Luân chuyển chứng từ Kế toán ngân hàng

1. Khái niệm và ý nghĩa:

Khái niệm: Luân chuyển chứng từ kế toán nhà băng là trật tự, những giai đoạn mà chứng từ phải trải qua từ lúc phát sinh tới lúc hoàn thành ghi sổ sách kế toán, được chuyển đi bảo quản lưu trữ.

Ý nghĩa: Chứng từ kế toán nhà băng từ lúc phát sinh tới lúc ghi sổ kế toán sở hữu liên quan tới nhiều người ở những phòng ban nghiệp vụ và nhiều phòng ban kế toán khác nhau trong phòng kế toán. Do đó, kế toán trưởng phải xây dựng những trật tự luân chuyển chứng từ cho từng loại nghiệp vụ một cách khoa học để đảm bảo:

+ Những phòng ban nghiệp vụ, phòng ban kế toán sở hữu liên quan sở hữu thể thực hiện việc rà soát nội dung nghiệp vụ kinh tế – tài chính phản ánh trong chứng từ;
+ Ghi chép hạch toán (hạch toán nghiệp vụ, hạch toán thống kê, hạch toán kế toán) được kịp thời;
+ Sản xuất thông tin kịp thời phục vụ cho lãnh đạo và quản lý hoạt động kinh doanh Nhà băng.

2. Nguyên tắc luân chuyển chứng từ kế toán nhà băng

– Luân chuyển chứng từ kế toán nhà băng đảm bảo nhanh nhất, giảm bớt những thủ tục chứng từ ko cần thiết, ko được trùng lặp, ko để thất lạc, mất mát chứng từ, đồng thời đảm bảo yêu cầu kiểm soát đối với chứng từ kế toán.

– Đối với chứng từ thu tiền mặt, phải đảm bảo thu tiền đầy đủ trước lúc ghi sở hữu vào tài khoản khách hàng; Đối với chứng từ cung cấp tiền mặt, phải kiểm soát ghi sổ kế toán đầy đủ trước lúc cung cấp tiền cho khách hàng;

– Luân chuyển chứng từ phải đảm bảo nguyên tắc ghi Nợ trước, ghi Sở hữu sau, hoặc đồng thời ghi Nợ, ghi Sở hữu. Trường hợp ghi Sở hữu trước thì phải đảm bảo vững chắc sở hữu thể ghi Nợ.

– Chứng từ luân chuyển giữa những kế toán viên hoặc từ phòng ban này sang phòng ban khác phải được chuyển trong nội bộ đơn vị nhà băng, ko qua tay khách hàng. Chứng từ luân chuyển giữa những đơn vị nhà băng phải luân chuyển qua bưu điện hoặc thông qua mạng truyền thông. Đối với những chứng từ luân chuyển qua bưu điện, đơn vị nhà băng phải mở sổ giao nhận chứng từ với cơ quan bưu điện; đối với những chứng từ giao nhận với khách hàng, đơn vị nhà băng phải mở sổ giao nhận chứng từ với từng khách hàng.

3. Sơ đồ luân chuyển của một số loại chứng từ

a. Chứng từ thu tiền mặt

b. Chứng từ cung cấp tiền mặt:

c. Sơ đồ luân chuyển chứng từ chuyển khoản cùng NH

d. Sơ đồ luân chuyển chứng từ trả tiền khác NH theo chương trình trả tiền tập trung (TTTT)

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 13:05:37.

Bình luận