn 13) phát sinh.
Thuế thu nhập hon lại pht sinh được ghi nhận vào Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh (xem
đoạn 40).
28. Nhà đầu tư của tổ chức lin kết nếu khơng cĩ quyền kiểm sốt thì khơng quyết định được
chính sách chia cổ tức của tổ chức liên kết đó. Lúc ko với thỏa thuận là lợi nhuận của
tổ chức liên kết sẽ ko được phân phối trong tương lai với thể dự đoán được, thì nh đầu
tư phải ghi nhận thuế thu nhập hỗn lại phải trả pht sinh từ khoản chnh lệch tạm thời chịu
thuế gắn liền với khoản đầu tư của nhà đầu tư vào tổ chức liên kết. Trong một số trường
hợp, nhà đầu tư với thể ko xác định được số thuế sẽ phải trả nếu thu hồi giá vốn của
khoản đầu tư vào tổ chức liên kết, nhưng với thể xác định được là nó sẽ bằng hoặc vượt
mức tối thiểu. Trường hợp này, thuế thu nhập hon lại phải trả được xác định theo mức tối
thiểu đó.
29. Các đối tác liên doanh thường thoả thuận về việc phân chia lợi nhuận và xác định việc quyết
định phân chia này cần với sự đồng ý của tất cả cc bn lin doanh hay chỉ cần sự đồng ý của
đông đảo bên liên doanh. Lúc một bên liên doanh với thể kiểm soát việc phân chia lợi nhuận và
vững chắc rằng lợi nhuận sẽ ko được phân chia trong tương lai với thể dự đoán được
thì thuế thu nhập hỗn lại phải trả khơng được ghi nhận.
30. Doanh nghiệp cần phải ghi nhận tài sản thuế thu nhập hỗn lại cho tất cả cc chnh lệch tạm
thời được khấu trừ phát sinh từ những khoản đầu tư vào những tổ chức con, chi nhnh, cơng ty
lin kết v cc khoản vốn gĩp lin doanh lúc vững chắc l:
a) Chênh lệch tạm thời sẽ hoàn nhập trong tương lai với thể dự đoán được; và
b) Sở hữu lợi nhuận chịu thuế để sử dụng được khoản chênh lệch tạm thời đó.
31. Để xác định với nên ghi nhận tài sản thuế thu nhập hỗn lại cho cc chnh lệch tạm thời được
khấu trừ gắn liền với những khoản đầu tư vào những tổ chức con, chi nhánh, tổ chức liên kết và
những khoản vốn góp liên doanh hay ko, doanh nghiệp cần xem xét quy định ở những đoạn
từ 17 tới 20.
Xác định trị giá
32. Thuế thu nhập hiện hành phải nộp (hoặc tài sản thuế thu nhập hiện hành) cho năm hiện
hành và những năm trước được xác định bằng trị giá dự kiến phải nộp cho (hoặc thu hồi từ)
cơ thuế quan, sử dụng những mức thuế suất (và những luật thuế) với hiệu lực tại ngày kết thúc
niên độ kế toán.
33. Tài sản thuế thu nhập hỗn lại v thuế thu nhập hỗn lại phải trả cần được xác định theo thuế
suất dự trù sẽ vận dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được trả tiền,
dựa trên những mức thuế suất (và những luật thuế) với hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán.
34. Tài sản thuế thu nhập hiện hnh v thuế thu nhập hỗn lại cũng như thuế thu nhập hiện hành
và thuế thu nhập hon lại phải trả thường được tính theo thuế suất thuế thu nhập doanh
nghiệp đ ban hnh.
35. Việc xác định trị giá thuế thu nhập hon lại phải trả v tài sản thuế thu nhập hỗn lại phải phản
ảnh cc tác động về thuế theo đúng cách thức thu hồi hoặc trả tiền trị giá ghi sổ của
những khoản mục tài sản và nợ phải trả mà doanh nghiệp dự kiến tại ngày kết thúc niên độ
kế toán.
36. Tài sản thuế thu nhập hỗn lại v nợ thuế thu nhập hỗn lại phải trả khơng được chiết khấu.
37. Để với thể xác định một cách tin cậy tài sản thuế thu nhập hon lại v thuế thu nhập hỗn lại
phải nộp trn cơ sở vật chất chiết khấu, cần yếu biểu chi tiết về thời kì hoàn nhập của từng
khoản chênh lệch tạm thời. Trong nhiều trường hợp, việc với được biểu chi tiết tương tự là
ko thực tế hoặc rất phức tạp. Vì vậy, việc địi hỏi đề xuất phải chiết khấu cc tài sản
thuế hỗn lại v thuế hỗn lại phải trả l khơng ph hợp. Nếu cho php m khơng địi hỏi đề xuất phải chiết khấu sẽ dẫn tới tài sản thuế hon lại v thuế hỗn lại phải trả khơng được vận dụng
nhất quán giữa những doanh nghiệp. Vì vậy, chuẩn mực ny khơng địi hỏi đề xuất v cũng
khơng cho php chiết khấu tài sản thuế hỗn lại v thuế hỗn lại phải trả.
38. Gi trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hỗn lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc niên
độ kế toán. Doanh nghiệp phải ưu đãi trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hỗn lại tới
mức đảm bảo vững chắc với đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc
toàn bộ tài sản thuế thu nhập hon lại được sử dụng. Những khoản ghi giảm này cần phải
hoàn nhập lúc xác định vững chắc với đủ lợi nhuận tính thuế.
Ghi nhận thuế thu nhập hiện hnh v thuế thu nhập hỗn lại
39. Kế toán đối với tác động về thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hon lại của một
giao dịch hay sự kiện khc được ghi nhận nhất quán với việc ghi nhận cho chính giao dịch
hay sự kiện đó theo quy định tại những đoạn từ 40 tới 47.
Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh
40. Thuế thu nhập hiện hnh v thuế thu nhập hỗn lại được ghi nhận là thu nhập hay tầm giá để
tính li, lỗ của kỳ pht sinh, ngoại trừ trường hợp thuế thu nhập phát sinh từ một giao dịch
hoặc sự kiện được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu trong cùng kỳ hay một kỳ khác
(xem những đoạn từ 43 tới 47).
41. Phần to tài sản thuế thu nhập hỗn lại v thuế thu nhập hỗn lại phải trả pht sinh lúc một
khoản thu nhập hoặc tầm giá được tính vào lợi nhuận kế toán của một kỳ, nhưng được
tính vào lợi nhuận tính thuế (lỗ tính thuế) của một kỳ khác. Thuế thu nhập hon lại pht sinh
được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, như:
a) Doanh thu chênh lệch tỷ giá giám định lại cuối năm tài chính được tính vào lợi nhuận
kế toán theo quy định ở Chuẩn mực kế toán số 10 “tác động của việc thay đổi tỷ giá hối
đoái”, nhưng chỉ được đưa vào lợi nhuận tính thuế (lỗ tính thuế) trên cơ sở vật chất thực tế phát sinh;

b) Tầm giá phương tiện, dụng cụ được tính vào Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh theo
Chuẩn mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho” nhưng phải được phân bổ dần để khấu trừ cho mục
đích tính thuế.
42. Trị giá ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hỗn lại v thuế thu nhập hỗn lại phải trả cĩ thể thay
đổi thậm chí cả lúc ko với sự thay đổi trị giá của những chênh lệch tạm thời với liên quan,
như:
a) Lúc với thay đổi về thuế suất hoặc Luật thuế TNDN;
b) Lúc giám định lại khả năng thu hồi của tài sản thuế thu nhập hon lại; hoặc
c) Lúc thay đổi cch thức thu hồi gi trị tài sản.
Thuế thu nhập hỗn lại pht sinh được ghi nhận trong Thống kê kết quả hoạt động kinh
doanh, ngoại trừ phạm vi liên quan tới những khoản mục trước đây đ được ghi thẳng vào vốn
chủ sở hữu (xem đoạn 45).
Cc khoản mục ghi thẳng vo vốn chủ sở hữu
43. Thuế thu nhập hiện hnh v thuế thu nhập hỗn lại phải được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu
nếu khoản thuế đó với liên quan tới những khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu
trong cùng kỳ hay kỳ khác.
44. Chuẩn mực kế tốn Việt Nam yêu cầu hoặc cho phép một số khoản mục được ghi thẳng vào
vốn chủ sở hữu, như:
a) Điều chỉnh số dư đầu kỳ của lợi nhuận giữ lại do với thay đổi về chính sách kế toán,
mà việc thay đổi này được vận dụng hồi tố hoặc phải sửa do với lỗi cơ bản (xem Chuẩn mực kế
toán số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và những sơ sót”);
b) Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC của cơ sở vật chất ở nước ngoài (xem
Chuẩn mực kế toán số 10 “tác động của việc thay đổi tỷ giá hối đoái”).
45. Trường hợp ngoại lệ, với thể khó xác định trị giá thuế thu nhập hiện hành hoặc thuế thu
nhập hon lại lin quan tới những khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.
Ví dụ:
a) Thay đổi về thuế suất hay những quy định về thuế làm tác động tới tài sản thuế thu
nhập hon lại hoặc thuế thu nhập hỗn lại phải trả cĩ lin quan (một phần hay tồn bộ) tới một
khoản mục trước đây đ được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu; hoặc
b) Doanh nghiệp đ xc định tài sản thuế thu nhập hon lại phải được ghi nhận hoặc
ko được tiếp tục ghi nhận toàn bộ gi trị, v tài sản thuế thu nhập hỗn lại đó liên quan (một
phần hay toàn bộ) tới một khoản mục trước đây đ được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.
Trường hợp này thuế thu nhập hon lại v thuế thu nhập hiện hnh lin quan tới những khoản
mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu sẽ được tính dựa trên sự phân bổ hợp lý của thuế
thu nhập hỗn lại v thuế thu nhập hiện hnh của doanh nghiệp trong khuơn khổ quy định về thuế
liên quan, hoặc theo phương pháp khác nhằm đạt được sự phân bổ thích hợp hơn tuỳ từng
trường hợp cụ thể.
46. Lúc một tài sản được giám định lại cho mục đích thuế và việc giám định lại đó liên quan tới
việc giám định lại cho mục đích kế toán (nếu với theo quy định của pháp luật) ở một kỳ
trước, hoặc dự kiến sẽ thực hiện ở một kỳ sau này, tác động tới thuế của cả việc đánh
giá lại và điều chỉnh cơ sở vật chất tính thuế được ghi vào vốn chủ sở hữu trong kỳ thực hiện việc
giám định lại. Tuy nhiên, nếu việc giám định lại cho mục đích thuế ko liên quan tới việc
giám định lại cho mục đích kế toán được thực hiện ở một kỳ trước đó hoặc ở kỳ sau này,
tác động thuế của việc điều chỉnh cơ sở vật chất tính thuế sẽ được ghi nhận vào Thống kê kết
quả hoạt động kinh doanh.
47. Lúc doanh nghiệp trả tiền cho tổ chức, tư nhân người nước ngoài kinh doanh ko với
cơ sở vật chất thường trú tại Việt Nam, doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập cho cơ thuế quan
thay cho tổ chức, tư nhân này. Theo quy định hiện hành, khoản nộp thuế trên thu nhập
này được gọi là thuế khấu trừ tại nguồn. Khoản phải nộp hay đ nộp ny được ghi thẳng vào
vốn chủ sở hữu như một phần của cổ tức, hay lợi nhuận.
Trình by
Tài sản thuế thu nhập hỗn lại v nợ thuế thu nhập hỗn lại phải trả
48. Tài sản thuế thu nhập hỗn lại v nợ thuế thu nhập hỗn lại phải trả phải được trình by tch biệt
với cc tài sản v nợ phải trả khc trong Bảng cân đối kế toán. Tài sản thuế thu nhập hon lại v
nợ thuế thu nhập hỗn lại phải trả phải được phân biệt với những tài sản thuế thu nhập hiện
hành và thuế thu nhập hiện hành phải nộp.
49. Lúc doanh nghiệp phn loại thnh tài sản ngắn hạn, nợ phải trả ngắn hạn v cc tài sản v nợ
phải trả di hạn trn bo co ti chính, thì khơng được phân loại những tài sản thuế thu nhập hon
lại (nợ thuế thu nhập hỗn lại phải trả) thuộc cc khoản mục phản nh về tài sản ngắn hạn
(hoặc nợ phải trả ngắn hạn).
Bù trừ
50. Doanh nghiệp chỉ được bù trừ những tài sản thuế thu nhập hiện hành và nợ phải trả thuế thu
nhập hiện hành lúc doanh nghiệp:
a) Sở hữu quyền hợp pháp để bù trừ những khoản đ được ghi nhận, và
b) Dự kiến trả tiền trên cơ sở vật chất thuần hoặc sẽ thu hồi tài sản đồng thời với thanh tốn
nợ phải trả.
51. Doanh nghiệp chỉ được bù trừ những tài sản thuế thu nhập hon lại v thuế thu nhập hỗn lại
phải trả lúc:
a) Doanh nghiệp với quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành
với thuế thu nhập hiện hành phải nộp; v
b) Cc tài sản thuế thu nhập hỗn lại v thuế thu nhập hỗn lại phải trả lin quan tới thuế thu
nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cng một cơ thuế quan đối với:
i) Cùng một đơn vị chịu thuế; hoặc
ii) Những đơn vị chịu thuế khác nhau với dự kiến trả tiền thuế thu nhập hiện hành
phải trả và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở vật chất thuần hoặc thu hồi tài sản
đồng thời với việc trả tiền nợ phải trả trong từng kỳ tương lai lúc những khoản
trọng yếu của thuế thu nhập hon lại phải trả hoặc tài sản thuế thu nhập hỗn lại
được trả tiền hoặc thu hồi.
52. Để tránh phải hoàn nhập từng khoản chênh lệch tạm thời, Chuẩn mực này cho phép doanh
nghiệp được bù trừ tài sản thuế thu nhập hon lại với thuế thu nhập hỗn lại phải trả của
cng đơn vị chịu thuế lúc chúng liên quan tới thuế TNDN phải nộp tại
cùng một cơ thuế quan và doanh nghiệp với quyền hợp pháp để bù trừ tài sản thuế thu
nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp.
53. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp được quyền bù trừ trên cơ sở vật chất thuần chỉ cho một
số năm nhất định. Trường hợp này, doanh nghiệp phải trình by biểu thời kì b trừ chi tiết
để xem xét liệu thuế thu nhập hon lại phải trả cĩ lm tăng những khoản trả tiền thuế trong
cùng một kỳ mà một tài sản thuế thu nhập hon lại của một đơn vị chịu thuế khác sẽ làm
giảm những khoản trả tiền của đơn vị chịu thuế thứ hai.
Tầm giá thuế
Tầm giá (hoặc thu nhập) thuế thu nhập liên quan tới li hoặc lỗ từ cc hoạt động kinh doanh thông
thường
54. Tầm giá (hoặc thu nhập) thuế thu nhập lin quan tới li hoặc lỗ từ cc hoạt động kinh doanh
thông thường phải được trình by trn Bo co kết quả hoạt động kinh doanh.
Chnh lệch tỷ gi từ thuế thu nhập hỗn lại phải trả ở nước ngoài hoặc tài sản thuế thu
nhập hon lại ở nước ngoài
55. Chuẩn mực kế toán số 10 “tác động của việc thay đổi tỷ giá hối đoái” quy định một số
khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phải được hạch toán vào thu nhập hoặc tầm giá nhưng
ko quy định cụ thể về trình by cc khoản chnh lệch ny trn Bo co kết quả hoạt động kinh
doanh. Do đó, chênh lệch tỷ giá từ thuế thu nhập hon lại phải trả ở nước ngoài hoặc tài
sản thuế thu nhập hon lại ở nước ngoài được ghi nhận vào Thống kê kết quả hoạt động
kinh doanh và những chênh lệch này với thể được phân loại là tầm giá (hoặc thu nhập) thuế
thu nhập hỗn lại nếu việc trình by ny được coi là dễ hiểu cho người sử dụng báo cáo tài
chính.
Thuyết minh
56. Những thành phần chủ yếu của tầm giá (hoặc thu nhập) thuế TNDN phải
được trình by ring biệt.
57. Cc thnh phần chủ yếu của tầm giá (hoặc thu nhập) thuế thu nhập gồm:
a) Tầm giá (hoặc thu nhập) thuế thu nhập hiện hnh;
b) Những điều chỉnh trong năm cho thuế thu nhập hiện hành của những năm trước;
c) Khoản tầm giá (hoặc thu nhập) thuế thu nhập hỗn lại lin quan tới việc hình thnh v
hồn nhập cc chnh lệch tạm thời;
d) Khoản tầm giá (hoặc thu nhập) thuế thu nhập hỗn lại lin quan tới việc thay đổi thuế
suất hoặc qui định những loại thuế mới;
e) Khoản lợi ích phát sinh từ một khoản lỗ tính thuế chưa được ghi nhận trước đây,
một khoản ưu đi thuế hoặc chnh lệch tạm thời của cc năm trước được tiêu dùng để giảm tầm giá
thuế thu nhập hiện hành;
f) Khoản lợi ích từ lỗ tính thuế chưa được ghi nhận trước đây, từ những ưu đi thuế hoặc
chnh lệch tạm thời của cc năm trước được tiêu dùng để giảm tầm giá thuế thu nhập hỗn lại;
g) Tầm giá thuế thu nhập hỗn lại pht sinh từ việc ghi giảm, hay hồn nhập của khoản ghi
giảm năm trước, của tài sản thuế thu nhập hon lại được nói ở đoạn 38.
58. Những mục sau đây cần được giải trình ring rẽ
a) Tổng số thuế thu nhập hiện hnh v thuế thu nhập hỗn lại lin quan tới những khoản mục
được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu;
b) Giảng giải mối quan hệ giữa tầm giá (hoặc thu nhập) thuế v lợi nhuận kế tốn theo một
hoặc cả hai hình thức sau:
(i) Đối chiếu bằng số giữa tầm giá (hoặc thu nhập) thuế và tích số của lợi
nhuận kế toán nhân (x) với mức thuế suất vận dụng và cơ sở vật chất tính mức thuế
suất vận dụng đó; hoặc
(ii) Đối chiếu bằng số giữa thuế suất hiệu quả bình qun, mức thuế suất p dụng
v cơ sở vật chất tính mức thuế suất vận dụng.
c) Giảng giải thay đổi về những mức thuế suất vận dụng so sánh với niên độ kế toán trước;
d) Trị giá (ngày đáo hạn, nếu với) của những chênh lệch tạm thời được khấu trừ, lỗ tính
thuế chưa sử dụng và những ưu đi thuế chưa sử dụng mà chưa tài sản thuế thu nhập hon lại no
được ghi nhận vào Bảng cân đối kế toán;
e) Chênh lệch tạm thời, mỗi loại lỗ tính thuế chưa sử dụng cũng như những ưu đi thuế
chưa sử dụng;
f) Trị giá của tài sản thuế thu nhập hỗn lại v thuế thu nhập hỗn lại phải trả được ghi
nhận trên Bảng cân đối kế toán của từng năm sử dụng;
g) Gi trị thu nhập hoặc tầm giá thuế hỗn lại được ghi nhận vào Thống kê kết quả hoạt
động kinh doanh, nếu điều này ko được phản ánh r từ cc thay đổi của những trị giá được ghi
nhận trong Bảng cân đối kế toán; và
h) Đối với những trường hợp ngừng hoạt động, tầm giá thuế liên quan tới:
i) Li hoặc lỗ do ngừng hoạt động; và
ii) Li hoặc lỗ trong năm của những trường hợp ngừng hoạt động, cùng với những trị giá
tương ứng của mỗi năm trước được trình by.
59. Một doanh nghiệp phải trình by gi trị của tài sản thuế thu nhập hỗn lại v chứng cứ cho
việc ghi nhận, lúc:
a) Việc sử dụng tài sản thuế thu nhập hỗn lại phụ thuộc vo lợi nhuận tính thuế trong
tương lai vượt quá mức lợi nhuận phát sinh từ việc hoàn nhập những chênh lệch tạm thời chịu
thuế hiện tại; v
b) Doanh nghiệp chịu lỗ trong năm hiện hành hoặc năm trước do qui định pháp lý về
thuế m tài sản thuế hỗn lại cĩ lin quan.
60. Nội dung giải trình theo quy định tại đoạn 58 (c) cho phép người sử dụng BCTC
hiểu được liệu mối quan hệ giữa tầm giá (hoặc thu nhập) thuế v lợi nhuận kế tốn l bình
thường hay thất thường và hiểu được những yếu tố quan yếu với thể tác động tới mối
quan hệ này trong tương lai. Mối quan hệ giữa tầm giá (hoặc thu nhập) thuế và lợi nhuận
kế toán với thể bị tác động bởi những nhân tố như thu nhập được miễn thuế, tầm giá ko
được khấu trừ lúc xác định lợi nhuận tính thuế (lỗ tính thuế), tác động của lỗ tính thuế
và thuế suất ngoài nước.
61. Lúc trình by mối quan hệ giữa tầm giá (hoặc thu nhập) thuế và lợi nhuận kế toán theo thuế
suất hiện hành sẽ sản xuất thông tin tốt nhất cho người sử dụng BCTC của
doanh nghiệp.
62. Mức thuế suất hiệu quả bình qun l lợi nhuận kế tốn chia cho tầm giá (hoặc thu nhập) thuế.
63. Thường là ko thực tế lúc tính thuế thu nhập hỗn lại phải trả chưa được ghi nhận phát
sinh từ khoản đầu tư vào những tổ chức con, chi nhánh, tổ chức liên kết và góp vốn vào những liên doanh. Chuẩn mực này quy định doanh nghiệp cần phải trình by tổng số cc chnh lệch tạm thời nhưng ko phải trình by thuế thu nhập hỗn lại phải trả. Doanh nghiệp được khuyến khích trình by gi trị cc khoản thuế thu nhập hỗn lại phải trả chưa được ghi nhận đểgiúp những người sử dụng BCTC với thể thấy được những thông tin trên là hữu ích.
64. Nếu những thay đổi về thuế suất hoặc luật thuế được ban hành sau ngày kết thúc niên độ kế
toán, doanh nghiệp với thể trình by bất kỳ tác động quan yếu nào của những thay đổi này
đối với tài sản thuế thu nhập hon lại v thuế thu nhập hỗn lại phải trả và thuế thu nhập hiện
hành của doanh nghiệp (xem Chuẩn mực kế toán số 23 “Những sự kiện phát sinh sau ngày
kết thúc kỳ kế toán năm”)./.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 18:28:24.

Bình luận